Täysistunnon pöytäkirja 113/2014 vp

PTK 113/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

113. PERJANTAINA 14. MARRASKUUTA 2014

Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (13.01—13.30).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 26 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Juho Eerola /ps (s)
 • Sanni Grahn-Laasonen /kok (e)
 • Maria Guzenina /sd
 • Lars Erik Gästgivars /r
 • Lauri Ihalainen /sd (e)
 • Anssi Joutsenlahti /ps
 • Pia Kauma /kok
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Merja Kuusisto /sd (s)
 • Maria Lohela /ps (s)
 • Outi Mäkelä /kok (p)
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd (s)
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps (s)
 • Annika Saarikko /kesk (p)
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Hanna Tainio /sd (e)
 • Eila Tiainen /vas
 • Kimmo Tiilikainen /kesk (s)
 • Lenita Toivakka /kok (e)
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Jan Vapaavuori /kok (e)
 • Juha Väätäinen /ps

__________

Hallituksen esitykset

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Valtioneuvosto on 13.11.2014 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 228—240/2014 vp, joista hallituksen esitys HE 233/2014 vp on esitys vuoden 2014 kolmannen lisätalousarvioesityksen täydentämisestä.

__________

Valtioneuvoston selonteot

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Valtioneuvosto on 13.11.2014 antanut eduskunnalle selonteon Afganistanin tilanteesta, Suomen kokonaistuesta Afganistanille ja Suomen osallistumisesta sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon "Resolute Support" (VNS 8/2014 vp) sekä valtioneuvoston selonteon Suomi kestävän luonnonvaratalouden edelläkävijäksi 2050 (VNS 9/2014 vp).

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 720, 779, 781, 790, 791, 793—795, 797, 799—801, 805, 807, 808, 810—812, 814, 815, 817, 820, 822, 824/2014 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain, työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 151/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 14/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 11.11.2014 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 110/13/2014

Nyt käsitellään muutosehdotukset.

Päätökset

1. lakiehdotus

6 luvun 2 §

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Teen sen ehdotuksen, joka on vastalauseessa 2, joka tarkoittaa sitä, että tämä pykälä, jolla korotettua ansioturvaa leikataan, poistetaan.

Risto Kalliorinne /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan tehtyä esitystä.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Erkki Virtanen on Risto Kalliorinteen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Erkki Virtasen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 6 luvun 2 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 118, ei 23, tyhjiä 31; poissa 27.

( Ään. 1 )

Eduskunta hyväksyi 1. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta hyväksyi 2. ja 3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Teijon kansallispuistosta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 81/2014 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 11/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 13.11.2014 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 112/6/2014

Nyt käsitellään muutosehdotukset.

Päätökset

3 §

Martti Mölsä /ps:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 1mukaisen pykälämuutosehdotuksen.

Lauri Heikkilä /ps:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Eeva-Maria Maijala /kesk:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 2 mukaisen pykälämuutosehdotuksen 3 § 3 momenttiin, jossa sanotaan: "Sen estämättä, mitä luonnonsuojelulain 13 §:n 1 momentin 5 kohdassa säädetään, Teijon kansallispuistossa on alueen hallinnosta vastaavien viranomaisten luvalla sallittu hirven ja valkohäntäpeuran metsästys."

Mirja Vehkaperä /kesk:

Arvostettu puhemies! Kannatan edustaja Maijalan esitystä.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Martti Mölsä on Lauri Heikkilän kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Eeva-Maria Maijala on Mirja Vehkaperän kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Ensin äänestetään Eeva-Maria Maijalan ehdotuksesta Martti Mölsän ehdotusta vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä Eeva-Maria Maijalan ehdotuksesta Martti Mölsän ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi Martti Mölsän ehdotuksen äänin

jaa 125, ei 43, tyhjiä 2; poissa 29.

( Ään. 3 )

2) Äänestyksessä Martti Mölsän ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 3 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 97, ei 71; poissa 31.

( Ään. 4 )

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jäteverolain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 126/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 23/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion eläkerahastosta annetun lain 6 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 134/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 24/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 171/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 28/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Valitettavasti aikapulan takia tämän asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 114/20/2014

6) Avoin ja yhdenvertainen osallistuminen Valtioneuvoston demokratiapoliittinen selonteko 2014

Mietintöjen pöydällepano

Valtioneuvoston selonteko  VNS 3/2014 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 3/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 19.11.2014 pidettävään täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain 54 ja 55 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 219/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 29/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 18.11.2014 pidettävään täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle kansainvälisestä maantieliikenteestä Valko-Venäjän kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 221/2014 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 21/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 18.11.2014 pidettävään täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 222/2014 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 22/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 18.11.2014 pidettävään täysistuntoon.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Georgian yhteistä ilmailualuetta koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 225/2014 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 23/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 18.11.2014 pidettävään täysistuntoon.

11) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 107/2014 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 17/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 18.11.2014 pidettävään täysistuntoon.

12) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi perusopetuslain 26 a ja 35 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 135/2014 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 11/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 18.11.2014 pidettävään täysistuntoon.

13) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydensuojelulain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 76/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 20/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 18.11.2014 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 18.11.2014 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen