Täysistunnon pöytäkirja 110/2003 vp

PTK 110/2003 vp

Tarkistettu versio 2.0

110. TORSTAINA 11. JOULUKUUTA 2003

Puhetta johtaa toinen varapuhemies Ilkka Kanerva.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Mikko Elo /sd
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Tony Halme /ps
 • Heidi Hautala /vihr
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Matti Kangas /vas
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Jyrki Katainen /kok
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Johannes Koskinen /sd
 • Risto Kuisma /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Leena Luhtanen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Simo Rundgren /kesk
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Arto Seppälä /sd
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Raija Vahasalo /kok
 • Matti Vanhanen /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Jukka Gustafsson /sd
 • Raija Vahasalo /kok
 • Pehr Löv /r
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Heidi Hautala /vihr

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

11. ja 12.12. edustajat

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Matti Vanhanen /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

11. ja 12.12. edustaja

 • Risto Kuisma /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

11.12. edustajat

 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Matti Kangas /vas
 • Pehr Löv /r
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Arto Seppälä /sd
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Tuula Väätäinen /sd

11. ja 12.12. edustajat

 • Olli Nepponen /kok
 • Pekka Nousiainen /kesk

__________

Valtiontilintarkastajain kertomus vuodelta 2002

Toinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että valtiontilintarkastajien kirjelmän ohella 11. päivältä joulukuuta 2003 on eduskunnalle annettu Valtiontilintarkastajain kertomus vuodelta 2002 (K 15/2003 vp). Tämä kertomus on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2002

Ainoa käsittely

Kertomus  K 4/2003 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 5/2003 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 17/2003 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 5 ja ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevilta osilta ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 17. Keskustelu käydään ja päätös tehdään erikseen kummastakin mietinnöstä.

Esitellään kertomus perustuslakivaliokunnan mietinnössä käsitellyltä osalta.

Perustuslakivaliokunnan mietintö hyväksytään.

Perustuslakivaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Esitellään kertomus ulkoasiainvaliokunnan mietinnössä käsitellyltä osalta.

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö hyväksytään.

Ulkoasiainvaliokunnan mietintöön sisältyvät kaksi lausumaehdotusta hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys laiksi sosiaalisista yrityksistä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 132/2003 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 9/2003 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö n:o 9. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 112/2/2003

4) Hallituksen esitys laiksi kirkkolain 1 luvun 3 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 35/2003 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 14/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 14. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Hallituksen esitys laiksi kirkkolain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 121/2003 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 15/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 15. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

6) Hallituksen esitys Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja näiden valtioiden kanssa tehtyjen Eurooppa-sopimusten voimaansaattamislakien kumoamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 78/2003 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 16/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 16. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

7) Hallituksen esitys laiksi rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 88/2003 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 7/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 7. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan hallituksen esitykseen sisältyvät 1.—4. lakiehdotus ja lakivaliokunnan mietinnössään ehdottama uusi 5. lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Hallituksen esitykseen sisältyvien 1.—4. lakiehdotuksen ja lakivaliokunnan mietinnössään ehdottaman uuden 5. lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

8) Hallituksen esitys Pohjoismaisesta kulttuurirahastosta tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 146/2003 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 7/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö n:o 7. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

9) Hallituksen esitys eräiden Kansaneläkelaitoksen toimeenpanemiin etuuksiin liittyvien menettelysäännösten muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 160/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 29/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 29. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

10) Hallituksen esitys yleistä tuoteturvallisuutta koskevan lainsäädännön muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 127/2003 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 10/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 10. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

11) Laki kiinteistöverolain 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 128/2003 vp (Christina Gestrin /r ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 11) asia.

12) Laki osakeyhtiölain 16 luvun 9 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 147/2003 vp (Erkki Pulliainen /vihr ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 12) asia.

13) Laki kansanterveyslain 14 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 153/2003 vp (Tuija Nurmi /kok)

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 13) asia.

14) Hallituksen esitys laiksi ekumeenisesta rukouspäiväjulistuksesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 147/2003 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 6/2003 vp

Lakialoite  LA 136/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan eduskunnan työjärjestyksen 57 §:n 2 momentin nojalla eduskunnan työtilanteesta johtuen pöydälle tänään pidettävään seuraavaan istuntoon.

Keskustelua ei synny.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja mietintö pannaan pöydälle seuraavaan täysistuntoon.

15) Hallituksen esitys laiksi konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 153/2003 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 8/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan eduskunnan työjärjestyksen 57 §:n 2 momentin nojalla eduskunnan työtilanteesta johtuen pöydälle tänään pidettävään seuraavaan istuntoon.

Keskustelua ei synny.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja mietintö pannaan pöydälle seuraavaan täysistuntoon.

16) Hallituksen esitys yksityisten alojen työeläkelainsäädännön muuttamiseksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 154/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 30/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan eduskunnan työjärjestyksen 57 §:n 2 momentin nojalla eduskunnan työtilanteesta johtuen pöydälle tänään pidettävään seuraavaan istuntoon.

Keskustelua ei synny.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja mietintö pannaan pöydälle seuraavaan täysistuntoon.

17) Hallituksen esitys laiksi tapaturmavakuutuslain, maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 159/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 31/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan eduskunnan työjärjestyksen 57 §:n 2 momentin nojalla eduskunnan työtilanteesta johtuen pöydälle tänään pidettävään seuraavaan istuntoon.

Keskustelua ei synny.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja mietintö pannaan pöydälle seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään kello 20.20.

Täysistunto lopetetaan kello 20.14.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen