Täysistunnon pöytäkirja 113/2006 vp

PTK 113/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

113. PERJANTAINA 10. MARRASKUUTA 2006

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Matti Ahde /sd
 • Jouni Backman /sd
 • Eva Biaudet /r
 • Tuija Brax /vihr
 • Tarja Filatov /sd
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Tuula Haatainen /sd
 • Tony Halme /ps
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Klaus Hellberg /sd
 • Anne Huotari /vas
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Jere Lahti /kok
 • Reijo Laitinen /sd
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Eero Lankia /kesk
 • Annika Lapintie /vas
 • Leena Luhtanen /sd
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Heli Paasio /sd
 • Sirpa Paatero /sd
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Iivo Polvi /vas
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Lyly Rajala /kok
 • Kari Rajamäki /sd
 • Kimmo Sasi /kok
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Johanna Sumuvuori /vihr
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Ilkka Taipale /sd
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Pia Viitanen /sd
 • Tuula Väätäinen /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Jere Lahti /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

10.11. edustajat

 • Tarja Filatov /sd
 • Tuula Haatainen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk

12.—16.11. edustaja

 • Suvi-Anne Siimes /vas

13. ja 14.11. edustaja

 • Osmo Soininvaara /vihr

13.—16.11. edustaja

 • Katri Komi /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

8.—10.11. edustaja

 • Osmo Soininvaara /vihr

10.11. edustajat

 • Susanna Huovinen /sd
 • Suvi-Anne Siimes /vas

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

10.11. edustajat

 • Matti Ahde /sd
 • Jouni Backman /sd
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Jere Lahti /kok
 • Reijo Laitinen /sd
 • Annika Lapintie /vas
 • Leena Luhtanen /sd
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Heli Paasio /sd
 • Iivo Polvi /vas
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Lyly Rajala /kok
 • Kari Rajamäki /sd
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Pia Viitanen /sd
 • Tuula Väätäinen /sd

__________

Uudet hallituksen esitykset

Puhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään 10. päivänä marraskuuta 2006 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 258, 259/2006 vp, joista hallituksen esitys n:o 258 on esitys vuoden 2006 toisen lisätalousarvioesityksen toisesta täydentämisestä.

Samalla ilmoitetaan, että lisätalousarvioesityksen täydentämistä tarkoittavan esityksen johdosta tehtävät talousarvioaloitteet on jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi tiistaina 14. päivänä marraskuuta kello 12.

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkitään saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 705, 726, 727, 730—732, 734, 735, 738, 739, 742—744, 746, 748, 750, 752—754, 757—763, 769, 771/2006 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 30/2006 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 13/2006 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys laiksi tieliikennelain 87 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 96/2006 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 18/2006 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys laeiksi henkilötietojen käsittelystä rangaistusten täytäntöönpanossa annetun lain ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 37 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 106/2006 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 15/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

4) Valtioneuvoston koulutuspoliittinen selonteko

Mietintöjen pöydällepano

Valtioneuvoston selonteko  VNS 4/2006 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 12/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi keskiviikon täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Täysistunto keskeytetään ja sitä jatketaan kello 13.25 mietintöjen pöydällepanoa varten.

Täysistunto keskeytetään kello 13.05.

Täysistuntoa jatketaan

kello 13.25

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

__________

Ed. Jere Lahti merkitään läsnä olevaksi.

__________

5) Hallituksen esitys laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 76/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 29/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

6) Hallituksen esitys laeiksi eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja vastuuvelan kattamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 79/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 30/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys eläkelaitosten toimintapääomaa ja vastuuvelkaa koskevien säännösten muuttamiseksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 77/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 31/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys laeiksi Vakuutusvalvontavirastosta annetun lain muuttamisesta sekä eläkesäätiölain 64 §:n 2 momentin ja vakuutuskassalain 96 §:n 2 momentin kumoamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 78/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 32/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys vuoden 1989 kansainvälisen meripelastusyleissopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja merilain muuttamisesta sekä vuoden 1910 erinäisten meriapua ja meripelastusta koskevien määräysten yhdenmukaistuttamisesta tehdyn kansainvälisen sopimuksen irtisanomisen hyväksymisestä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 97/2006 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 19/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

10) Hallituksen esitys laiksi lapsipornografian levittämisen estotoimista

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 99/2006 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 20/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

11) Hallituksen esitys laiksi sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 111/2006 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 21/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 13.27.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​