Täysistunnon pöytäkirja 111/2001 vp

PTK 111/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

111. TIISTAINA 9. LOKAKUUTA 2001

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Anttila.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Tuija Brax /vihr
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Anne Huotari /vas
 • Matti Huutola /vas
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Timo Ihamäki /kok
 • Mikko Immonen /vas
 • Anneli Jäätteenmäki /kesk
 • Bjarne Kallis /kd
 • Juha Karpio /kok
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Katri Komi /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Valto Koski /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Kalevi Olin /sd
 • Pauli Saapunki /kesk
 • Arto Seppälä /sd
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Kari Urpilainen /sd
 • Raija Vahasalo /kok
 • Ulla-Maj Wideroos /r

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Raija Vahasalo /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

9.10. edustaja

 • Kimmo Kiljunen /sd

9. ja 10.10. edustajat

 • Matti Huutola /vas
 • Timo Ihamäki /kok
 • Juha Karpio /kok
 • Reijo Laitinen /sd
 • Pauli Saapunki /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r

9.—11.10. edustajat

 • Anne Huotari /vas
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Anneli Jäätteenmäki /kesk
 • Bjarne Kallis /kd
 • Virpa Puisto /sd

9.—17.10. edustaja

 • Jan-Erik Enestam /r

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

5.—10.10. edustaja

 • Mauri Pekkarinen /kesk

9.10. edustajat

 • Tuija Brax /vihr
 • Kari Urpilainen /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

9.10. edustajat

 • Mikko Immonen /vas
 • Katri Komi /kesk

9. ja 10.10. edustaja

 • Valto Koski /sd

9.—12.10. edustaja

 • Kalevi Olin /sd

__________

U-asiat

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 4. päivänä lokakuuta 2001 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetut Euroopan unionin asiat U 62, 63/2001 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on tänään lähettänyt mainitut asiat käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asian U 62 osalta valtiovarainvaliokunnan ja talousvaliokunnan sekä

asian U 63 osalta sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto.

__________

Kenian parlamentin puhemiehen vierailu

Ensimmäinen varapuhemies:

Arvoisat kansanedustajat! Ilmoitan, että Kenian parlamentin puhemies Francis Ole Kaparo seurueineen on saapunut seuraamaan täysistuntoa. Eduskunnan puolesta lausun arvoisat vieraat tervetulleiksi eduskuntaan. (Suosionosoituksia)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laeiksi kansaneläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 151/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

2) Hallituksen esitys laiksi sosiaalihuoltolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 153/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys vammaisten ja vajaakuntoisten henkilöiden työllistymistä edistäväksi lainsäädännöksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 169/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 170/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain sekä kuntoutusrahalain 14 ja 15 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 171/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

6) Hallituksen esitys euron käyttöönoton edellyttämiksi muutoksiksi eräisiin valtiontaloutta koskeviin lakeihin

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 162/2001 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys laiksi maatilatalouden tuloverolain 13 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 163/2001 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain 30 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 164/2001 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys laiksi rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta sekä laeiksi siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 165/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

10) Hallituksen esitys laeiksi opintotukilain ja sotilasavustuslain 10 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 166/2001 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sivistysvaliokuntaan.

11) Hallituksen esitys laeiksi maaseutuelinkeinojen rahoituslain, porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain, kolttalain sekä maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 167/2001 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

12) Hallituksen esitys laiksi maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 168/2001 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

13) Hallituksen esitys euron käyttöönoton edellyttämiksi muutoksiksi eräisiin oikeusministeriön hallinnonalan lakeihin

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 103/2001 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 19/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

14) Hallituksen esitys laiksi erikoissairaanhoitolain 47 a ja 47 b §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 123/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 24/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 17.10.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jouni Vainio

​​​​