Täysistunnon pöytäkirja 115/2004 vp

PTK 115/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

115. TORSTAINA 28. LOKAKUUTA 2004

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Janina Andersson /vihr
 • Arto Bryggare /sd
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Merikukka Forsius-Harkimo /vihr
 • Tuula Haatainen /sd
 • Tony Halme /ps
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Roger Jansson /r
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Bjarne Kallis /kd
 • Tanja Karpela /kesk
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Antero Kekkonen /sd
 • Katri Komi /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Miapetra Kumpula /sd
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Jaakko Laakso /vas
 • Reijo Laitinen /sd
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Jouko Laxell /kok
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Olli Nepponen /kok
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Kari Rajamäki /sd
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Simo Rundgren /kesk
 • Arto Satonen /kok
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Raija Vahasalo /kok
 • Unto Valpas /vas
 • Ahti Vielma /kok
 • Pekka Vilkuna /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Bjarne Kallis /kd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

28.10. edustaja

 • Matti Vanhanen /kesk

28. ja 29.10. edustajat

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Miapetra Kumpula /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Kari Rajamäki /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Unto Valpas /vas
 • Ahti Vielma /kok

29.10. edustaja

 • Eero Reijonen /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

28.10. edustaja

 • Simo Rundgren /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

28.10. edustajat

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Janina Andersson /vihr
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Roger Jansson /r
 • Eero Lankia /kesk
 • Jouko Laxell /kok
 • Minna Lintonen /sd
 • Klaus Pentti /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Säde Tahvanainen /sd

28. ja 29.10. edustajat

 • Tarja Cronberg /vihr
 • Reijo Laitinen /sd
 • Olli Nepponen /kok
 • Arto Satonen /kok
 • Pekka Vilkuna /kesk

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Valtioneuvoston selonteko aluepolitiikasta 2004

Valtioneuvoston selonteko  VNS 3/2004 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 14/2004 vp

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen tehdään nyt päätös eduskunnan lausunnosta valtioneuvoston selonteosta aluepolitiikasta 2004.

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietinnössään n:o 14 selonteosta ehdottama lausunto. Keskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä täysistunnossa.

PTK 114/2/2004

Keskustelussa on ed. Martti Korhonen ed. Esko-Juhani Tennilän kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy lausuntoonsa seuraavan lausuman: "Eduskunta toteaa, että alueellisen kehityksen turvaamiseksi on välttämätöntä nostaa alueellisen kuljetustuen, perustienpidon parantamisen, alueellisen bussiliikenteen palveluostojen, kaupunki- ja seutuliikenteen tukemisen sekä joukkoliikenteen määrärahoja siitä tasosta, mitä hallitus on vuoden 2005 talousarvioesityksessään esittänyt, ja edellyttää hallituksen valmistelevan tulevat talousarviot korotetulta pohjalta."

Ed. Esko-Juhani Tennilä on ed. Matti Kankaan kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy lausuntoonsa seuraavan lausuman: "Aluekehitykseen vaikuttaa suuresti alueen saavutettavuus sekä innovaatiotoiminnan taso alueella. Tierahojen lisäämisen ohella valtion onkin otettava operaattoreiden ja kuntien rinnalla suurempi vastuu kohtuuhintaisten laajakaistayhteyksien saamisesta kaikille kylille sekä Tekesin toimintojen lisäämisestä maakunnissa."

Ed. Tarja Cronberg on ed. Jyrki Kasvin kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy lausuntoonsa seuraavan lausuman: "Eduskunta katsoo, että valtioneuvoston päätöksessä alueiden kehittämislain mukaisista valtakunnallisista kehittämistavoitteista ei yksiselitteisesti nimetä suuria kaupunkiseutuja, joiden kilpailukykyä kehitetään, koska tällainen luettelo on ristiriidassa valtioneuvoston määrittelemien yleisten alueiden kehittämistavoitteiden kanssa. Näitä ovat: alueiden kilpailukyvyn vahvistaminen koko maassa, palvelurakenteen turvaaminen koko maassa sekä tasapainoisen aluerakenteen kehittäminen koko maassa."

Ed. Anne Holmlund on ehdottanut, että eduskunta hyväksyy mietinnön luvussa 4 "Kansallinen aluepolitiikka" olevan otsikon "Suurten kaupunkiseutujen kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistaminen" alla olevan ensimmäisen kappaleen jälkeen lisättäväksi mietinnön vastalauseen mukaisen uuden kappaleen.

Selonteko hyväksytään.

Puhemies:

Ed. Holmlundin ehdotusta ei ole kannatettu, joten se raukeaa.

Hallintovaliokunnan mietintöön sisältyvät kolme lausumaehdotusta hyväksytään.

Puhemies:

Nyt on päätettävä keskustelussa tehdyistä lausumaehdotuksista.

Äänestykset ja päätökset:

Äänestys ed. Korhosen ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Korhosen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 124 jaa- ja 31 ei-ääntä; poissa 44.

( Ään. 1 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Tennilän ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Tennilän ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 125 jaa- ja 30 ei-ääntä; poissa 44.

( Ään. 2 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Cronbergin ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Cronbergin ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 141 jaa- ja 14 ei-ääntä; poissa 44.

( Ään. 3 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Eduskunta hyväksyy mietinnön mukaisen lausunnon selonteon johdosta.

Eduskunta hyväksyy mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvän ehdotuksen mietinnön lähettämisestä valtioneuvostolle tiedoksi.

Eduskunta siirtyy päiväjärjestykseen.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

3) Hallituksen esitys kansaneläkkeen tasokorotusta koskevaksi lainsäädännöksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 176/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 23/2004 vp

Lakialoite  LA 47, 63/2003 vp, 101/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 23. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 116/3/2004

4) Hallituksen esitys laeiksi työttömyysturvalain, työttömyyskassalain sekä työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 140/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 24/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 24. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Hallituksen esitys laiksi vaalilain 5 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 179/2004 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 3/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 3. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

6) Hallituksen esitys Kansainvälisen rikostuomioistuimen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 129/2004 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 13/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 13. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

7) Hallituksen esitys laeiksi kirkkolain 22 luvun 8 §:n sekä kirkon keskusrahastosta annetun lain 3 ja 9 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 191/2004 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 21/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 21. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

8) Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 4 ja 29 §:n sekä eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Puhemiesneuvoston ehdotus  PNE 1/2004 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 15/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 15. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

9) Hallituksen esitys laiksi kuntien valtionosuuslain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 143/2004 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 16/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 16. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

10) Hallituksen esitys laeiksi maatalousyrittäjien eläkelain ja maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 13 ja 22 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 159/2004 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 12/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö n:o 12. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 13.

Täysistunto lopetetaan kello 19.33.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen

​​​​