Täysistunnon pöytäkirja 114/2003 vp

PTK 114/2003 vp

Tarkistettu versio 2.0

114. TIISTAINA 16. JOULUKUUTA 2003

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Mikko Elo /sd
 • Merikukka Forsius /vihr
 • Tony Halme /ps
 • Heidi Hautala /vihr
 • Susanna Huovinen /sd
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Risto Kuisma /sd
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Erkki Tuomioja /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Heidi Hautala /vihr
 • Mikko Elo /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

16.12. edustaja

 • Mikko Elo /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

16.12. edustajat

 • Merikukka Forsius /vihr
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Erkki Tuomioja /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

16.12. edustajat

 • Heidi Hautala /vihr
 • Mari Kiviniemi /kesk

__________

Uudet hallituksen esitykset

Puhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on 15. päivänä joulukuuta 2003 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 163, 164/2003 vp.

__________

U-asiat

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 11. päivänä joulukuuta 2003 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetut Euroopan unionin asiat U 59—62/2003 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on lähettänyt mainitut asiat käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asioiden U 59 ja 60 osalta valtiovarainvaliokunnan,

asian U 61 osalta maa- ja metsätalousvaliokunnan sekä

asian U 62 osalta liikenne- ja viestintävaliokunnan on annettava lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi kirkkolain 1 luvun 3 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 35/2003 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 14/2003 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 113/5/2003

Keskustelussa on ed. Rosa Meriläinen ed. Satu Hassin kannattamana ehdottanut, että eduskunta ei hyväksyisi hallintovaliokunnan mietintöön sisältyvää lausumaehdotusta eikä mietinnön perustelujen toiseksi viimeisen kappaleen viimeistä virkettä.

Selonteko hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Puhemies:

Lopuksi on päätettävä ed. Meriläisen ehdotuksesta, joka katsotaan yhdeksi kokonaisuudeksi.

Menettelytapa hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Meriläisen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 161 jaa- ja 16 ei-ääntä, 3 tyhjää; poissa 19.

( Ään. 1 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön ja siihen sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys laiksi sosiaalisista yrityksistä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 132/2003 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 9/2003 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 113/18/2003

Keskustelussa on ed. Anne Holmlund ed. Tarja Cronbergin kannattamana tehnyt seuraavan lausumaehdotuksen: "Eduskunta edellyttää, että hallitus turvaa mielenterveyskuntoutujille tasavertaiset mahdollisuudet työllistyä sosiaalisiin yrityksiin ja ryhtyy toimenpiteisiin asiaa koskevan lainsäädännöllisen puutteen korjaamiseksi."

Selonteko hyväksytään.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Puhemies:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Holmlundin ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 107 jaa- ja 76 ei-ääntä; poissa 16.

( Ään. 2 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintöön sisältyvät kaksi lausumaehdotusta hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

3) Maatalouden tukiratkaisut

Vastaus ja keskustelu

Välikysymys  VK 3/2003 vp

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen annetaan vastaus ed. Toimi Kankaanniemen ym. allekirjoittamaan välikysymykseen n:o 3 maatalouden tukiratkaisuista.

Valtioneuvoston vastauksen ja ed. Kankaanniemen puheenvuoron jälkeen käydään nopeatahtinen keskustelu siten, että varsinaisten ryhmäpuheenvuorojen pituus on enintään 10 minuuttia ja muut etukäteen varatut puheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia.

Sitten kun välikysymyksen johdosta käyty keskustelu on päättynyt, esitän eduskunnan hyväksyttäväksi työjärjestyksen 22 §:n 3 momentin mukaisen päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodon. Niiden, jotka eivät hyväksy tällaista yksinkertaista päiväjärjestykseen siirtymistä, tulee työjärjestyksen 22 §:n 3 momentin mukaan jo keskustelun aikana tehdä ehdotus perustellun päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodoksi tai asian lähettämisestä valiokuntaan.

Välikysymykseen vastaten lausuu

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 115/1/2003

__________

Ed. Mikko Elo merkitään läsnä olevaksi.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

4) Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2004

Hallituksen esitys vuoden 2004 talousarviota koskevan hallituksen esityksen (HE 55/2003 vp) täydentämisestä

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 55, 145/2003 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 39/2003 vp

Talousarvioaloite  TAA 1—908/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 39. Yleiskeskustelu talousarvioehdotuksesta päättyi eilen pidetyssä istunnossa. Nyt ryhdytään ehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn hyväksytyn menettelytavan mukaisesti.

Esitellään menot.

Pääluokka 21
Eduskunta

Luku 01 Kansanedustajat, luku 02 Eduskunnan kanslia, luku 09 Valtiontilintarkastajat, luku 14 Eduskunnan oikeusasiamies, luku 40 Valtiontalouden tarkastusvirasto ja luku 99 Eduskunnan muut menot hyväksytään.

Pääluokka 22
Tasavallan presidentti

Päätökset:

Luku 01 Tasavallan presidentti ja luku 02 Tasavallan presidentin kanslia hyväksytään.

Pääluokka 23
Valtioneuvosto

Toinen varapuhemies:

Pääluokan käsittely keskeytetään.

Pääluokka 24
Ulkoasiainministeriön hallinnonala

Puhemies:

Pääluokan käsittely keskeytetään.

Pääluokka 25
Oikeusministeriön hallinnonala

Puhemies:

Pääluokan käsittely keskeytetään.

Pääluokka 26
Sisäasiainministeriön hallinnonala

Ensimmäinen varapuhemies:

Pääluokan käsittely keskeytetään.

Pääluokka 27
Puolustusministeriön hallinnonala

Ensimmäinen varapuhemies:

Pääluokan käsittely keskeytetään.

Pääluokka 28
Valtiovarainministeriön hallinnonala

Ensimmäinen varapuhemies:

Pääluokan ja asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 115/2/2003

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään keskiviikkona kello 10.

Täysistunto lopetetaan keskiviikkona 17. päivänä joulukuuta kello 1.49.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen