Täysistunnon pöytäkirja 111/2010 vp

PTK 111/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

111. KESKIVIIKKONA 10. MARRASKUUTA 2010

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (14.00—16.00), ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (16.00—17.58 ja 19.56—21.57) ja toinen varapuhemies Tarja Filatov (17.58—19.56 ja 21.57—23.23).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 28 edustajaa:

 • Mikko Alatalo /kesk (s)
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (p)
 • Anne Holmlund /kok
 • Sinikka Hurskainen /sd (e)
 • Jyri Häkämies /kok (e)
 • Ilkka Kantola /sd
 • Arja Karhuvaara /kok (s)
 • Elsi Katainen /kesk (s)
 • Timo Kaunisto /kesk (s)
 • Valto Koski /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Sanna Lauslahti /kok (e)
 • Suvi Lindén /kok
 • Håkan Nordman /r
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Sari Palm /kd
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Sanna Perkiö /kok (s)
 • Tero Rönni /sd
 • Petri Salo /kok (s)
 • Pertti Salovaara /kesk (s)
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Minna Sirnö /vas
 • Lenita Toivakka /kok
 • Unto Valpas /vas
 • Paavo Väyrynen /kesk (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 5 edustajaa:

 • Unto Valpas /vas (15.15)
 • Håkan Nordman /r (16.13)
 • Suvi Lindén /kok (16.42)
 • Minna Sirnö /vas (16.47)
 • Anne Holmlund /kok (17.52)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys vuoden 2010 neljänneksi lisätalousarvioksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 227/2010 vp

Puhemies:

Asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Valtiovarainministeri Jyrki Kataisen esittelypuheenvuoron jälkeen keskustelussa on nopeatahtinen osuus, jolloin ryhmäpuheenvuorot saavat kestää enintään 7 minuuttia ja muut etukäteen varatut puheenvuorot enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvosto suosittaa, että nopeatahtisen keskustelun jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 2) asiasta.

Päätökset

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

2) Hallituksen esitys vuoden 2011 talousarvioesityksen (HE 126/2010 vp) täydentämisestä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 228/2010 vp

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. [Keskustelu sallittu 1) asian yhteydessä.]

3) Hallituksen esitys laiksi Suomen säädöskokoelmasta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 219/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti lakivaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys laeiksi kuluttajansuojalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 220/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys laeiksi rikoslain 48 a luvun, pakkokeinolain ja eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 221/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan, jolle maa- ja metsätalousvaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle maa- ja metsätalousvaliokunnan on annettava lausunto.

6) Hallituksen esitys esitutkinta- ja pakkokeinolainsäädännön uudistamiseksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 222/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan on annettava lausunto.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 7) asiasta.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Jacob Söderman ehdottanut, että asia pannaan pöydälle 16.11.2010 pidettävään täysistuntoon.

Selonteko hyväksyttiin.

Ed. Jacob Södermanin ehdotus hyväksyttiin ja asia pantiin pöydälle 16.11.2010 pidettävään täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys poliisilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 224/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan on annettava lausunto.

Keskustelu

Jacob Söderman /sd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että asia pannaan pöydälle eduskunnan ensi tiistaina pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen varapuhemies:

Kun ed. Jacob Söderman on ehdottanut asian pöydällepanoa, pannaan asia työjärjestyksen mukaan pöydälle. Onko muita ehdotuksia pöydällepanon ajankohdasta?

Oiva Kaltiokumpu /kesk:

Arvoisa puhemies! Olisin vain todennut, että tämä on niin suuri lakipaketti, niin kuin ed. Söderman täällä totesi, että tämä on varmaan syytä panna pöydälle.

Marja Tiura /kok:

Arvoisa puhemies! Minä olen myöskin sitä mieltä, että kun tässä on tuhatsivuisesta paketista kysymys, sen voisi jättää ihan hyvin pöydälle tiistaiksi.

Keskustelu pöydällepanosta päättyi.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Jacob Söderman ehdottanut, että asia pannaan pöydälle 16.11.2010 pidettävään täysistuntoon.

Selonteko hyväksyttiin.

Ed. Jacob Södermanin ehdotus hyväksyttiin ja asia pantiin pöydälle 16.11.2010 pidettävään täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys pysäköinninvalvontaa koskevan lainsäädännön uudistamiseksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 223/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan on annettava lausunto.

9) Lakialoite laiksi eduskuntaryhmien tuesta

Ensimmäinen käsittely

Lakialoite  LA 34/2010 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 5/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys CARIFORUM-valtioiden sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden talouskumppanuussopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 142/2010 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 6/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys laiksi makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta sekä eräiden valmisteverotusta koskevien lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 148/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 39/2010 vp

Lakialoite  LA 91/2007 vp, 74/2009 vp

Toimenpidealoite  TPA 63/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 113/1/2010

12) Hallituksen esitys laiksi kotikuntalain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 180/2010 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 18/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

13) Hallituksen esitys henkilöiden prosessuaalisten oikeuksien parantamiseksi sekä vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisen edistämiseksi sellaisten päätösten osalta, jotka on tehty vastaajan ollessa poissa oikeudenkäynnistä, tehdyn neuvoston puitepäätöksen eräiden lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 110/2010 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 20/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

14) Hallituksen esitys laeiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta, turkistuottajien lomituspalveluista annetun lain 4 §:n muuttamisesta ja poronhoitajien sijaisapukokeilusta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 134/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 25/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 113/3/2009

15) Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain 13 luvun 5 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 67/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 26/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

16) Hallituksen esitys laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 177/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 27/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

17) Hallituksen esitys laeiksi sairausvakuutuslain, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain, lapsilisälain sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 139/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 28/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

18) Hallituksen esitys laiksi kansaneläkeindeksistä annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 108/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 29/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 113/4/2010

19) Hallituksen esitys laiksi julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasauksesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 169/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 21/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

20) Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 154/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 22/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

21) Hallituksen esitys laiksi Suomen Vientiluotto Oy -nimisestä yhtiöstä annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 170/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 23/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

22) Hallituksen esitys laiksi yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 107/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 24/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

23) Hallituksen esitys laiksi tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 109/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 25/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

24) Hallituksen esitys laiksi Suomen keskusviranomaisesta eräissä elatusapua koskevissa kansainvälisissä asioissa, laiksi elatusvelvoitteita koskevan neuvoston asetuksen soveltamisesta sekä eräiksi näihin liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 144/2010 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 17/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

25) Hallituksen esitys laeiksi rikoslain 17 luvun muuttamisesta ja eläintenpitokieltorekisteristä sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 97/2010 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 18/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

26) Hallituksen esitys laeiksi rikoslain 44 ja 48 luvun, luonnonsuojelulain 58 §:n sekä ympäristönsuojelulain 20 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 157/2010 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 19/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

27) Hallituksen esitys laiksi joukkoliikennelain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 151/2010 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 13/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

28) Hallituksen esitys laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 166/2010 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 14/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

29) Hallituksen esitys laeiksi merenkulun ympäristönsuojelulain 3 luvun 6 §:n ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 195/2010 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 15/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

30) Hallituksen esitys laeiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 128/2010 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 7/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

31) Hallituksen esitys laiksi palvelujen tarjoamisesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 153/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 20/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

32) Hallituksen esitys laiksi laivaväen lääkärintarkastuksista

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 102/2010 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 8/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

33) Hallituksen esitys laiksi tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 172/2010 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 9/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

34) Talousarvioaloitteet

Lähetekeskustelu

Talousarvioaloite  TAA 1—1143/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Talousarvioaloitteet lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Asia pantiin pöydälle tähän täysistuntoon 28.10.2010 pidetyssä täysistunnossa.

Edustajien tekemät talousarvioaloitteet ovat nähtävinä eduskunnan kansliassa lainsäädäntöjohtajan huoneessa.

Pyydän edustajia puheenvuorossaan mainitsemaan sen talousarvioaloitteen nimen ja numeron, johon puheenvuoro liittyy.

PTK 108/8/2010

Päätökset

Talousarvioaloitteet lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

35) Hallituksen esitys laiksi vaalilain 5 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 206/2010 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 6/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 11.11.2010 pidettävään täysistuntoon.

36) Hallituksen esitys rajavartiolain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 186/2010 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 19/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 11.11.2010 pidettävään täysistuntoon.

37) Hallituksen esitys laiksi rikoslain 21 luvun 16 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 78/2010 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 21/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 17.11.2010 pidettävään täysistuntoon.

38) Hallituksen esitys laiksi satovahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 193/2010 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 17/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 11.11.2010 pidettävään täysistuntoon.

39) Hallituksen esitys laeiksi opintotukilain sekä lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 149/2010 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 8/2010 vp

Lakialoite  LA 70, 72, 76/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 11.11.2010 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 11.11.2010 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 23.23.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​