Täysistunnon pöytäkirja 110/2005 vp

PTK 110/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

110. TIISTAINA 25. LOKAKUUTA 2005

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Arja Alho /sd
 • Jouni Backman /sd
 • Eva Biaudet /r
 • Mikko Elo /sd
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Tarja Filatov /sd
 • Tuula Haatainen /sd
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Anne Holmlund /kok
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Tatja Karvonen /kesk
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Johannes Koskinen /sd
 • Risto Kuisma /sd
 • Esko Kurvinen /kok
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Jari Leppä /kesk
 • Pehr Löv /r
 • Hannes Manninen /kesk
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Mikaela Nylander /r
 • Outi Ojala /vas
 • Reijo Paajanen /kok
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Maija Perho /kok
 • Lyly Rajala /kok
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Paula Risikko /kok
 • Simo Rundgren /kesk
 • Martin Saarikangas /kok
 • Ilkka Taipale /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Jari Vilén /kok
 • Erkki Virtanen /vas
 • Matti Väistö /kesk
 • Harry Wallin /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Kimmo Tiilikainen /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

25.10. edustajat

 • Tarja Filatov /sd
 • Tuula Haatainen /sd
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Anne Holmlund /kok
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Tatja Karvonen /kesk
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Reijo Paajanen /kok
 • Paula Risikko /kok
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Matti Vanhanen /kesk

25. ja 26.10. edustajat

 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Satu Taiveaho /sd

25.—27.10. edustajat

 • Arja Alho /sd
 • Risto Kuisma /sd
 • Esko Kurvinen /kok
 • Pehr Löv /r
 • Outi Ojala /vas
 • Lyly Rajala /kok
 • Leena Rauhala /kd
 • Simo Rundgren /kesk
 • Martin Saarikangas /kok
 • Ilkka Taipale /sd
 • Harry Wallin /sd

25.—27.10. edustaja

 • Pentti Tiusanen /vas

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

25.10. edustajat

 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Jari Leppä /kesk
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Erkki Virtanen /vas
 • Matti Väistö /kesk

25. ja 26.10. edustaja

 • Kari Kärkkäinen /kd

__________

U-asiat

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 20. päivänä lokakuuta 2005 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetut Euroopan unionin asiat U 30—32/2005 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on lähettänyt mainitut asiat käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asian U 30 osalta ulkoasiainvaliokunnan ja hallintovaliokunnan,

asian U 31 osalta maa- ja metsätalousvaliokunnan sekä

asian U 32 osalta sivistysvaliokunnan ja talousvaliokunnan on annettava lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan täydennysvaali

Vaaleja

Puhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan täydennysvaali.

Kun täydennysvaalia varten vaalisäännön 8 ja 13 §:n mukaisesti jätetyssä ehdokaslistassa on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäseneksi ja varajäseneksi ehdotettu valittavaksi yhtä monta kuin vaalissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaali on yksimielinen ja että työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäseneksi on tullut valituksi ehdokaslistan mukaisesti ed. Arto Satonen ja häneltä vapautuvalle varajäsenen paikalle ed. Paula Risikko.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys laeiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain, verotusmenettelystä annetun lain sekä tuloverolain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 104/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 20/2005 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain 45 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 85/2004 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 21/2005 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

4) Hallituksen esitys sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 132/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 13/2005 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 111/1/2005

5) Hallituksen esitys kansaneläkkeen tasokorotusta koskevaksi lainsäädännöksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 124/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 14/2005 vp

Lakialoite  LA 109/2005 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 111/2/2005

6) Hallituksen esitys laiksi kansanterveyslain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 96/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 15/2005 vp

Lakialoite  LA 66, 153/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

7) Hallituksen esitys laiksi lääkelain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 108/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 17/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

8) Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 97/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 18/2005 vp

Lakialoite  LA 101/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 111/3/2005

9) Hallituksen esitys sakon muuntorangaistusta koskevien säännösten muuttamiseksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 76/2005 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 12/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 12. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan hallituksen esitykseen sisältyvät kolme lakiehdotusta sekä lakivaliokunnan mietinnössään ehdottama uusi neljäs lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

10) Hallituksen esitys laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 127/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 16/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 16. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

11) Hallituksen esitys laiksi joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain, rikoslain 17 luvun 6 §:n ja järjestyksenvalvojista annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 167/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja liikenne- ja viestintävaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja liikenne- ja viestintävaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

12) Hallituksen esitys laiksi pysäköintivirhemaksusta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 168/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

13) Hallituksen esitys laiksi rikoslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 169/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään lakivaliokuntaan.

14) Hallituksen esitys laiksi työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003—2005 annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 170/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

15) Hallituksen esitys vuoden 2005 toisen lisätalousarvioesityksen (HE 161/2005 vp) täydentämisestä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 171/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

16) Hallituksen esitys laeiksi tuloverolain 136 §:n sekä perintö- ja lahjaverolain 24 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 172/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

17) Hallituksen esitys laeiksi kirkkolain 22 luvun 8 §:n, verontilityslain 13 §:n ja kirkon keskusrahastosta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 173/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan.

18) Hallituksen esitys laiksi luopumiseläkelain 13 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 174/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

19) Hallituksen esitys laiksi metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 175/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

20) Hallituksen esitys laiksi kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 176/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

21) Hallituksen esitys laeiksi valtion erityisrahoitusyhtiötä koskevien lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 177/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

22) Hallituksen esitys liikennevakuutuslainsäädännön, potilasvakuutuslainsäädännön ja ympäristövahinkovakuutuslainsäädännön indeksijärjestelmän muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 178/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

23) Hallituksen esitys laeiksi terveydensuojelulain, toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain ja kemikaalilain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 179/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

24) Hallituksen esitys laiksi säteilylain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 180/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

25) Hallituksen esitys laiksi työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 181/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

26) Hallituksen esitys laiksi merimieseläkelain 38 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 182/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

27) Hallituksen esitys merimiespalvelulaiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 183/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

28) Hallituksen esitys laeiksi kemikaalilain, ympäristönsuojelulain ja rikoslain 48 luvun 1 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 184/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ympäristövaliokuntaan.

29) Lisätalousarvioaloitteet

Lähetekeskustelu

Lisätalousarvioaloite  LTA 39—67/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että lisätalousarvioaloitteet lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Ilmoitetaan, että edustajien tekemät lisätalousarvioaloitteet ovat nähtävinä keskuskansliassa lainsäädäntöjohtajan huoneessa.

Keskustelua ei synny.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja lisätalousarvioaloitteet lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetetaan kello 19.00.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen