Täysistunnon pöytäkirja 111/2002 vp

PTK 111/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

111. PERJANTAINA 4. LOKAKUUTA 2002

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Ulla Anttila /vihr
 • Klaus Bremer /r
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Esko Helle /vas
 • Matti Huutola /vas
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Martti Korhonen /vas
 • Riitta Korhonen /kok
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Johannes Koskinen /sd
 • Risto Kuisma /sd
 • Henrik Lax /r
 • Jukka Mikkola /sd
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Outi Ojala /vas
 • Kalevi Olin /sd
 • Riitta Prusti /sd
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Mirja Ryynänen /kesk
 • Ilkka Taipale /sd
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Lasse Virén /kok
 • Harry Wallin /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

4.10. edustajat

 • Jan-Erik Enestam /r
 • Martti Korhonen /vas
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Johannes Koskinen /sd
 • Jukka Mikkola /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

4.10. edustaja

 • Riitta Prusti /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

4.10 edustajat

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Tuula Haatainen /sd
 • Matti Huutola /vas
 • Risto Kuisma /sd
 • Lasse Virén /kok

__________

Uudet hallituksen esitykset

Puhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään 4. päivänä lokakuuta 2002 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 168—172/2002 vp.

__________

Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus toiminnastaan vuonna 2001

Puhemies:

Ilmoitetaan, että eduskunnan oikeusasiamiehen kirjelmän ohella 3. päivältä lokakuuta 2002 on eduskunnalle saapunut eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus toiminnastaan vuonna 2001 (K 14/2002 vp).

Tämä kertomus on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille.

__________

Lakivaliokunnan jäsenet

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytää ed. Lehtomäki vapautusta lakivaliokunnan jäsenyydestä. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Pyyntöön suostutaan.

Puhemies:

Ilmoitetaan, että lakivaliokunnan täydennysvaali toimitetaan ensi tiistaina 8. päivänä lokakuuta kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on vaalisäännön 13 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi tiistaina kello 11.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Valtioneuvoston selonteko lasten ja nuorten hyvinvoinnista

Valtioneuvoston selonteko  VNS 4/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 23/2002 vp

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen tehdään nyt päätös eduskunnan lausunnosta valtioneuvoston selonteosta lasten ja nuorten hyvinvoinnista.

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 23, joka sisältää ehdotuksen selonteosta annettavan lausunnon sanamuodoksi. Keskustelu asiasta päättyi viime keskiviikkona pidetyssä täysistunnossa.

PTK 108/1/2002

Keskustelussa on ed. Keränen ed. Vehviläisen kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy lausuntoonsa lausumaehdotukset vastalauseen 1 mukaisesti.

Ed. Forsius on ed. Räsäsen kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy lausuntoonsa lausumaehdotukset vastalauseen 2 mukaisesti.

Ed. Räsänen on ed. Smedsin kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy lausuntoonsa lausumaehdotukset vastalauseen 3 mukaisesti.

Selonteko hyväksytään.

Mietintöön sisältyvä 2. lausumaehdotus hyväksytään.

Puhemies:

Muiden lausumaehdotusten äänestysjärjestyksestä teen seuraavan ehdotuksen:

Ensin äänestetään mietinnön 1. lausumaehdotuksen ja vastalauseen 1 1. lausumaehdotuksen välillä, koska ne ovat vastakkaisia.

Tämän jälkeen äänestetään vastalauseen 1 3. lausumaehdotuksen ja vastalauseen 3 1. lausumaehdotuksen välillä, koska nämä ehdotukset ovat vastakkaisia, ja lopuksi voittaneesta ehdotuksesta mietintöä vastaan.

Muut vastalauseiden perusteella tehdyt lausumaehdotukset ovat erillisiä, joten niistä äänestään lopuksi kustakin erikseen mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

Äänestykset ja päätökset:

Äänestys vastalauseen 1 1. lausumaehdotuksesta

Mietintö "jaa", vastalauseen 1 ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 99 jaa- ja 65 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 34.

( Ään. 1 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

1) Äänestys vastalauseen 1 3. lausumaehdotuksen ja vastalauseen 3 1. lausumaehdotuksen välillä

Vastalauseen 1 ehdotus "jaa", vastalauseen 3 ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 93 jaa- ja 13 ei-ääntä, 60 tyhjää; poissa 33.

( Ään. 2 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt vastalauseen 1 3. lausumaehdotuksen.

2) Äänestys vastalauseen 1 3. lausumaehdotuksesta mietintöä vastaan

Mietintö "jaa", vastalauseen 1 ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 101 jaa- ja 65 ei-ääntä; poissa 33.

( Ään. 3 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys vastalauseen 1 2. lausumaehdotuksesta

Mietintö "jaa", vastalauseen 1 ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 100 jaa- ja 65 ei-ääntä; poissa 34.

( Ään. 4 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys vastalauseen 1 4. lausumaehdotuksesta

Mietintö "jaa", vastalauseen 1 ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 100 jaa- ja 65 ei-ääntä; poissa 34.

( Ään. 5 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys vastalauseen 2 lausumaehdotuksesta

Mietintö "jaa", vastalauseen 2 ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 99 jaa- ja 65 ei-ääntä; poissa 35.

( Ään. 6 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys vastalauseen 3 2. lausumaehdotuksesta

Mietintö "jaa", vastalauseen 3 ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 119 jaa- ja 45 ei-ääntä; poissa 35.

( Ään. 7 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen lausunnon selonteon johdosta.

Mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvä ehdotus mietinnön lähettämisestä valtioneuvostolle tiedoksi hyväksytään.

Eduskunta siirtyy päiväjärjestykseen.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys laiksi tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 119/2002 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 16/2002 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys laeiksi osuuskuntalain, arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain 26 d §:n, arvo-osuustileistä annetun lain 29 §:n ja kaupparekisterilain 18 a §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 89/2002 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 18/2002 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

4) Hallituksen esitys kauppakamarilaiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 106/2002 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 19/2002 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

5) Hallituksen esitys laiksi Repoveden kansallispuistosta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 104/2002 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 8/2002 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö n:o 8. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Keskustelu

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 112/7/2002

6) Hallituksen esitys eräiden rekisteröintiasioiden siirtämistä käräjäoikeuksilta maistraateille koskevaksi lainsäädännöksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 79/2002 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 17/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

7) Valtioneuvoston selonteko uusien koululakien vaikutuksista ja laeissa asetettujen tavoitteiden toteutumisesta

Mietintöjen pöydällepano

Valtioneuvoston selonteko  VNS 2/2002 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 6/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi keskiviikon täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys korkea-asteen koulutusta koskevien tutkintojen tunnustamisesta Euroopan alueella tehdyn yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 155/2002 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 7/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys laiksi sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 150/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 26/2002 vp

Lakialoite  LA 73, 133, 191/2000 vp, 77, 100/2001 vp

Toimenpidealoite  TPA 24/2000 vp, 13, 129/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 13.58.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​