Täysistunnon pöytäkirja 11/2001 vp

PTK 11/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

11. TIISTAINA 20. HELMIKUUTA 2001

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Esko Aho /kesk
 • Hannu Aho /kesk
 • Pirjo-Riitta Antvuori /kok
 • Eva Biaudet /r
 • Tuija Brax /vihr
 • Mikko Elo /sd
 • Tuula Haatainen /sd
 • Leena-Kaisa Harkimo /kok
 • Mikko Immonen /vas
 • Gunnar Jansson /r
 • Anneli Jäätteenmäki /kesk
 • Erkki Kanerva /sd
 • Juha Karpio /kok
 • Riitta Korhonen /kok
 • Ossi Korteniemi /kesk
 • Risto Kuisma /rem
 • Esko Kurvinen /kok
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Reijo Laitinen /sd
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Johannes Leppänen /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Mika Lintilä /kesk
 • Pehr Löv /r
 • Hannes Manninen /kesk
 • Hanna Markkula-Kivisilta /kok
 • Raimo Mähönen /sd
 • Olli Nepponen /kok
 • Jussi Ranta /sd
 • Maija-Liisa Rask /sd
 • Pauli Saapunki /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Marjatta Stenius-Kaukonen /vas
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Marjatta Vehkaoja /sd
 • Anu Vehviläinen /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Pehr Löv /r
 • Hannes Manninen /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

20.2. edustajat

 • Ville Itälä /kok
 • Pehr Löv /r
 • Maija Rask /sd
 • Kimmo Sasi /kok
 • Erkki Tuomioja /sd

20. ja 21.2. edustajat

 • Mikko Immonen /vas
 • Risto Kuisma /rem
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Pauli Saapunki /kesk
 • Osmo Soininvaara /vihr

20.—22.2. edustajat

 • Erkki Kanerva /sd
 • Esko Kurvinen /kok
 • Suvi Lindén /kok
 • Raimo Mähönen /sd
 • Olli Nepponen /kok

20.—23.2. edustaja

 • Gunnar Jansson /r

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

20.—23.2. edustaja

 • Hannu Aho /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

20.2. edustajat

 • Tuula Haatainen /sd
 • Hannes Manninen /kesk

20. ja 21.2. edustajat

 • Anneli Jäätteenmäki /kesk
 • Johannes Leppänen /kesk

20.—23.2. edustajat

 • Mikko Elo /sd
 • Seppo Kääriäinen /kesk

U-asiat

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 15. päivänä helmikuuta 2001 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetun Euroopan unionin asian n:o U 3/2001 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on tänään toimittanut mainitun asian käsiteltäväksi suureen valiokuntaan, jolle maa- ja metsätalousvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys postipalvelulaiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 74/2000 vp

Liikennevaliokunnan mietintö  LiVM 13/2000 vp

Lakialoite  LA 87/2000 vp

Toimenpidealoite  TPA 65, 121/2000 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on liikennevaliokunnan mietintö n:o 13/2000 vp. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 12/1/2001

2) Hallituksen esitys rikosoikeudellista vanhentumista koskevien säännösten uudistamiseksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 27/1999 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 1/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 1. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 12/2/2001

3) Hallituksen esitys Liettuan kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 210/2000 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 1/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen kuluessa on esitettävä kaikki asiassa tehtävät ehdotukset.

Keskustelun päätyttyä eduskunta päättää työjärjestyksen 56 §:n 2 momentin mukaan ensin ainoassa käsittelyssä sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimuksen hyväksymistä, ja sen jälkeen toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Kysymyksessä olevan lakiehdotuksen voimaansaattaminen myös Ahvenanmaan maakunnassa edellyttää Ahvenanmaan itsehallintolain 59 §:n 1 momentin mukaan, että lakiehdotus on, kuten ensimmäisessä käsittelyssä on johtolause hyväksyttäessä jo päätettykin, käsiteltävä perustuslain 95 §:n 2 momentissa määrätyllä tavalla. Lakiehdotus on siis hyväksyttävä sitä lepäämään jättämättä päätöksellä, jota on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä. Muussa tapauksessa lakiehdotus katsotaan rauenneeksi.

Menettelytapa hyväksytään.

Keskustelua ei synny.

Sopimuksen hyväksymistä koskeva ehdotus hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään yksimielisesti.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

4) Hallituksen esitys laiksi kansanterveyslaitoksesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 209/2000 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 2/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

5) Hallituksen esitys laeiksi merityöaikalain ja työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 6/2001 vp

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö  TyVM 2/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

6) Vahvistamatta jääneenä palautunut laki eräiden valtion tukea koskevien Euroopan yhteisöjen säännösten soveltamisesta

Yksi käsittely

Vahvistamatta jäänyt laki  VJL 1/2001 vp

Hallituksen esitys  HE 174/2000 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 1/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Yhteen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 6) asia, joka koskee eduskunnan käsiteltäväksi palautunutta, tasavallan presidentin vahvistamatta jättämää lakia eräiden valtion tukea koskevien Euroopan yhteisöjen säännösten soveltamisesta. Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 1, jossa valiokunta ehdottaa, että laki hyväksytään asiasisällöltään muuttamattomana ja että 5 §:ssä olevaan voimaantulosäännökseen tehdään teknisluonteinen muutos.

Keskustelua ei synny.

Mietintö hyväksytään.

Lain yksi käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 21.26.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​