Täysistunnon pöytäkirja 115/2001 vp

PTK 115/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

115. TIISTAINA 16. LOKAKUUTA 2001

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Anttila.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Maria Kaisa Aula /kesk
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Olli-Pekka Heinonen /kok
 • Tapio Karjalainen /sd
 • Paula Kokkonen /kok
 • Timo E. Korva /kesk
 • Johannes Koskinen /sd
 • Suvi Lindén /kok
 • Paavo Lipponen /sd
 • Sauli Niinistö /kok
 • Pauli Saapunki /kesk
 • Hannu Takkula /kesk
 • Lasse Virén /kok
 • Matti Väistö /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

16.10. edustajat

 • Olli-Pekka Heinonen /kok
 • Paula Kokkonen /kok
 • Johannes Koskinen /sd
 • Paavo Lipponen /sd
 • Sauli Niinistö /kok
 • Matti Väistö /kesk

16. ja 17.10. edustajat

 • Maria Kaisa Aula /kesk
 • Suvi Lindén /kok

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

16.—19.10. edustaja

 • Timo E. Korva /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

16.10. edustajat

 • Tapio Karjalainen /sd
 • Pauli Saapunki /kesk

16.—19.10. edustaja

 • Lasse Virén /kok

__________

U-asiat

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 11. päivänä lokakuuta 2001 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetut Euroopan unionin asiat U 64—68/2001 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on toimittanut mainitut asiat käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asioiden U 64—66 osalta lakivaliokunnan,

asian U 67 osalta lakivaliokunnan ja talousvaliokunnan sekä

asian U 68 osalta maa- ja metsätalousvaliokunnan ja talousvaliokunnan on annettava lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys euron käyttöönoton edellyttämiksi muutoksiksi eräisiin oikeusministeriön hallinnonalan lakeihin

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 103/2001 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 19/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys laiksi erikoissairaanhoitolain 47 a ja 47 b §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 123/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 24/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys eräiden avioliittoa ja perimystä koskevien kansainvälisen yksityisoikeuden alaan kuuluvien säännösten uudistamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 44/2001 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 20/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 20. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan hallituksen esitykseen sisältyvät 1.—3. lakiehdotus sekä lakivaliokunnan mietinnössään ehdottama uusi 4. lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys laiksi Työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 107/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 25/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 25. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus toiminnastaan vuonna 2000

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 14/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

Nyt jatketaan viime perjantain istunnossa keskeytettyä lähetekeskustelua.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

6) Arpajaislaki ja eräät siihen liittyvät lait

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 127/2001 vp (Gunnar Jansson /r ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys muovailtavien räjähteiden merkitsemistä tunnistamista varten koskevan yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja räjähdysvaarallisista aineista annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 95/2001 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 9/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys laeiksi kalastuslain sekä riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 1 ja 4 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 120/2001 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 8/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys laeiksi Suomenlinnan hoitokunnasta annetun lain 3 §:n ja museovirastosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 121/2001 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 7/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

10) Hallituksen esitys valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 148/2001 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 16/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

11) Hallituksen esitys laiksi kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 147/2001 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 17/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 15.34.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​