Täysistunnon pöytäkirja 11/2006 vp

PTK 11/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

11. TIISTAINA 21. HELMIKUUTA 2006

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Arja Alho /sd
 • Tuija Brax /vihr
 • Arto Bryggare /sd
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Mikko Elo /sd
 • Tarja Filatov /sd
 • Tony Halme /ps
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Klaus Hellberg /sd
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Bjarne Kallis /kd
 • Tanja Karpela /kesk
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Jyrki Katainen /kok
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Risto Kuisma /sd
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Esko Kurvinen /kok
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Maija-Liisa Lindqvist /kesk
 • Leena Luhtanen /sd
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Olli Nepponen /kok
 • Mikaela Nylander /r
 • Kalevi Olin /sd
 • Heli Paasio /sd
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Veijo Puhjo /vas
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Paula Risikko /kok
 • Markku Rossi /kesk
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Ilkka Taipale /sd
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Astrid Thors /r
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • Lasse Virén /kok
 • Matti Väistö /kesk
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Harry Wallin /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

21.2. edustajat

 • Arja Alho /sd
 • Arto Bryggare /sd
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Ilkka Taipale /sd
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Harry Wallin /sd

21. ja 22.2. edustajat

 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Jyrki Katainen /kok
 • Johannes Koskinen /sd
 • Esko Kurvinen /kok
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Leena Luhtanen /sd
 • Kalevi Olin /sd
 • Heli Paasio /sd
 • Veijo Puhjo /vas
 • Kari Rajamäki /sd
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Matti Väistö /kesk
 • Tuula Väätäinen /sd

21.—24.2. edustaja

 • Mikko Elo /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

18.2.—11.3. edustaja

 • Tony Halme /ps

21.2. edustajat

 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Pirkko Peltomo /sd

21.—23.2. edustaja

 • Susanna Rahkonen /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

21.2. edustaja

 • Seppo Lahtela /kesk

21. ja 22.2. edustajat

 • Tuija Brax /vihr
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Markus Mustajärvi /vas

21.—23.2. edustajat

 • Markku Laukkanen /kesk
 • Lasse Virén /kok

21.—24.2. edustajat

 • Tarja Filatov /sd
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Tanja Karpela /kesk
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Astrid Thors /r

U-asiat

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 16. päivänä helmikuuta 2006 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetut Euroopan unionin asiat U 3—6/2006 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on lähettänyt mainitut asiat käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asian U 3 osalta valtiovarainvaliokunnan,

asian U 4 osalta maa- ja metsätalousvaliokunnan,

asian U 5 osalta maa- ja metsätalousvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan sekä

asian U 6 osalta sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valtioneuvoston kirjelmä valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista

Ainoa käsittely

Valtioneuvoston kirjelmä  VN 2/2006 vp

Puhemies:

Esitellään päiväjärjestyksen 1) asia, perustuslain 63 §:ssä tarkoitettu valtioneuvoston jäsenen selvitys sidonnaisuuksistaan.

Käsittelyn pohjana on 16. päivänä helmikuuta 2006 päivätty valtioneuvoston kirjelmä ja sen liitteenä oleva ulkoasiainministeri Erkki Tuomiojan selvitys sidonnaisuuksistaan. Työjärjestyksen 29 §:n mukaan eduskunta ei tee päätöstä kirjelmän johdosta.

Keskustelua ei synny.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys laiksi sotilaallisesta kriisinhallinnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 5/2006 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja puolustusvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja puolustusvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

3) Hallituksen esitys Serbian ja Montenegron kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 2/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ulkoasiainvaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys laeiksi poliisin hallinnosta annetun lain ja valtion virkamieslain 53 ja 55 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 4/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys laeiksi arvopaperimarkkinalain, kauppakamarilain ja Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 6/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto. [Päätös muutettu PTK 14/24.2.2006]

6) Hallituksen esitys laiksi ajoneuvoverolain 56 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 7/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys laeiksi terveydensuojelulain, toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain ja kemikaalilain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 179/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 2/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 2. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

8) Hallituksen esitys sosiaaliturvasta Suomen ja Viron välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 208/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 3/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 3. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

9) Hallituksen esitys ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen neljännentoista pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 232/2005 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 2/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

10) Hallituksen esitys laiksi kirkkolain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 223/2005 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 1/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

11) Hallituksen esitys vuonna 1997 tarkistetun kansainvälisen kasvinsuojeluyleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 216/2005 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 1/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetetaan kello 18.38.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​