Täysistunnon pöytäkirja 114/2006 vp

PTK 114/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

114. TIISTAINA 14. MARRASKUUTA 2006

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Eva Biaudet /r
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Mikko Elo /sd
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Tuula Haatainen /sd
 • Tony Halme /ps
 • Heidi Hautala /vihr
 • Klaus Hellberg /sd
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Anne Huotari /vas
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Katri Komi /kesk
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Olli Nepponen /kok
 • Mikaela Nylander /r
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Virpa Puisto /sd
 • Arto Satonen /kok
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Oras Tynkkynen /vihr

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Heidi Hautala /vihr
 • Rakel Hiltunen /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

14.11. edustajat

 • Mikko Elo /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Olli Nepponen /kok
 • Arto Satonen /kok
 • Erkki Tuomioja /sd

14. ja 15.11. edustajat

 • Tuula Haatainen /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk

14.—17.11. edustajat

 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Oras Tynkkynen /vihr

14.—22.11. edustaja

 • Jan-Erik Enestam /r

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

14.11. edustaja

 • Virpa Puisto /sd

14.—17.11. edustaja

 • Pirkko Peltomo /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

14.11. edustajat

 • Tarja Cronberg /vihr
 • Mikaela Nylander /r
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Säde Tahvanainen /sd

14. ja 15.11. edustaja

 • Ilkka Kanerva /kok

__________

U-asiat

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 9. päivänä marraskuuta 2006 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetun Euroopan unionin asian U 62/2006 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on lähettänyt mainitun asian käsiteltäväksi suureen valiokuntaan, jolle maa- ja metsätalousvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laeiksi henkilötietojen käsittelystä rangaistusten täytäntöönpanossa annetun lain ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 37 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 106/2006 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 15/2006 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 15. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

2) Hallituksen esitys vuoden 1989 kansainvälisen meripelastusyleissopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja merilain muuttamisesta sekä vuoden 1910 erinäisten meriapua ja meripelastusta koskevien määräysten yhdenmukaistuttamisesta tehdyn kansainvälisen sopimuksen irtisanomisen hyväksymisestä

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 97/2006 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 19/2006 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö n:o 19. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys laiksi lapsipornografian levittämisen estotoimista

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 99/2006 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 20/2006 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö n:o 20. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys laiksi sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 111/2006 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 21/2006 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö n:o 21. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Hallituksen esitys laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 76/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 29/2006 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 29. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 6)—8) asiasta.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

6) Hallituksen esitys laeiksi eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja vastuuvelan kattamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 79/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 30/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 30. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan 1. ja 3.—7. lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

1. ja 3.—7. lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyy sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotukseen 2. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

7) Hallituksen esitys eläkelaitosten toimintapääomaa ja vastuuvelkaa koskevien säännösten muuttamiseksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 77/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 31/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 31. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

8) Hallituksen esitys laeiksi Vakuutusvalvontavirastosta annetun lain muuttamisesta sekä eläkesäätiölain 64 §:n 2 momentin ja vakuutuskassalain 96 §:n 2 momentin kumoamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 78/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 32/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 32. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan hallituksen esitykseen sisältyvät 1. ja 2. lakiehdotus sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnössään ehdottama uusi 4. lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

1., 2. ja 4. lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyy sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotukseen 3. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

9) Hallituksen esitys tuloverotuksen siirtohinnoittelua koskevaksi lainsäädännöksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 107/2006 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 22/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

10) Hallituksen esitys Kiinan kanssa kansainvälisen ilmakuljetusliiketoiminnan vastavuoroisesta vapauttamisesta eräistä veroista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 188/2006 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 23/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä valtiovarainvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee Suomen ja Kiinan välillä kansainvälisen ilmakuljetusliiketoiminnan vastavuoroisesta vapauttamisesta eräistä veroista tehdyn sopimuksen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Sopimus hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

11) Hallituksen esitys laeiksi ulkomaalaislain ja ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 31/2006 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 21/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

12) Hallituksen esitys laeiksi liiketoimintakiellosta annetun lain sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 82/2006 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 14/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

13) Hallituksen esitys laiksi perusopetuslain 48 b ja 48 f §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 124/2006 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 11/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

14) Hallituksen esitys vuoden 2006 toisen lisätalousarvioesityksen (HE 208/2006 vp) toisesta täydentämisestä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 258/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

15) Hallituksen esitys Maailman terveysjärjestön kansainvälisen terveyssäännöstön (2005) hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 259/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

16) Laki kalastuslain 8 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 101/2006 vp (Reijo Paajanen /kok ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

17) Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta sekä laki kuntajakolain muuttamisesta ja varainsiirtoverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 102/2006 vp (Virpa Puisto /sd ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

18) Laki tuloverolain 127 d §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 120/2006 vp (Suvi Lindén /kok ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

19) Laki avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetun lain 3 ja 8 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 152/2006 vp (Antti Kaikkonen /kesk ym.)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ympäristövaliokuntaan.

20) Laki vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 153/2006 vp (Markku Koski /kesk ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

21) Hallituksen esitys laiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 120/2006 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 24/2006 vp

Lakialoite  LA 97/2003 vp, 110/2004 vp, 19, 147/2005 vp

Toimenpidealoite  TPA 89/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

22) Hallituksen esitys laiksi öljyjätemaksusta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 121/2006 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 25/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

23) Hallituksen esitys laiksi indeksiehdon käytön rajoittamisesta annetun lain 2 ja 7 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 190/2006 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 26/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetetaan kello 17.06.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen

​​​​