Täysistunnon pöytäkirja 113/2004 vp

PTK 113/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

113. TIISTAINA 26. LOKAKUUTA 2004

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Arto Bryggare /sd
 • Mikko Elo /sd
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Merikukka Forsius-Harkimo /vihr
 • Christina Gestrin /r
 • Tuula Haatainen /sd
 • Heidi Hautala /vihr
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Roger Jansson /r
 • Reijo Kallio /sd
 • Tanja Karpela /kesk
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Rauno Kettunen /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Markku Koski /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Johannes Koskinen /sd
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Jere Lahti /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Leena Luhtanen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Tuija Nurmi /kok
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Kalevi Olin /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Eero Reijonen /kesk
 • Simo Rundgren /kesk
 • Martin Saarikangas /kok
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Satu Taiveaho /sd
 • Marja Tiura /kok
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Raija Vahasalo /kok
 • Unto Valpas /vas
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Tuula Väätäinen /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Heidi Hautala /vihr

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

26.10. edustajat

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Matti Kauppila /vas
 • Rauno Kettunen /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Johannes Koskinen /sd
 • Jere Lahti /kok
 • Reijo Laitinen /sd
 • Minna Lintonen /sd
 • Leena Luhtanen /sd
 • Tuija Nurmi /kok
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Reijo Paajanen /kok
 • Kari Rajamäki /sd
 • Simo Rundgren /kesk
 • Satu Taiveaho /sd
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Unto Valpas /vas
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Ahti Vielma /kok
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Harry Wallin /sd

26. ja 27.10. edustaja

 • Paula Lehtomäki /kesk

26.—29.10. edustajat

 • Tuula Haatainen /sd
 • Tony Halme /ps
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Bjarne Kallis /kd
 • Antero Kekkonen /sd
 • Jaakko Laakso /vas
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

26.10. edustajat

 • Susanna Huovinen /sd
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Marja Tiura /kok

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

26.10. edustajat

 • Christina Gestrin /r
 • Roger Jansson /r
 • Timo Kalli /kesk
 • Markku Koski /kesk
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Pehr Löv /r
 • Kalevi Olin /sd
 • Eero Reijonen /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Anni Sinnemäki /vihr

26. ja 27.10. edustajat

 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Martin Saarikangas /kok

26.—29.10. edustajat

 • Arto Bryggare /sd
 • Reijo Kallio /sd
 • Tanja Karpela /kesk
 • Raija Vahasalo /kok

__________

U-asiat

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 21. päivänä lokakuuta 2004 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetut Euroopan unionin asiat U 54—56/2004 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on lähettänyt mainitut asiat käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle valtiovarainvaliokunnan on annettava asioista lausunnot.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 174/2004 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 8/2004 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 114/1/2004

2) Hallituksen esitys laeiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain sekä elatusturvalain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 162/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 22/2004 vp

Lakialoite  LA 96, 162/2003 vp, 98/2004 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Lakialoite laiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain 50 a §:n ja Rahoitustarkastuksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Lakialoite  LA 3/2004 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 18/2004 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, lakialoitteeseen n:o 3 pohjautuva 2. lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty 2. lakiehdotus hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän 1. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

4) Hallituksen esitys laiksi arpajaisverolain 2 ja 4 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 150/2004 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 20/2004 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

5) Hallituksen esitys laiksi yleisistä kielitutkinnoista

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 86/2004 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 13/2004 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

6) Hallituksen esitys laiksi eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 135/2004 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 11/2004 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

7) Laki vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 124/2004 vp (Olavi Ala-Nissilä /kesk ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys laiksi vaalilain 5 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 179/2004 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 3/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi torstain täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys laeiksi kirkkolain 22 luvun 8 §:n sekä kirkon keskusrahastosta annetun lain 3 ja 9 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 191/2004 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 21/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi torstain täysistuntoon.

10) Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 4 ja 29 §:n sekä eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Puhemiesneuvoston ehdotus  PNE 1/2004 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 15/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi torstain täysistuntoon.

11) Hallituksen esitys laiksi kuntien valtionosuuslain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 143/2004 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 16/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi torstain täysistuntoon.

12) Hallituksen esitys kansaneläkkeen tasokorotusta koskevaksi lainsäädännöksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 176/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 23/2004 vp

Lakialoite  LA 47, 63/2003 vp, 101/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi torstain täysistuntoon.

13) Hallituksen esitys laeiksi työttömyysturvalain, työttömyyskassalain sekä työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 140/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 24/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi torstain täysistuntoon.

14) Hallituksen esitys laeiksi maatalousyrittäjien eläkelain ja maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 13 ja 22 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 159/2004 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 12/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi torstain täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetetaan kello 15.07.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​