Täysistunnon pöytäkirja 109/2012 vp

PTK 109/2012 vp

tarkistettu versio 2.0

109. TIISTAINA 13. MARRASKUUTA 2012

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (14.00—16.26 ja 19.00—20.58) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (16.26—19.00 ja 20.58—22.42).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 46 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Mikko Alatalo /kesk (e)
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk (s)
 • Paavo Arhinmäki /vas (p)
 • Thomas Blomqvist /r
 • Ritva Elomaa /ps
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Leena Harkimo /kok
 • Lauri Heikkilä /ps (e)
 • James Hirvisaari /ps (e)
 • Olli Immonen /ps (s)
 • Ari Jalonen /ps (e)
 • Krista Kiuru /sd (s)
 • Pauli Kiuru /kok
 • Osmo Kokko /ps (e)
 • Jukka Kopra /kok (e)
 • Merja Kuusisto /sd (e)
 • Suna Kymäläinen /sd (e)
 • Antti Lindtman /sd
 • Eeva-Maria Maijala /kesk (e)
 • Lea Mäkipää /ps (s)
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd (e)
 • Mika Niikko /ps (e)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (e)
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Jaana Pelkonen /kok (e)
 • Tuula Peltonen /sd
 • Raimo Piirainen /sd (e)
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Simo Rundgren /kesk (e)
 • Annika Saarikko /kesk
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Arto Satonen /kok (e)
 • Anni Sinnemäki /vihr (p)
 • Jouko Skinnari /sd (e)
 • Ismo Soukola /ps (s)
 • Eila Tiainen /vas (e)
 • Maria Tolppanen /ps (s)
 • Reijo Tossavainen /ps (s)
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Jutta Urpilainen /sd (e)
 • Stefan Wallin /r
 • Sinuhe Wallinheimo /kok (e)
 • Mirja Vehkaperä /kesk (e)
 • Henna Virkkunen /kok (e)
 • Tuula Väätäinen /sd (s)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 7 edustajaa:

 • Stefan Wallin /r (14.16)
 • Jukka Gustafsson /sd (15.01)
 • Antti Rantakangas /kesk (15.43)
 • Antti Lindtman /sd (16.02)
 • Annika Saarikko /kesk (16.43)
 • Ritva Elomaa /ps (17.24)
 • Simo Rundgren /kesk (19.51)

__________

U-asiat

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Valtioneuvosto on 8.11.2012 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asian U 64/2012 vp, ja puhemies on lähettänyt sen käsiteltäväksi suureen valiokuntaan, jolle talousvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission tiedonannosta (Eurooppa 2020 -strategiaa tukeva talousarvio) ja ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (monivuotinen rahoituskehys 2014—2020), ehdotuksesta neuvoston päätökseksi (omat varat), ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (omien varojen päätöksen soveltaminen), ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (omien varojen käyttöön asettaminen) sekä luonnoksesta Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission väliseksi toimielinten sopimukseksi (toimielinten talousarvioyhteistyö)
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle yhteisen maatalouspolitiikan uudistamista koskevista komission ehdotuksista
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista yhteisen strategiakehyksen mukaisiksi yhteisiksi säännöiksi sekä koheesiopolitiikan asetusehdotuksiksi ohjelmakaudelle 2014—2020 (koheesiopolitiikan asetuspaketti)

Keskustelu

Valtioneuvoston kirjelmä  U 40/2011 vp

Valtioneuvoston kirjelmä  U 69, 72/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto on päättänyt, että valtioneuvoston päivitetty kirjelmä Euroopan unionin rahoituskehyksistä, yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksesta (CAP-uudistus) ja rakennerahastouudistuksesta otetaan keskusteltavaksi täysistunnossa.

Perustuslain mukaan eduskunta ei tee päätöstä asiassa.

Valtioneuvoston puheenvuoron ja suuren valiokunnan puheenjohtajan Miapetra Kumpula-Natrin puheenvuoron jälkeen on keskustelussa nopeatahtinen osuus, jolloin ryhmäpuheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia ja muut etukäteen varatut puheenvuorot myöskin enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvosto suosittaa, että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia.

Valtioneuvoston puheenvuoron käyttää ministeri Stubb.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle Kroatian liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kroatian tasavallan välillä tehdyn vakautus- ja assosiaatiosopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 138/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hovioikeuslain ja hallinto-oikeuslain 1 ja 2 §:n sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 153/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tilastolain sekä maaseutuelinkeinotilastoista annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 154/2012 vp

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta sekä julkisen talouden monivuotisia kehyksiä koskevista vaatimuksista

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 155/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja tarkastusvaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja tarkastusvaliokunnan on annettava lausunto.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalouden tukien toimeenpanosta, laiksi Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle sekä laeiksi eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 156/2012 vp

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsästyslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 157/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 158/2012 vp

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 159/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle sivistysvaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle sivistysvaliokunnan on annettava lausunto.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rakennuksen energiatodistuksesta, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta sekä rakennuksen ilmastointijärjestelmän kylmälaitteiden energiatehokkuuden tarkastamisesta annetun lain kumoamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 161/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

11) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi konkurssilain sekä takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 86/2012 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 12/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

12) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 93/2012 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 21/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 110/1/2012

13) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtiokonttorista annetun lain 2 a §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 126/2012 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 22/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

14) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä annetun lain 19 §:n ja ajoneuvojen yksittäishyväksynnän väliaikaisesta järjestämisestä annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 59/2012 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 14/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

15) Hallituksen esitys eduskunnalle talvimerenkulun palvelujen yhteisestä järjestämisestä ja yhteistyöstä talvimerenkulun palvelujen alalla Ruotsin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 70/2012 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 15/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Ensin päätetään liikenne- ja viestintävaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi sopimuksen.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

16) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yliopistolain 49 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 98/2012 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 5/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 110/2/2012

17) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien osittain aikaistetusta indeksikorotuksesta vuonna 2013

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 117/2012 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 16/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

18) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 113/2012 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 17/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Asian käsittely keskeytettiin 9.11.2012 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 108/3/2012

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 110/3/2012

19) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi siviilipalveluslain 4 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 128/2012 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 5/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 110/4/2012

20) Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2013 tuloveroasteikkolaiksi sekä laiksi tuloverolain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 87/2012 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 23/2012 vp

Lakialoite  LA 23/2011 vp, 5, 9, 52, 53, 54, 55, 60/2012 vp

Toimenpidealoite  TPA 10, 29/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle 14.11.2012 pidettävään täysistuntoon.

21) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain, Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain 18 b §:n ja eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 89/2012 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 24/2012 vp

Lakialoite  LA 19, 51/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 14.11.2012 pidettävään täysistuntoon.

22) Hallituksen esitys eduskunnalle varhennettua vanhuuseläkettä ja osa-aikaeläkettä koskevien säännösten muuttamiseksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 77/2012 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 19/2012 vp

Lakialoite  LA 47/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle 14.11.2012 pidettävään täysistuntoon.

23) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta ja 21 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 116/2012 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 20/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 14.11.2012 pidettävään täysistuntoon.

24) Hallituksen esitys eduskunnalle arvopaperimarkkinoita koskevaksi lainsäädännöksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 32/2012 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 11/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 15.11.2012 pidettävään täysistuntoon.

25) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 55/2012 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 12/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 14.11.2012 pidettävään täysistuntoon.

26) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 121/2012 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 13/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 15.11.2012 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 14.11.2012 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 22.42.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen