Täysistunnon pöytäkirja 111/2003 vp

PTK 111/2003 vp

Tarkistettu versio 2.0

111. TORSTAINA 11. JOULUKUUTA 2003

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Markku Koski.

Nimenhuuto

Nimenhuudon sijasta merkitään läsnä oleviksi ne edustajat, jotka osallistuivat edelliseen täysistuntoon.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi ekumeenisesta rukouspäiväjulistuksesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 147/2003 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 6/2003 vp

Lakialoite  LA 136/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 6, jossa ehdotetaan hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen ja lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämistä.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 112/1/2003

2) Hallituksen esitys laiksi konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 153/2003 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 8/2003 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 8. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen mietinnössä hyväksyttäviksi ehdotetut 1.—9. sekä 12. ja 13. lakiehdotus otetaan yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

1.—9. sekä 12. ja 13. lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyy lakivaliokunnan ehdotukseen hallituksen esitykseen sisältyvien 10. ja 11. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys yksityisten alojen työeläkelainsäädännön muuttamiseksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 154/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 30/2003 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 30. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys laiksi tapaturmavakuutuslain, maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 159/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 31/2003 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 31. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sitten otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Laki kiinteistöverolain 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 128/2003 vp (Christina Gestrin /r ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

6) Laki osakeyhtiölain 16 luvun 9 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 147/2003 vp (Erkki Pulliainen /vihr ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään talousvaliokuntaan.

7) Laki kansanterveyslain 14 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 153/2003 vp (Tuija Nurmi /kok)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 13.

Täysistunto lopetetaan kello 22.47.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen