Täysistunnon pöytäkirja 114/2005 vp

PTK 114/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

114. TIISTAINA 8. MARRASKUUTA 2005

Puhetta johtaa toinen varapuhemies Ilkka Kanerva.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Jouni Backman /sd
 • Mikko Elo /sd
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Tuula Haatainen /sd
 • Leena Harkimo /kok
 • Heidi Hautala /vihr
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Roger Jansson /r
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Matti Kauppila /vas
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Markku Koski /kesk
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Hannes Manninen /kesk
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Mikaela Nylander /r
 • Reijo Paajanen /kok
 • Maija Perho /kok
 • Iivo Polvi /vas
 • Lyly Rajala /kok
 • Astrid Thors /r
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Kari Uotila /vas

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

8.11. edustajat

 • Jouni Backman /sd
 • Mikko Elo /sd
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Roger Jansson /r
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Markku Koski /kesk
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Maija Perho /kok
 • Kari Uotila /vas

8. ja 9.11. edustajat

 • Tuula Haatainen /sd
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Seppo Kääriäinen /kesk

8.—10.11. edustajat

 • Markku Laukkanen /kesk
 • Reijo Paajanen /kok

8.—11.11. edustajat

 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Jyrki Kasvi /vihr

8.—30.11. edustaja

 • Lyly Rajala /kok

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

8.11. edustajat

 • Nils-Anders Granvik /r
 • Heidi Hautala /vihr
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Iivo Polvi /vas
 • Virpa Puisto /sd
 • Astrid Thors /r
 • Oras Tynkkynen /vihr

8. ja 9.11. edustajat

 • Leena Harkimo /kok
 • Bjarne Kallis /kd
 • Inkeri Kerola /kesk

Toinen varapuhemies:

Vapautusta täysistuntotyöstä pyytää muun syyn perusteella ajalle

8.—18.11. edustaja

 • Anni Sinnemäki /vihr

Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Pyyntöön suostutaan.

__________

Uudet hallituksen esitykset

Toinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on 4. päivänä marraskuuta 2005 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 185—191/2005 vp, joista hallituksen esitys n:o 185 on esitys vuoden 2005 toisen lisätalousarvioesityksen (HE 161/2005 vp) toisesta täydentämisestä.

Samalla ilmoitetaan, että tämän esityksen johdosta tehtävät talousarvioaloitteet on eduskunnan työjärjestyksen 20 ja 79 §:n nojalla jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi maanantaina 14. päivänä marraskuuta kello 12.

__________

U-asiat

Toinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 27. päivänä lokakuuta ja 3. päivänä marraskuuta 2005 päivätyillä kirjelmillään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetut Euroopan unionin asiat U 33—35/2005 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on lähettänyt mainitut asiat käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asian U 33 osalta valtiovarainvaliokunnan ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan,

asian U 34 osalta hallintovaliokunnan sekä

asian U 35 osalta maa- ja metsätalousvaliokunnan on annettava lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valtioneuvoston kirjelmä valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (ministeri Kiviniemi)

Ainoa käsittely

Valtioneuvoston kirjelmä  VN 8/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Esitellään päiväjärjestyksen 1) asia, perustuslain 63 §:ssä tarkoitettu valtioneuvoston jäsenen selvitys sidonnaisuuksistaan.

Käsittelyn pohjana on 27. päivänä lokakuuta 2005 päivätty valtioneuvoston kirjelmä ja sen liitteenä oleva ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Mari Kiviniemen ilmoitus muutoksista hänen aikaisemmin antamiinsa selvityksiin sidonnaisuuksistaan. Työjärjestyksen 29 §:n mukaan eduskunta ei tee päätöstä kirjelmän johdosta.

Keskustelua ei synny.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys tuottoon liittyvän rahanpesun soveltamisalasta tietotekniikan käytöstä tullialalla tehdyssä yleissopimuksessa ja kuljetusvälineen rekisterinumeron sisällyttämisestä yleissopimuksessa lueteltuihin tietoihin tehdyn pöytäkirjan ja sen suomenkielisen oikaisupöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laiksi tullilain 23 b §:n muuttamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 70/2005 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 15/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä hallintovaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee ponnessa tarkoitettujen kansainvälisten velvoitteiden hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista, jotka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Mietinnön ensimmäisessä ponnessa tarkoitetut kansainväliset velvoitteet hyväksytään.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys laiksi vaatimustenmukaisuuden arviointipalvelujen pätevyyden toteamisesta ja laiksi mittatekniikan keskuksesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 140/2005 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 15/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään kello 14.10.

Täysistunto lopetetaan kello 14.06.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen