Täysistunnon pöytäkirja 109/2014 vp

PTK 109/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

109. PERJANTAINA 7. MARRASKUUTA 2014

Puhetta johti puhemies Eero Heinäluoma (13.03—13.10).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 8 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

  • Jörn Donner /r (e)
  • Ilkka Kanerva /kok (e)
  • Maria Lohela /ps (e)
  • Tom Packalén /ps (e)
  • Aila Paloniemi /kesk (e)
  • Pertti Salolainen /kok (e)
  • Timo Soini /ps (e)
  • Jutta Urpilainen /sd (e)

__________

Hallituksen esitykset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 6.11.2014 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 224—227/2014 vp.

__________

Valtioneuvoston selonteot

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 6.11.2014 antanut eduskunnalle selonteon sotilasosaston asettamisesta korkeaan valmiuteen osana Ruotsin, Suomen, Norjan, Viron, Liettuan, Latvian ja Irlannin muodostaman EU:n taisteluosaston valmiusvuoroa 1.1.—30.6.2015 (VNS 7/2014 vp).

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 654, 660, 676, 713, 732, 734—737, 747, 751, 752, 754, 756—775, 777, 778, 780, 782—789, 792, 796/2014 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen talouspolitiikka ja Suomen talouden kehitys

Ainoa käsittely

Välikysymys  VK 6/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt tehdään päätös Jari Lindströmin ym. välikysymyksestä hallituksen talouspolitiikasta ja Suomen talouden kehityksestä. Keskustelu asiasta päättyi 5.11.2014 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 107/1/2014

Keskustelussa on tehty seuraavat ehdotukset epäluottamuslauseen antamisesta valtioneuvostolle:

Jari Lindström Juha Sipilän kannattamana: "Eduskunta toteaa, että hallitus on epäonnistunut talous- ja työllisyyspolitiikassaan. Hallitus ei ole myöskään kyennyt esittämään välittömiä toimia, joilla Suomen taloutta ja työllisyyttä voidaan kohentaa. Näin ollen eduskunta toteaa, että hallitus ei nauti sen luottamusta."

Risto Kalliorinne Katja Hännisen kannattamana: "Hallitus ei suostu kannustamaan taloutta kasvuun ja parantamaan siten työllisyyttä muun muassa riittävin julkisin investointipanostuksin, vaan päinvastoin syventää ahdinkoa pienentämällä kotimaista ostovoimaa eläkkeiden, työttömyysturvan, opintotuen ja muiden etuisuuksien indeksileikkauksella. Näin ollen hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta."

Pekka Haavisto Johanna Karimäen kannattamana: "Suomen taloudessa eletään kriittisiä hetkiä. Luottoluokituksen putoaminen osaltaan kuvaa epäuskoa siihen, että hallitus kykenisi toteuttamaan lupaamansa rakenteelliset uudistukset. Energiataloudessa hallitus on valinnut epävarmoille laskelmille perustuvan ydinvoiman, ei kotimaista ja työllisyyttä parantavaa uusiutuvaa energiaa. Kestävää energiataloutta ja muita rakenteellisia uudistuksia tarvitaan velkaantumisen pysäyttämiseksi, työllisyyden parantami-seksi ja hyvinvointiyhteiskunnan rahoituspohjan turvaamiseksi. Eduskunta toteaa, että hallituksen keinot kestävän energiapolitiikan toteuttamiseksi ja rakenteellisten uudistusten vauhdittamiseksi eivät ole riittäviä eikä hallitus siksi nauti eduskunnan luottamusta."

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ensin äänestetään Jari Lindströmin ehdotuksesta Risto Kalliorinteen ehdotusta vastaan, sitten voittaneesta Pekka Haaviston ehdotusta vastaan ja lopuksi siitä, nauttiiko valtioneuvosto eduskunnan luottamusta.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä Jari Lindströmin ehdotuksesta Risto Kalliorinteen ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi Risto Kalliorinteen ehdotuksen äänin

jaa 120, ei 70; poissa 9.

( Ään. 1 )

2) Äänestyksessä Risto Kalliorinteen ehdotuksesta Pekka Haaviston ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi Pekka Haaviston ehdotuksen äänin

jaa 107, ei 84; poissa 8.

( Ään. 2 )

3) Äänestyksessä Pekka Haaviston ehdotuksesta eduskunta päätti, että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta, äänin

jaa 97, ei 94; poissa 8.

( Ään. 3 )

Asian käsittely päättyi.

2) Kansalaisaloite: Järkeä tekijänoikeuslakiin (KAA 2/2013 vp)

Toinen käsittely

Muu asia  M 9/2013 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 9/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 2) asia. (Hälinää — Puhemies koputtaa) — Pyydän hiljaisuutta, äänestykset jatkuvat!

Eduskunta on ensimmäisessä käsittelyssä yhtynyt sivistysvaliokunnan ehdotukseen kansalaisaloitteeseen sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Keskustelu asiasta päättyi 4.11.2014 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 106/20/2014

Keskustelussa on tehty seuraavat lausumaehdotukset:

Eila Tiainen Aino-Kaisa Pekosen kannattamana: "Eduskunta edellyttää, että opetus- ja kulttuuriministeriö harkitsee aloitteesta mahdollisesti johtuvia lainsäädännön muutostarpeita. Elämme uudessa digitaalisen ympäristön vaiheessa, jossa tekijänoikeuslainsäädännön soveltuminen tämänhetkiseen toimintaympäristöön on suuresti muuttumassa niin ammatinharjoittajan, elinkeinoelämän kuin kuluttajankin näkökulmasta. Ajanmukaisen tekijänoikeuslainsäädännön tulee huomioida sekä tekijänoikeussuojan turvaaminen että nykyiseen toimintaympäristöön soveltuvat ratkaisut."

Ritva Elomaa Lea Mäkipään kannattamana: "Eduskunta edellyttää, että opetus- ja kulttuuriministeriö ottaa huomioon kansalaisaloitteen ehdotuksen koskien tekijänoikeusneuvostossa edustettuina olevia sidosryhmiä. Neuvoston kokoonpanoon tulisi kuulua myös kuluttajien edustajat."

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä kansalaisaloitteeseen sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksista.

Äänestyksessä Eila Tiaisen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 138, ei 46; poissa 15.

( Ään. 4 )

Äänestyksessä Ritva Elomaan ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 133, ei 51; poissa 15.

( Ään. 5 )

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle ammat-tikorkeakoululaiksi ja laiksi yliopistolain 49 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 26/2014 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 10/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset.

Asian käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 53/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 20/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 11.11.2014 pidettävään täysistuntoon.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 83/2014 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 12/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 11.11.2014 pidettävään täysistuntoon.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta annetun lain ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 121/2014 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 13/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 11.11.2014 pidettävään täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi väylämaksulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä rataverolain 5 ja 7 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 146/2014 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 17/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 11.11.2014 pidettävään täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvolain, tieliikennelain ja autoverolain 3 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 119/2014 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 19/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 11.11.2014 pidettävään täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan uudistetun VI liitteen ja siihen myöhemmin tehtyjen muutosten hyväksymisestä sekä laeiksi uudistetun VI liitteen ja siihen myöhemmin tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien mää-räysten voimaansaattamisesta ja merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 86/2014 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 20/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 11.11.2014 pidettävään täysistuntoon.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevan eurooppalaisen asetuksen kansallisesta täytäntöönpanosta sekä laiksi maatalouden interventiorahastosta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 118/2014 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 16/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 11.11.2014 pidettävään täysistuntoon.

11) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 96/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 13/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 11.11.2014 pidettävään täysistuntoon.

12) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain, työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 151/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 14/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 11.11.2014 pidettävään täysistuntoon.

13) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain ja potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 185/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 15/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 11.11.2014 pidettävään täysistuntoon.

14) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 201/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 16/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 11.11.2014 pidettävään täysistuntoon.

15) Laki sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Lakialoite  LA 46/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 17/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 11.11.2014 pidettävään täysistuntoon.

16) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaalihuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain ja kansanterveyslain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännösten muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 200/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 18/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 11.11.2014 pidettävään täysistuntoon.

17) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kaupparekisterilain, yhdistyslain ja yritys- ja yhteisötietolain 10 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 149/2014 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 19/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 11.11.2014 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 11.11.2014 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.10.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen