Täysistunnon pöytäkirja 111/2006 vp

PTK 111/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

111. KESKIVIIKKONA 8. MARRASKUUTA 2006

Puhetta johtaa toinen varapuhemies Ilkka Kanerva.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Tony Halme /ps
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Eero Lankia /kesk
 • Leena Luhtanen /sd
 • Kalevi Olin /sd
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Ilkka Taipale /sd
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Tapani Tölli /kesk
 • Unto Valpas /vas

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Unto Valpas /vas
 • Leena Rauhala /kd
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Leena Luhtanen /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

8.11. edustajat

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Kalevi Olin /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /r

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

8.11. edustaja

 • Hanna-Leena Hemming /kok

8. ja 9.11. edustaja

 • Liisa Hyssälä /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

8.11. edustajat

 • Timo Kalli /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Tapani Tölli /kesk
 • Unto Valpas /vas

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 163/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 27/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi viime istunnossa.

PTK 110/18/2006

Keskustelussa on ed. Raija Vahasalo ed. Eero Akaan-Penttilän kannattamana ehdottanut, että vastalauseeseen sisältyvä lausuma hyväksytään.

Ed. Erkki Virtanen on ed. Markus Mustajärven kannattamana tehnyt seuraavan lausumaehdotuksen: "Eduskunta edellyttää, että hallitus käynnistää pikaisesti lasten päivähoidosta annetun lain (36/1973) kokonaisuudistuksen siten, että uudistus valmistellaan avoimesti ja laajaa asiantuntija- ja tutkijaverkostoa kuulemalla, ja niin, että uudistuksen yhteydessä määritellään päivähoitoryhmien enimmäiskoko."

Selonteko hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Toinen varapuhemies:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksista. Ehdotukset ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään ed. Virtasen ehdotuksesta ed. Vahasalon ehdotusta vastaan ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

Äänestykset ja päätös:

1) Äänestys ed. Vahasalon ja ed. Virtasen ehdotusten välillä

Ed. Vahasalon ehdotus "jaa", ed. Virtasen ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 119 jaa- ja 50 ei-ääntä, 3 tyhjää; poissa 27.

( Ään. 1 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Vahasalon ehdotuksen.

2) Äänestys ed. Vahasalon ehdotuksesta mietintöä vastaan

Mietintö "jaa", ed. Vahasalon ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 100 jaa- ja 72 ei-ääntä; poissa 27.

( Ään. 2 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys laeiksi vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 166/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 28/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi viime istunnossa.

PTK 110/19/2006

Keskustelussa on ed. Eero Akaan-Penttilä ed. Lasse Virénin kannattamana tehnyt seuraavan lausumaehdotuksen: "Eduskunta edellyttää, että vammaispoliittisen ohjelman valmistelun yhteydessä sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee tarvittavan lainsäädännön vaikeavammaisten henkilökohtaisen avustajan subjektiivisen oikeuden järjestämiseksi."

Selonteko hyväksytään.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Toinen varapuhemies:

Lopuksi on päätettävä ed. Akaan-Penttilän lausumaehdotuksesta. Se on vastakkainen mietintöön sisältyvälle lausumaehdotukselle, joten siitä äänestetään mietinnön lausumaehdotusta vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Akaan-Penttilän ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 98 jaa- ja 74 ei-ääntä, 2 tyhjää; poissa 25.

( Ään. 3 )

Eduskunta on hyväksynyt mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 5 a luvun 1 §:n ja 10 luvun 1 §:n sekä työttömyysturvalain 9 luvun 7 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 138/2006 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 9/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi viime istunnossa.

PTK 110/20/2006

Keskustelussa on ed. Markus Mustajärvi ed. Erkki Virtasen kannattamana ehdottanut, että 1. lakiehdotus hylätään.

Lisäksi on ed. Markus Mustajärvi ed. Erkki Virtasen kannattamana tehnyt seuraavan lausumaehdotuksen: "Eduskunta edellyttää, että valtion talousarvioon varattuja työvoimapolitiikan toimeenpanoon tarkoitettuja määrärahoja käytetään niin, ettei minkään työmarkkina-alueen työttömyys olennaisesti ylitä maan keskimääräistä työttömyyden tasoa."

Selonteko hyväksytään.

2. lakiehdotus hyväksytään.

Äänestykset ja päätökset:

Toinen varapuhemies:

Nyt on päätettävä 1. lakiehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Joka hyväksyy 1. lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on 1. lakiehdotus hylätty.

Toinen varapuhemies:

Ilmoitan, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 158 jaa- ja 14 ei-ääntä; poissa 27.

( Ään. 4 )

( liite1 )

Eduskunta on hyväksynyt 1. lakiehdotuksen.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Toinen varapuhemies:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta.

Mietintö "jaa", ed. Mustajärven ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 146 jaa- ja 28 ei-ääntä; poissa 25.

( Ään. 5 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Asia on loppuun käsitelty.

4) Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2005
Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2005
Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus 2005

Ainoa käsittely

Kertomus  K 3, 5, 12/2006 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 10/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 10, jossa Euroopan neuvoston, Pohjoismaiden neuvoston ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskuntien kertomusten pohjalta on keskitytty erityisesti siirtolaisuus- ja maahanmuuttokysymyksiin.

Totean, että viime huhtikuussa perustettu Eduskunnan kansainvälisten asiain foorumi teki aloitteen siirtolaisuus- ja maahanmuuttoasioihin keskittyvän täysistuntokeskustelun järjestämisestä.

Valiokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuoron jälkeen käytävässä nopeatahtisessa keskusteluosuudessa ennen istuntoa varatut puheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia.

Mietintö hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

Uudet hallituksen esitykset

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään 8. päivänä marraskuuta 2006 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 256, 257/2006 vp.

5) Hallituksen esitys laiksi yhteistoiminnasta yrityksissä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 254/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin, rajat ylittävän rikollisuuden ja laittoman muuttoliikkeen torjumiseksi tehdyn sopimuksen (Prümin sopimus) hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä eräiksi muiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 243/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

7) Hallituksen esitys tuloverotuksen siirtohinnoittelua koskevaksi lainsäädännöksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 107/2006 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 22/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 22. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

8) Hallituksen esitys Kiinan kanssa kansainvälisen ilmakuljetusliiketoiminnan vastavuoroisesta vapauttamisesta eräistä veroista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 188/2006 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 23/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 23. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

9) Hallituksen esitys laeiksi ulkomaalaislain ja ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 31/2006 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 21/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 21. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

10) Hallituksen esitys laiksi perusopetuslain 48 b ja 48 f §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 124/2006 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 11/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö n:o 11. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

11) Laki sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 71/2006 vp (Pentti Tiusanen /vas ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

12) Laki tuloverolain 127 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 148/2006 vp (Ulla Anttila /vihr ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

13) Lisätalousarvioaloitteet

Lähetekeskustelu

Lisätalousarvioaloite  LTA 107—125/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että lisätalousarvioaloitteet lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Ilmoitetaan, että edustajien tekemät lisätalousarvioaloitteet ovat nähtävinä keskuskansliassa lainsäädäntöjohtajan huoneessa.

Pyydän edustajia puheenvuorossaan mainitsemaan sen lisätalousarvioaloitteen nimen ja numeron, johon puheenvuoro liittyy.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja lisätalousarvioaloitteet lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

14) Hallituksen esitys laeiksi liiketoimintakiellosta annetun lain sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 82/2006 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 14/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 23.07.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen