Täysistunnon pöytäkirja 112/2002 vp

PTK 112/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

112. TIISTAINA 8. LOKAKUUTA 2002

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Eva Biaudet /r
 • Tarja Filatov /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Tarja Kautto /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Martti Korhonen /vas
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Jouni Lehtimäki /kok
 • Jari Leppä /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Paavo Lipponen /sd
 • Sauli Niinistö /kok
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Kirsi Piha /kok
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Kimmo Sasi /kok
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Jari Vilén /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Seppo Lahtela /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

8.10. edustajat

 • Eva Biaudet /r
 • Tarja Filatov /sd
 • Tarja Kautto /sd
 • Martti Korhonen /vas
 • Sauli Niinistö /kok

8. ja 9.10. edustajat

 • Seppo Lahtela /kesk
 • Jari Leppä /kesk
 • Paavo Lipponen /sd
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Jari Vilén /kok

8.—10.10. edustaja

 • Kimmo Sasi /kok

8.—11.10. edustaja

 • Mika Lintilä /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

8.10. edustajat

 • Marjaana Koskinen /sd
 • Kirsi Piha /kok

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

8.10. edustajat

 • Susanna Huovinen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Tuija Nurmi /kok

__________

U-asiat

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 3. päivänä lokakuuta 2002 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetut Euroopan unionin asiat U 52—56/2002 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on tänään lähettänyt mainitut asiat käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asian U 52 osalta lakivaliokunnan,

asioiden U 53 ja 54 osalta valtiovarainvaliokunnan,

asian U 55 osalta maa- ja metsätalousvaliokunnan sekä

asian U 56 osalta ulkoasiainvaliokunnan on annettava lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Lakivaliokunnan täydennysvaali

Vaaleja

Puhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on lakivaliokunnan täydennysvaali.

Kun täydennysvaalia varten vaalisäännön 8 ja 13 §:n mukaisesti jätetyssä ehdokaslistassa on lakivaliokunnan jäseneksi ja varajäseneksi ehdotettu valittaviksi yhtä monta kuin vaalissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaali on yksimielinen ja että lakivaliokunnan jäseneksi on tullut valituksi ehdokaslistan mukaisesti ed. S. Lahtela ja häneltä vapautuvalle varajäsenen paikalle ed. Lehtomäki.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

Norjan parlamentin puhemiehen vierailu

Puhemies:

Arvoisat kansanedustajat! Ilmoitan, että Norjan parlamentin Stortingetin puhemies Jørgen Kosmo seurueineen on saapunut seuraamaan täysistuntoa. Eduskunnan puolesta lausun arvoisat vieraat tervetulleiksi eduskuntaan. (Suosionosoituksia)

__________

2) Hallituksen esitys laiksi valtion virkamiesten tapaturmakorvauksesta annetun lain 3 ja 4 §:n kumoamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 134/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 24/2002 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys laeiksi lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:n ja lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 4 ja 28 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 151/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 25/2002 vp

Lakialoite  LA 89/2000 vp

Toimenpidealoite  TPA 249/2000 vp, 41/2001 vp

Puhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista. Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteista.

Menettelytapa hyväksytään.

Keskustelua ei synny.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Eduskunta yhtyy sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteiden hylkäämisestä.

Asia on loppuun käsitelty.

4) Hallituksen esitys eräiden rekisteröintiasioiden siirtämistä käräjäoikeuksilta maistraateille koskevaksi lainsäädännöksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 79/2002 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 17/2002 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 17. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Hallituksen esitys korkea-asteen koulutusta koskevien tutkintojen tunnustamisesta Euroopan alueella tehdyn yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 155/2002 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 7/2002 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö n:o 7. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

6) Hallituksen esitys laiksi sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 150/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 26/2002 vp

Lakialoite  LA 73, 133, 191/2000 vp, 77, 100/2001 vp

Toimenpidealoite  TPA 24/2000 vp, 13, 129/2001 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 26. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyy sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

7) Hallituksen esitys laiksi Repoveden kansallispuistosta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 104/2002 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 8/2002 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö n:o 8. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn. Asian käsittely keskeytettiin viime perjantain täysistunnossa.

PTK 111/5/2002

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

8) Hallituksen esitys Vietnamin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 168/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

__________

Ed. Kiljunen merkitään läsnä olevaksi.

__________

9) Hallituksen esitys Marokon kanssa tulo- ja omaisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 169/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys uskonnonvapauslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 170/2002 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan ja sivistysvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 13) asiasta.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan ja sivistysvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

11) Hallituksen esitys laiksi ajoneuvoliikennerekisteristä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 171/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti liikennevaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

12) Hallituksen esitys laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 172/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ympäristövaliokuntaan.

13) Laki perusopetuslain ja lukiolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 121/2002 vp (Irina Krohn /vihr)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti perustuslakivaliokuntaan, jolle sivistysvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetetaan kello 17.26.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen