Täysistunnon pöytäkirja 110/2006 vp

PTK 110/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

110. TIISTAINA 7. MARRASKUUTA 2006

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Tarja Cronberg /vihr
 • Tarja Filatov /sd
 • Tony Halme /ps
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Klaus Hellberg /sd
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Susanna Huovinen /sd
 • Mikko Immonen /vas
 • Matti Kangas /vas
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Eero Lankia /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Minna Lintonen /sd
 • Leena Luhtanen /sd
 • Outi Ojala /vas
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Maija Perho /kok
 • Kari Rajamäki /sd
 • Markku Rossi /kesk
 • Martin Saarikangas /kok
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Ilkka Taipale /sd
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Pia Viitanen /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Klaus Hellberg /sd
 • Minna Lintonen /sd
 • Suvi Lindén /kok
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Matti Kangas /vas
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

7.11. edustajat

 • Tarja Filatov /sd
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Leena Luhtanen /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r

7. ja 8.11. edustajat

 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Seppo Kääriäinen /kesk

7.—10.11. edustaja

 • Mauri Pekkarinen /kesk

7.—29.11. edustaja

 • Terhi Peltokorpi /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

6.—27.11. edustaja

 • Kari Kärkkäinen /kd

7.11. edustajat

 • Klaus Hellberg /sd
 • Susanna Huovinen /sd

7.11.—15.12. edustaja

 • Jyrki Kasvi /vihr

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

7.11. edustajat

 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Mikko Immonen /vas
 • Matti Kangas /vas
 • Suvi Lindén /kok
 • Minna Lintonen /sd
 • Outi Ojala /vas
 • Klaus Pentti /kesk
 • Maija Perho /kok
 • Markku Rossi /kesk
 • Martin Saarikangas /kok
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Pia Viitanen /sd
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

7. ja 8.11. edustaja

 • Hannu Hoskonen /kesk

7.—10.11. edustajat

 • Eero Lankia /kesk
 • Ilkka Taipale /sd

__________

Uudet hallituksen esitykset

Puhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on 3. päivänä marraskuuta 2006 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 241—255/2006 vp, joista hallituksen esitys n:o 244 on esitys vuoden 2006 toisen lisätalousarvioesityksen (HE 208/2006 vp) täydentämisestä.

Samalla ilmoitetaan, että lisätalousarvioesityksen täydentämistä tarkoittavan esityksen johdosta tehtävät talousarvioaloitteet on jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi maanantaina 13. päivänä marraskuuta kello 12.

__________

Hallituksen esityksen n:o 87/2005 vp peruuttaminen

Puhemies:

Ilmoitetaan, että eduskunnalle on tasavallan presidentin kirjelmän ohella 3. päivältä marraskuuta 2006 saapunut samalle päivälle päivätty, edustajille nyt jaettu hallituksen kirjelmä, jolla peruutetaan eduskunnalle annettu hallituksen esitys HE 87/2005 vp laiksi oikeudenkäymiskaaren 26 luvun 2 §:n muuttamisesta.

Työjärjestyksen 19 §:n mukaan on peruutuksen tapahtuessa asian käsittely lopetettava. Eduskunta päättänee antaa peruutuksen tiedoksi lakivaliokunnalle sekä perustuslakivaliokunnalle, joiden valmisteltavana puheena oleva esitys on.

Hyväksytään.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valiokuntien täydennysvaalit

Vaaleja

Puhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on valiokuntien täydennysvaalit.

Kun suuren valiokunnan ja tulevaisuusvaliokunnan täydennysvaaleja varten vaalisäännön 8 ja 13 §:n mukaisesti jätetyissä ehdokaslistoissa on valiokuntien jäseniksi ja varajäseneksi ehdotettu valittaviksi yhtä monta kuin vaaleissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaalit ovat yksimielisiä ja että valituiksi ovat tulleet ehdokaslistojen mukaisesti

suuren valiokunnan jäseneksi ed. Marjo Matikainen-Kallström ja varajäseneksi ed. Eero Akaan-Penttilä sekä

tulevaisuusvaliokunnan jäseneksi ed. Marjo Matikainen-Kallström.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys lastensuojelulaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 252/2006 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan sekä lakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

3) Hallituksen esitys laiksi sähköisestä lääkemääräyksestä sekä laiksi lääkelain 57 ja 57 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 250/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys merimieseläkelaiksi, laiksi merimieseläkelain voimaanpanosta ja laiksi työntekijän eläkelain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 251/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköistä käsittelyä koskevaksi lainsäädännöksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 253/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys luottotietolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 241/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti lakivaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys rakennerahastolaiksi sekä laeiksi alueiden kehittämislain ja Kainuun hallintokokeilusta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 242/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys vuoden 2006 toisen lisätalousarvioesityksen (HE 208/2006 vp) täydentämisestä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 244/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys laeiksi valtion johtavista virkamiehistä sekä valtion virkamieslain 4 §:n 2 momentin 2 ja 5 kohdan kumoamisesta ja valtion virkaehtosopimuslain 5 §:n 4 momentin muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 245/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

10) Hallituksen esitys laiksi eräiden ennakkopäätösten maksuperusteista sekä siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 246/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

11) Hallituksen esitys eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 247/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

12) Hallituksen esitys laiksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 248/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sivistysvaliokuntaan.

13) Hallituksen esitys laiksi yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 249/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

14) Hallituksen esitys laiksi vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 17 ja 18 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 255/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään ympäristövaliokuntaan.

15) Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain 85 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 119/2006 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 19/2006 vp

Toimenpidealoite  TPA 15/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteesta.

Menettelytapa hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Eduskunta yhtyy valtiovarainvaliokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Asia on loppuun käsitelty.

16) Hallituksen esitys laiksi valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 123/2006 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 20/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

17) Hallituksen esitys Kanadan kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 159/2006 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 21/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä valtiovarainvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee Suomen ja Kanadan välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen hyväk-symistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Sopimus hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

18) Hallituksen esitys laiksi lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 163/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 27/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 111/1/2006

19) Hallituksen esitys laeiksi vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 166/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 28/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 111/2/2006

20) Hallituksen esitys laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 5 a luvun 1 §:n ja 10 luvun 1 §:n sekä työttömyysturvalain 9 luvun 7 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 138/2006 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 9/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 111/3/2006

21) Hallituksen esitys laiksi yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 30/2006 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 13/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 13. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

22) Hallituksen esitys laiksi tieliikennelain 87 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 96/2006 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 18/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö n:o 18. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

23) Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2005
Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2005
Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus 2005

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 3, 5, 12/2006 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 10/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

24) Hallituksen esitys tuloverotuksen siirtohinnoittelua koskevaksi lainsäädännöksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 107/2006 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 22/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

25) Hallituksen esitys Kiinan kanssa kansainvälisen ilmakuljetusliiketoiminnan vastavuoroisesta vapauttamisesta eräistä veroista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 188/2006 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 23/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

26) Hallituksen esitys laeiksi ulkomaalaislain ja ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 31/2006 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 21/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

27) Hallituksen esitys laiksi perusopetuslain 48 b ja 48 f §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 124/2006 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 11/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetetaan kello 20.20.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen