Täysistunnon pöytäkirja 110/2014 vp

PTK 110/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

110. TIISTAINA 11. MARRASKUUTA 2014

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (14.00—16.04), toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (16.04—18.27) ja ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (18.27—20.32).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 34 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk (e)
 • Thomas Blomqvist /r
 • Tuija Brax /vihr
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Christina Gestrin /r (e)
 • Satu Haapanen /vihr (e)
 • Timo Heinonen /kok (e)
 • Mikael Jungner /sd
 • Ilkka Kantola /sd
 • Pia Kauma /kok (e)
 • Pentti Kettunen /ps (e)
 • Kimmo Kivelä /ps (e)
 • Eero Lehti /kok (e)
 • Elina Lepomäki /kok (e)
 • Päivi Lipponen /sd
 • Maria Lohela /ps (s)
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok (e)
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd (s)
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Martti Mölsä /ps (e)
 • Elisabeth Nauclér /r
 • Sirpa Paatero /sd
 • Mauri Pekkarinen /kesk (e)
 • Tuula Peltonen /sd (e)
 • Arto Pirttilahti /kesk (e)
 • Juha Rehula /kesk (e)
 • Päivi Räsänen /kd (e)
 • Annika Saarikko /kesk (p)
 • Mikko Savola /kesk (e)
 • Jouko Skinnari /sd (e)
 • Kaj Turunen /ps (e)
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Pia Viitanen /sd
 • Jyrki Yrttiaho /vr

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 3 edustajaa:

 • Pia Viitanen /sd (14.18)
 • Jyrki Yrttiaho /vr (14.26)
 • Päivi Lipponen /sd (15.08)

__________

Kansainvälisten suhteiden ja Euroopan unionin asioiden tutkimuslaitoksen hallituksen eräiden jäsenten vaalin toimittaminen

Puhemies Eero Heinäluoma:

Kansainvälisten suhteiden ja Euroopan unionin asioiden tutkimuslaitoksen hallituksen jäsenistä yksi valitaan valtioneuvoston kanslian, yksi ulkoasiainministeriön, kaksi Suomen Akatemian, yksi Suomen yliopistot UNIFI ry:n ja yksi Ulkopolitiikan tutkimuksen säätiön ehdotuksesta. Nämä kuusi jäsentä valitaan toimikaudeksi 1.1.2015—31.12.2019.

Vaali toimitetaan tiistaina 18.11.2014 kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat vaalia varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään maanantaina 17.11.2014 kello 12.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valtioneuvoston ihmisoikeusselonteko 2014

Lähetekeskustelu

Valtioneuvoston selonteko  VNS 6/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan, jolle suuren valiokunnan, perustuslakivaliokunnan, hallintovaliokunnan, lakivaliokunnan, sivistysvaliokunnan, sosiaali- ja terveysvaliokunnan sekä työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

Ulkoasiainministerin ja oikeusministerin esittelypuheenvuorojen jälkeen keskustelu käydään etukäteen pyydettyjen puheenvuorojen osalta nopeatahtisena. Ryhmäpuheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia ja muiden etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvosto suosittaa, että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia.

Päätökset

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan, jolle suuren valiokunnan, perustuslakivaliokunnan, hallintovaliokunnan, lakivaliokunnan, sivistysvaliokunnan, sosiaali- ja terveysvaliokunnan se-kä työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuomareiden sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteristä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 224/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Georgian yhteistä ilmailualuetta koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 225/2014 vp

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle apurahansaajien eläkevakuuttamista koskevien säännösten tarkistamiseksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 226/2014 vp

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 53/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 20/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi mietinnössä ehdotetun uuden lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 83/2014 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 12/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta annetun lain ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 121/2014 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 13/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Esittelypuheenvuoron pitää lakivaliokunnan puheenjohtaja, edustaja Holmlund — ja oikea paperikin löytyi.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi väylämaksulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä rataverolain 5 ja 7 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 146/2014 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 17/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvolain, tieliikennelain ja autoverolain 3 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 119/2014 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 19/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan uudistetun VI liitteen ja siihen myöhemmin tehtyjen muutosten hyväksymisestä sekä laeiksi uudistetun VI liitteen ja siihen myöhemmin tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 86/2014 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 20/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevan eurooppalaisen asetuksen kansallisesta täytäntöönpanosta sekä laiksi maatalouden interventiorahastosta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 118/2014 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 16/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

12) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 96/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 13/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

13) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain, työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 151/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 14/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 113/x/2014

14) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain ja potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 185/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 15/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

15) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 201/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 16/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

16) Laki sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Lakialoite  LA 46/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 17/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

17) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaalihuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain ja kansanterveyslain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännösten muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 200/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 18/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

18) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kaupparekisterilain, yhdistyslain ja yritys- ja yhteisötietolain 10 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 149/2014 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 19/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 12.11.2014 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 20.32.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​