Täysistunnon pöytäkirja 11/2013 vp

PTK 11/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

11. KESKIVIIKKONA 20. HELMIKUUTA 2013

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (14.06—15.46) ja ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (15.46—18.15).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 23 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Paavo Arhinmäki /vas (e)
 • Thomas Blomqvist /r (s)
 • Juho Eerola /ps
 • Christina Gestrin /r (e)
 • Mikael Jungner /sd
 • Arja Juvonen /ps
 • Saara Karhu /sd (e)
 • Jyrki Katainen /kok
 • Sampsa Kataja /kok
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Anna Kontula /vas (s)
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Outi Mäkelä /kok
 • Ville Niinistö /vihr (e)
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Tuula Peltonen /sd
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Timo Soini /ps
 • Alexander Stubb /kok
 • Eero Suutari /kok
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Juha Väätäinen /ps (s)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Outi Mäkelä /kok (14.26)

__________

Toimielinten puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Puhemies Eero Heinäluoma:

Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta on tänään 20.2.2013 valinnut puheenjohtajakseen Simo Rundgrenin ja varapuheenjohtajakseen Maarit Feldt-Rannan.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valtioneuvoston selonteko kauppojen aukioloajan laajentamisen vaikutuksista

Lähetekeskustelu

Valtioneuvoston selonteko  VNS 5/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan, jolle työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

Valtioneuvoston esittelypuheenvuoron jälkeen keskustelu käydään etukäteen pyydettyjen puheenvuorojen osalta nopeatahtisena. Varsinaisten ryhmäpuheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia ja muiden etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus myös enintään 5 minuuttia. Puhemiesneuvosto suosittaa, että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät nekin enintään 5 minuuttia.

Päätökset

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

2) Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2011

Ainoa käsittely

Kertomus  K 7/2012 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 8/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö. Asian käsittely ulkoasiainvaliokunnan mietinnössä käsitellyltä osalta päättyi 12.12.2012 pidetyssä täysistunnossa.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi perustuslakivaliokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta.

Asian käsittely päättyi myös perustuslakivaliokunnan mietinnössä käsitellyltä osalta.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi Kyproksen kanssa tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 173/2012 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 1/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 21.2.2013 pidettävään täysistuntoon.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle veroasioita koskevista tiedoista Jamaikan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 178/2012 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 2/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 21.2.2013 pidettävään täysistuntoon.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Tadzikistanin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 189/2012 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 3/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 21.2.2013 pidettävään täysistuntoon.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta annetun neuvoston direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta sekä laeiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 13 §:n ja ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain 2 a §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 190/2012 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 4/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 21.2.2013 pidettävään täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Suomen ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 183/2012 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 1/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 21.2.2013 pidettävään täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 174/2012 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 1/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 21.2.2013 pidettävään täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojaa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 194/2012 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 2/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 21.2.2013 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 21.2.2013 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 18.15.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​