Täysistunnon pöytäkirja 110/2010 vp

PTK 110/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

110. TIISTAINA 9. MARRASKUUTA 2010

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (13.59—16.05), toinen varapuhemies Tarja Filatov (16.05—17.59 ja 19.59—20.19) ja puhemies Sauli Niinistö (17.59—19.59).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 33 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk (e)
 • Tuija Brax /vihr (e)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Leena Harkimo /kok
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (p)
 • Eero Heinäluoma /sd (e)
 • Anne Holmlund /kok (e)
 • Jyri Häkämies /kok (e)
 • Reijo Kallio /sd (e)
 • Ilkka Kantola /sd
 • Kyösti Karjula /kesk (e)
 • Elsi Katainen /kesk (s)
 • Jyrki Katainen /kok
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Valto Koski /sd
 • Merja Kyllönen /vas
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Sanna Lauslahti /kok (e)
 • Suvi Lindén /kok
 • Mika Lintilä /kesk (e)
 • Elisabeth Nauclér /r
 • Håkan Nordman /r
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk (e)
 • Raimo Piirainen /sd
 • Pertti Salovaara /kesk (s)
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Lenita Toivakka /kok
 • Oras Tynkkynen /vihr (e)
 • Ilkka Viljanen /kok
 • Paavo Väyrynen /kesk (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 8 edustajaa:

 • Suvi Lindén /kok (14.19)
 • Håkan Nordman /r (14.24)
 • Elisabeth Nauclér /r (14.32)
 • Mika Lintilä /kesk (16.08)
 • Esko-Juhani Tennilä /vas (16.41)
 • Merja Kyllönen /vas (16.44)
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk (16.54)
 • Valto Koski /sd (16.56)

__________

Hallituksen esitykset

Ensimmäinen varapuhemies:

Tasavallan presidentti on 29.10.2010 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 227—228/2010 vp, joista hallituksen esitys 227 on esitys vuoden 2010 neljänneksi lisätalousarvioksi ja hallituksen esitys 228 on esitys vuoden 2011 talousarvioesityksen (HE 126/2010 vp) täydentämisestä.

Tasavallan presidentti on 5.11.2010 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 245—249/2010 vp.

__________

U-asiat

Ensimmäinen varapuhemies:

Valtioneuvosto on 28.10.2010 ja 4.11.2010 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 39—40/2010 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asiasta U 39 maa- ja metsätalousvaliokunnan sekä

asiasta U 40 liikenne- ja viestintävaliokunnan, maa- ja metsätalousvaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

__________

Valtioneuvoston selonteot

Ensimmäinen varapuhemies:

Valtioneuvosto on 4.11.2010 antanut eduskunnalle selonteon sotilasosaston asettamisesta korkeaan valmiuteen osana Ruotsin, Suomen, Viron, Irlannin ja Norjan muodostaman EU:n taisteluosaston valmiusvuoroa 1.1.—30.6.2011 sekä sotilasosaston asettamisesta korkeaan valmiuteen osana Alankomaiden, Suomen, Saksan, Itävallan ja Liettuan muodostaman EU:n taisteluosaston valmiusvuoroa 1.1.—30.6.2011 (VNS 8/2010 vp).

Valtioneuvosto on 5.11.2010 antanut eduskunnalle selonteon metropolipolitiikasta (VNS 9/2010 vp).

__________

Välikysymyksen esittäminen

Ensimmäinen varapuhemies:

Ed. Paavo Arhinmäki ja 56 muuta edustajaa ovat 29.10.2010 tehneet valtioneuvostolle välikysymyksen työllisyyden turvaamisesta Suomessa (VK 4/2010 vp).

Annan nyt puheenvuoron välikysymyksen ensimmäiselle allekirjoittajalle ed. Arhinmäelle välikysymyksen esittämistä varten.

Paavo Arhinmäki /vas:

Arvoisa puhemies! Olen jättänyt työllisyyden turvaamisesta Suomessa seuraavan välikysymyksen:

"Eduskunnalle

Suomessa tehtävää työtä uhkaa harmaaseen talouteen liittyvä epäreilu kilpailu. Samaan aikaan työttömiä on edelleenkin paljon. Syyskuussa työttömiä oli Tilastokeskuksen mukaan 183 000 henkeä ja työvoima- ja elinkeinotoimistoissa oli 243 000 työtöntä työnhakijaa. Valtiolla on vastuu työttömistä. Tilannetta on pahentanut yrityksissä käynnissä oleva toimintojen siirto ulkomaille.

Epäreilu kilpailu syntyy silloin, kun vältetään noudattamasta Suomessa sovittuja työehtoja sekä kierretään veroja ja sosiaaliturvamaksuja. Harmaata tai pikemminkin rikollista taloutta esiintyy paitsi rakentamisessa, myös teknologiateollisuudessa ja palveluissa. Kilpailuttamisen myötä sitä on tulossa myös julkisiin palveluihin.

Jos kunnollista työehtojen ja verotuksen valvontaa ei ole, Euroopan unionin yhteismarkkinat voivat antaa lisää mahdollisuuksia erityisesti ulkomaille rekisteröidyille yrityksille epäreiluun kilpailuun.

Tilaajavastuulla, käännetyllä arvonlisäverolla ja eräillä muilla toimilla on pyritty puuttumaan harmaaseen talouteen, ja vuoden 2011 talousarvioesitykseen sisältyy eräitä vähäisempiä lisätoimia. Toimenpiteet eivät kuitenkaan ole riittäviä. Kaiken lisäksi hallituksen tuottavuusohjelma heikentää työsuojelun, tullin ja verohallinnon valvontamahdollisuuksia. Valtion tuottavuusohjelma on samalla lisännyt kiirettä ja heikentänyt työssä jaksamista ja ollut huonona esimerkkinä, kun päinvastoin tulisi edistää työelämän inhimillistämistä.

Hallituksen omat toimet heikentävät yritysten toimintaedellytyksiä Suomessa. Suuret suomalaiset yhtiöt eivät investoi kotimaahan vaan laajassa mitassa ulkomaille. Päinvastoin, suuret kansainvälisesti toimivat suomalaiset yritykset ovat jälleen ilmoittaneet henkilöstövähennyksistä Suomessa, viimeksi muun muassa Nokia ja konepajakonserni Metso. Konsultointi- ja suunnitteluyhtiö Pöyry aloittaa yt-neuvottelut ja aikoo siirtää toimintansa painopisteen Suomesta. Vuosien mittaan muun muassa puunjalostusteollisuus ja teknologiateollisuus ovat vähentäneet Suomesta tuhansia ja tuhansia työpaikkoja ja samaan aikaan laajentaneet toimintaansa maamme ulkopuolella. Tällä kehityksellä on kielteinen vaikutus työllisyyteen Suomessa. Myös valtio-omisteiset yhtiöt, kuten Stora Enso, ovat olleet tässä mukana.

Työttömyys on yhä korkealla, ja pelättävissä on, että jopa puolet pitkäaikaistyöttömistä jää pysyvästi työttömiksi ja ajautuu vähitellen työmarkkinoiden ulkopuolelle. Tässä tilanteessa ei voi sallia lisää työttömyyttä vaan hallitukselta on edellytettävä toimia, joilla kannustetaan suomalaisia yrityksiä investoimaan kotimaahan ja estetään epäreilu kilpailu.

Sekä harmaa talous että toimintojen siirtäminen ulkomaille vähentävät verotuloja ja vaikeuttavat siten myös julkisen talouden rahoittamista.

Edellä olevan perusteella ja Suomen perustuslain 43 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan välikysymyksen:

Mihin tähänastista tehokkaampiin toimiin hallitus aikoo ryhtyä suomalaisen työn puolustamiseksi ja julkista taloutta heikentävän, reilusti toimiville yrityksille ja niiden työntekijöille vahingollisen harmaan talouden torjumiseksi?

Helsingissä 29 päivänä lokakuuta 2010

 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Annika Lapintie /vas
 • Merja Kyllönen /vas
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Minna Sirnö /vas
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Jyrki Yrttiaho /vas
 • Veijo Puhjo /vas
 • Martti Korhonen /vas
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Unto Valpas /vas
 • Kari Uotila /vas
 • Matti Kauppila /vas
 • Matti Kangas /vas
 • Erkki Virtanen /vas
 • Kari Rajamäki /sd
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Ilkka Kantola /sd
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Matti Saarinen /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Tero Rönni /sd
 • Valto Koski /sd
 • Merja Kuusisto /sd
 • Raimo Piirainen /sd
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Tuula Peltonen /sd
 • Pia Viitanen /sd
 • Katja Taimela /sd
 • Matti Ahde /sd
 • Jouko Skinnari /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Krista Kiuru /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Tarja Filatov /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Risto Kuisma /sd
 • Sirpa Paatero /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Sari Palm /kd
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Päivi Räsänen /kd
 • Leena Rauhala /kd
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Pentti Oinonen /ps
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Pertti Virtanen /ps"

Ensimmäinen varapuhemies:

Työjärjestyksen mukaisesti välikysymys lähetetään keskustelutta valtioneuvostolle vastattavaksi.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valiokuntien täydennysvaalit

Vaaleja

Ensimmäinen varapuhemies:

Totean, että vaalit ovat yksimielisiä ja että eduskunta valitsee ehdokaslistojen mukaisesti

perustuslakivaliokunnan jäseneksi ed. Mikaela Nylanderin,

tarkastusvaliokunnan jäseneksi ed. Eero Lehden ja häneltä vapautuneelle varajäsenen paikalle ed. Pertti Hemmilän,

lakivaliokunnan jäseneksi ed. Lasse Virénin,

sivistysvaliokunnan jäseneksi ed. Mikaela Nylanderin sekä jäseneksi ed. Sampsa Katajan ja häneltä vapautuneelle varajäsenen paikalle ed. Lasse Virénin,

sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäseneksi ed. Sanna Lauslahden ja häneltä vapautuneelle varajäsenen paikalle ed. Tuija Nurmen ja

tulevaisuusvaliokunnan varajäseneksi ed. Lasse Virénin.

2) Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan täydennysvaali

Vaaleja

Ensimmäinen varapuhemies:

Totean, että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee ehdokaslistan mukaisesti Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan jäseneksi ed. Ilkka Viljasen.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

3) Valtioneuvoston selonteko metropolipolitiikasta

Lähetekeskustelu

Valtioneuvoston selonteko  VNS 9/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle liikenne- ja viestintävaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

Asuntoministeri Jan Vapaavuoren esittelypuheenvuoron jälkeen keskustelussa on nopeatahtinen osuus, jolloin ryhmäpuheenvuorot ja muut etukäteen varatut puheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle liikenne- ja viestintävaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

4) Hallituksen esitys sotilaskurinpitolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 225/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, puolustusvaliokunnan ja hallintovaliokunnan on annettava lausunto.

5) Hallituksen esitys laiksi rikostorjunnasta puolustusvoimissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 226/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, puolustusvaliokunnan ja lakivaliokunnan on annettava lausunto.

6) Hallituksen esitys Suomen tasavallan hallituksen ja Pohjoismaiden Investointipankin välisen isäntämaasopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattami-sesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 229/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys laiksi julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 230/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys Belizen kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 231/2010 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys Marshallinsaarten kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 232/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys Vanuatun kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 233/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

11) Hallituksen esitys laiksi selvitysmenettelystä yhteistyön edistämiseksi eräillä kaupunkiseuduilla

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 234/2010 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

12) Hallituksen esitys laeiksi julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta sekä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 18 ja 36 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 246/2010 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

13) Hallituksen esitys Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta ja vaihtamisesta tehdyn yleisen turvallisuussopimuksen hyväksymisestä se-kä laiksi mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 245/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan.

14) Hallituksen esitys laeiksi tekijänoikeuslain 60 a §:n ja sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 235/2010 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

15) Hallituksen esitys laiksi eräiden Suomeen tuotavien näyttelyesineiden takavarikoinnin kieltämisestä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 236/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sivistysvaliokuntaan.

16) Hallituksen esitys riistahallintolaiksi sekä laiksi metsästyslain muuttamisesta, riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain muuttamisesta ja maaseutuelinkeinojen valituslautakunnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 237/2010 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

17) Hallituksen esitys laiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuesta, laiksi porotaloutta kohdanneiden vahinkojen korvaamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 247/2010 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

18) Hallituksen esitys laeiksi viestintämarkkinalain, radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain, sähköisen viestinnän tietosuojalain ja eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 238/2010 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

19) Hallituksen esitys laiksi työsopimuslain 1 luvun 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 239/2010 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

20) Hallituksen esitys laeiksi työttömyysturvalain 2 luvun 1 a §:n ja julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 7 luvun 7 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 240/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

21) Hallituksen esitys mittauslaitelaiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 241/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

22) Hallituksen esitys laiksi valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 248/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

23) Hallituksen esitys laiksi Geologian tutkimuskeskuksesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 249/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

24) Hallituksen esitys laeiksi kansaneläkelain 98 ja 103 §:n sekä Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 20 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 242/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

25) Hallituksen esitys laiksi tartuntatautilain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 243/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

26) Hallituksen esitys laeiksi apteekkimaksusta annetun lain 2 ja 6 §:n sekä yliopistolain 75 ja 92 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 244/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

27) Lakialoite laiksi eduskuntaryhmien tuesta

Mietintöjen pöydällepano

Lakialoite  LA 34/2010 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 5/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 10.11.2010 pidettävään täysistuntoon.

28) Hallituksen esitys laiksi makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta sekä eräiden valmisteverotusta koskevien lakien muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 148/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 39/2010 vp

Lakialoite  LA 91/2007 vp, 74/2009 vp

Toimenpidealoite  TPA 63/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 10.11.2010 pidettävään täysistuntoon.

29) Hallituksen esitys henkilöiden prosessuaalisten oikeuksien parantamiseksi sekä vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisen edistämiseksi sellaisten päätösten osalta, jotka on tehty vastaajan ollessa poissa oikeudenkäynnistä, tehdyn neuvoston puitepäätöksen eräiden lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 110/2010 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 20/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 10.11.2010 pidettävään täysistuntoon.

30) Hallituksen esitys laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 177/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 27/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 10.11.2010 pidettävään täysistuntoon.

31) Hallituksen esitys laeiksi sairausvakuutuslain, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain, lapsilisälain sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 139/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 28/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 10.11.2010 pidettävään täysistuntoon.

32) Hallituksen esitys laiksi kansaneläkeindeksistä annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 108/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 29/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 10.11.2010 pidettävään täysistuntoon.

33) Hallituksen esitys laiksi yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 107/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 24/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 10.11.2010 pidettävään täysistuntoon.

34) Hallituksen esitys laiksi tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 109/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 25/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 10.11.2010 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 10.11.2010 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 20.19.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen