Täysistunnon pöytäkirja 115/2005 vp

PTK 115/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

115. TIISTAINA 8. MARRASKUUTA 2005

Puhetta johtaa toinen varapuhemies Ilkka Kanerva.

Nimenhuuto

Nimenhuudon sijasta merkitään läsnä oleviksi ne edustajat, jotka osallistuivat edelliseen täysistuntoon, sekä seuraavat edustajat:

 • Leena Harkimo /kok
 • Hannes Manninen /kesk
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Täysistunnon kuluessa ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

  • Maija Perho /kok
  • Jouni Backman /sd
  • Rosa Meriläinen /vihr
  • Roger Jansson /r
  • Kari Uotila /vas

  __________

  PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

  1) Hallituksen esitys vuoden 2005 toisen lisätalousarvioesityksen (HE 161/2005 vp) toisesta täydentämisestä

  Lähetekeskustelu

  Hallituksen esitys  HE 185/2005 vp

  Toinen varapuhemies:

  Päiväjärjestyksen 1) asiana oleva hallituksen esitys n:o 185/2005 vp vuoden 2005 toisen lisätalousarvioesityksen toisesta täydentämisestä lähetetään eduskunnan työjärjestyksen 31 §:n nojalla valtiovarainvaliokuntaan, jonka käsiteltävänä mainittu alkuperäinenkin esitys on.

  Asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

  2) Hallituksen esitys laeiksi kaupparekisterilain 31 a §:n muuttamisesta sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 7 §:n kumoamisesta

  Lähetekeskustelu

  Hallituksen esitys  HE 186/2005 vp

  Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

  3) Hallituksen esitys laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 16 §:n ja maatilatalouden tuloverolain 7 §:n muuttamisesta

  Lähetekeskustelu

  Hallituksen esitys  HE 187/2005 vp

  Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

  4) Hallituksen esitys alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan IV liitteeseen tehtyjen muutosten hyväksymisestä sekä laiksi muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

  Lähetekeskustelu

  Hallituksen esitys  HE 188/2005 vp

  Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

  5) Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain 15 luvun 1 §:n muuttamisesta

  Lähetekeskustelu

  Hallituksen esitys  HE 189/2005 vp

  Toinen varapuhemies:

  Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

  Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

  6) Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon saumattoman palveluketjun kokeilusta annetun lain 30 §:n muuttamisesta

  Lähetekeskustelu

  Hallituksen esitys  HE 190/2005 vp

  Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

  7) Hallituksen esitys laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 10 ja 18 §:n muuttamisesta

  Lähetekeskustelu

  Hallituksen esitys  HE 191/2005 vp

  Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

  8) Hallituksen esitys laiksi pelastuslain 69 §:n muuttamisesta

  Mietintöjen pöydällepano

  Hallituksen esitys  HE 160/2005 vp

  Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 16/2005 vp

  Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

  9) Hallituksen esitys Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen tehtävien laajentamista koskevaksi lainsäädännöksi

  Mietintöjen pöydällepano

  Hallituksen esitys  HE 154/2005 vp

  Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 19/2005 vp

  Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

  __________

  Toinen varapuhemies:

  Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

  Täysistunto lopetetaan kello 15.27.

  Pöytäkirjan vakuudeksi:

  Seppo Tiitinen