Täysistunnon pöytäkirja 115/2008 vp

PTK 115/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

115. PERJANTAINA 28. MARRASKUUTA 2008

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (13.05—13.34) ja ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (15.39—16.57).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 31 edustajaa:

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Tuija Brax /vihr
 • Tarja Filatov /sd
 • Merikukka Forsius /kok
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Saara Karhu /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Merja Kyllönen /vas
 • Jari Larikka /kok
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Pentti Oinonen /ps
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Markku Rossi /kesk
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Janne Seurujärvi /kesk
 • Minna Sirnö /vas
 • Katja Taimela /sd
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Marja Tiura /kok
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Stefan Wallin /r
 • Ilkka Viljanen /kok
 • Anne-Mari Virolainen /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

26.—28.11. edustaja

 • Minna Sirnö /vas

28.11. edustajat

 • Tuija Brax /vihr
 • Paula Risikko /kok

30.11.—2.12. edustaja

 • Pertti Salolainen /kok

1.—4.12. edustajat

 • Reijo Kallio /sd
 • Tuija Nurmi /kok

1.—6.12. edustaja

 • Jyrki Kasvi /vihr

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

28.11. edustajat

 • Markku Laukkanen /kesk
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Ilkka Viljanen /kok

__________

Uudet hallituksen esitykset

Puhemies:

Tasavallan presidentti on tänään 28.11.2008 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 200—211/2008 vp.

__________

Hallituksen esityksen peruuttaminen

Puhemies:

Tasavallan presidentti on tänään 28.11.2008 peruuttanut eduskunnalle annetun hallituksen esityksen HE 53/2008 vp laeiksi perintö- ja lahjaverolain sekä tuloverolain 47 §:n muuttamisesta.

Esitys on valmisteltavana valtiovarainvaliokunnassa ja lausuntoa varten perustuslakivaliokunnassa. Työjärjestyksen mukaan on peruutuksen tapahtuessa asian käsittely lopetettava.

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 760, 761, 776, 778, 782, 784—786, 791, 793, 795—799, 805/2008 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys vuoden 2008 kolmanneksi lisätalousarvioksi

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 184/2008 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 24/2008 vp

Lisätalousarvioaloite  LTA 72—115/2008 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä täysistunnossa.

PTK 114/3/2008

Nyt ryhdytään lisätalousarvioehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Esiteltiin menot.

Menoja koskevat ehdotukset

Seuraavat menoja koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina jaetut ehdotukset tehtiin täysistunnossa:

 • Mikko Kuoppa / vas
 • Matti Kauppilan /vas kannattamana
 • momentin 23.02.88 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta ei hyväksy Solidium Oy:n toimialan muuttamista, hallituksen esityksen perusteluissa mainittujen yhtiöiden valtion omistamien osakkeiden siirtämistä apporttina Solidiumille eikä niitä koskevan päätösvallan luovuttamista yhtiölle." (Vastalause 2)

 • Kari Rajamäki / sd
 • Mikko Kuopan /vas kannattamana
 • momentille 25.40.01 lisäyksenä 2 000 000 euroa vankeinhoidon toimintamenoihin. (Vastalause 1)

 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Timo Soinin /ps kannattamana
 • momentille 25.40.01 lisäyksenä 2 000 000 euroa Vankeinhoitolaitoksen toimintaedellytyksien turvaamiseen. (LTA 72)

 • Sari Palm /kd
 • Kari Kärkkäisen /kd kannattamana
 • momentille 25.40.01 lisäyksenä 3 000 000 euroa Konnunsuon, Pelson ja Laukaan vankiloiden peruskorjauksen aloittamiseen. (LTA 75)

 • Raimo Vistbacka /ps
 • Timo Soinin /ps kannattamana
 • momentille 26.10.01 lisäyksenä 5 000 000 euroa poliisin toimintamenoihin. (LTA 76)

 • Mikko Kuoppa / vas
 • Matti Kauppilan /vas kannattamana
 • momentille 26.30.02 lisäyksenä 500 000 euroa hätäkeskusten toimintamenoihin, henkilöstön palkkaukseen. (Vastalause 2)

 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Timo Soinin /ps kannattamana
 • momentille 26.30.02 lisäyksenä 1 500 000 euroa hätäkeskuslaitoksen toimintamenoihin. (LTA 79)

 • Timo Soini /ps
 • Raimo Vistbackan /ps kannattamana
 • momentille 28.90.32 lisäyksenä 4 000 000 euroa kuntien harkinnanvaraisiin rahoitusavustuksiin. (LTA 82)

 • Mikko Kuoppa / vas
 • Kari Rajamäen /sd kannattamana
 • momentille 28.90.32 lisäyksenä 5 000 000 euroa kuntien harkinnanvaraisten valtionosuuksien maksamiseen. (Vastalause 2)

 • Mikko Kuoppa /vas
 • Matti Kauppilan /vas kannattamana
 • momentille 29.10.30 lisäyksenä 2 000 000 euroa yleissivistävän koulutuksen käyttökustannuksiin. (Vastalause 2)

 • Mikko Kuoppa / vas
 • Matti Kauppilan /vas kannattamana
 • momentin 29.70.55 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta toteaa, että opintotuen taso ei ole riittävä ja sen arvo uhkaa jäädä jälkeen, ja edellyttää hallituksen antavan pikaisesti esityksen opintotuen tasokorotuksesta ja opintotuen sitomisesta indeksiin." (Vastalause 2)

 • Raimo Vistbacka / ps
 • Timo Soinin /ps kannattamana
 • momentille 30.40.51 lisäyksenä 500 000 euroa kalatalouden edistämiseen. (LTA 86)

 • Raimo Vistbacka / ps
 • Timo Soinin /ps kannattamana
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 5 000 000 euroa perustienpitoon. (LTA 88)

 • Kari Rajamäki /sd
 • Mikko Kuopan /vas kannattamana
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 20 000 000 euroa perustienpitoon. (Vastalause 1)

 • Sari Palm /kd
 • Kari Kärkkäisen /kd kannattamana
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 300 000 euroa kaakkoisen Suomen tieverkoston päällystystöihin. (LTA 95)

 • Timo Soini /ps
 • Pirkko Ruohonen-Lernerin /ps kannattamana
 • momentille 31.40.21 lisäyksenä 10 000 000 euroa perusradanpitoon. (LTA 101)

 • Mikko Kuoppa /vas
 • Kari Rajamäen /sd kannattamana
 • momentille 31.40.21 lisäyksenä 20 000 000 euroa radan perusparannustöiden keskeytymättömän jatkumisen turvaamiseksi. (Vastalause 2)

 • Kari Rajamäki / sd
 • Mikko Kuopan /vas kannattamana
 • momentille 32.30.45 lisäyksenä 3 000 000 euroa yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukemiseen. (Vastalause 1)

 • Mikko Kuoppa /vas
 • Matti Kauppilan /vas kannattamana
 • momentille 32.50.63 lisäyksenä 3 000 000 euroa Kainuun kehittämisrahaan vaikean työllisyystilanteen parantamiseksi. (Vastalause 2)

 • Mikko Kuoppa /vas
 • Matti Kauppilan /vas kannattamana
 • että momentti 32.80.51 ja sille merkitty määrärahan vähennys poistetaan. (Vastalause 2)

 • Kari Rajamäki / sd
 • Mikko Kuopan /vas kannattamana
 • momentille 32.80.64 lisäyksenä 3 000 000 euroa työllisyysperusteisiin investointeihin. (Vastalause 1)

 • Mikko Kuoppa / vas
 • Matti Kauppilan /vas kannattamana
 • momentin 33.10.51 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta pitää tärkeänä, että lapsilisien ostovoima säilyy ja edellyttää siksi hallituksen antavan pikaisesti esityksen lapsilisien sitomiseksi indeksiin." (Vastalause 2)

 • Timo Soini / ps
 • Pirkko Ruohonen-Lernerin /ps kannattamana
 • momentille 33.60.35 lisäyksenä 20 000 000 euroa valtionosuuteen kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin. (LTA 112)

 • Mikko Kuoppa /vas
 • Matti Kauppilan /vas kannattamana
 • momentin 33.60.35 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta pitää toimeentulotuen nykyistä tasoa riittämättömänä ja edellyttää hallitukselta pikaisia toimia sen korottamiseksi." (Vastalause 2)

 • Kari Rajamäki / sd
 • Mikko Kuopan /vas kannattamana
 • momentille 35.20.55 lisäyksenä 5 000 000 euroa korjausavustuksiin. (Vastalause 1)

 • Kari Rajamäki / sd
 • Mikko Kuopan /vas kannattamana
 • momentin 35.20.60 perusteluissa lausuttavaksi: "Vuonna 2008 saa valtion Asuntorahaston varoista myöntää valtionavustuslain (688/2001) nojalla myönnettävien muille kuin erityisryhmille rakennutettavien asuntojen vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain mukaisia määräaikaisia käynnistysavustuksia koko valtakunnan alueella. Käynnistysavustuksen suuruus on enintään 10 prosenttia, mikä vähennetään korkotukilainan määrästä." (Vastalause 1)

  Päätökset

  Pääluokka 23
  Valtioneuvosto

  Luku 02 Valtioneuvoston kanslia

  Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 1 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 142, ei 23; poissa 34.

  ( Ään. 1 )

  Pääluokka 24
  Ulkoasiainministeriön hallinnonala

  Luku 99 Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot hyväksyttiin.

  Pääluokka 25
  Oikeusministeriön hallinnonala

  Luku 01 Ministeriö ja hallinto sekä luku 10 Tuomioistuimet ja oikeusapu hyväksyttiin.

  Luku 40 Rangaistusten täytäntöönpano

  Puhemies:

  Ed. Rajamäen ehdotus 2 ja ed. Ruohonen-Lernerin ehdotus 4 ovat saman sisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.

  Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

  Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 2 ja ed. Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotuksesta 4 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 108, ei 58; poissa 33.

  ( Ään. 2 )

  Äänestyksessä ed. Sari Palmin ehdotuksesta 5 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 122, ei 41; poissa 36.

  ( Ään. 3 )

  Pääluokka 26
  Sisäasiainministeriön hallinnonala

  Luku 01 Hallinto hyväksyttiin.

  Luku 10 Poliisitoimi

  Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 6 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 129, ei 35; poissa 35.

  ( Ään. 4 )

  Luku 20 Rajavartiolaitos hyväksyttiin.

  Luku 30 Pelastustoimi ja hätäkeskukset

  Puhemies:

  Ed. Kuopan ehdotus 7 ja ed. Ruohonen-Lernerin ehdotus 8 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

  Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

  1) Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksen 7 ja ed. Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotuksen 8 välillä eduskunta hyväksyi ehdotuksen 7 äänin

  jaa 157, ei 7, tyhjiä 1; poissa 34.

  ( Ään. 5 )

  2) Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 7 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 111, ei 55; poissa 33.

  ( Ään. 6 )

  Pääluokka 27
  Puolustusministeriön hallinnonala

  Luku 10 Sotilaallinen maanpuolustus ja luku 30 Sotilaallinen kriisinhallinta hyväksyttiin.

  Pääluokka 28
  Valtiovarainministeriön hallinnonala

  Luku 01 Hallinto, luku 10 Verotus ja tullitoimi, luku 20 Palvelut valtioyhteisölle, luku 40 Valtionhallinnon kehittäminen, luku 70 EU ja kansainväliset järjestöt sekä luku 80 Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle hyväksyttiin.

  Luku 90 Kuntien tukeminen

  Puhemies:

  Ed. Soinin ehdotus 9 ja ed. Kuopan ehdotus 11 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

  Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

  1) Äänestyksessä ed. Timo Soinin ehdotuksen 9 ja ed. Mikko Kuopan ehdotuksen 11 välillä eduskunta hyväksyi ehdotuksen 9 äänin

  jaa 115, ei 51; poissa 33.

  ( Ään. 7 )

  2) Äänestyksessä ed. Timo Soinin ehdotuksesta 9 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 108, ei 58; poissa 33.

  ( Ään. 8 )

  Luku 91 Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen hyväksyttiin.

  Pääluokka 29
  Opetusministeriön hallinnonala

  Luku 01 Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot hyväksyttiin.

  Luku 10 Yleissivistävä koulutus

  Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 12 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 131, ei 34; poissa 34.

  ( Ään. 9 )

  Luku 30 Ammatillinen lisäkoulutus ja vapaa sivistystyö, luku 50 Yliopisto-opetus ja -tutkimus sekä luku 60 Tiede hyväksyttiin.

  Luku 70 Opintotuki

  Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 13 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 137, ei 26, tyhjiä 2; poissa 34.

  ( Ään. 10 )

  Luku 80 Taide ja kulttuuri hyväksyttiin.

  Pääluokka 30
  Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala

  Luku 10 Maaseudun kehittäminen, luku 20 Maatalous ja luku 30 Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu hyväksyttiin.

  Luku 40 Kala-, riista- ja porotalous

  Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 14 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 146, ei 18; poissa 35.

  ( Ään. 11 )

  Luku 50 Vesitalous ja luku 70 Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri hyväksyttiin.

  Pääluokka 31
  Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala

  Luku 20 Ajoneuvohallintokeskus hyväksyttiin.

  Luku 24 Tiehallinto

  Puhemies:

  Ed. Vistbackan ehdotus 15 ja ed. Rajamäen ehdotus 16 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

  Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

  1) Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksen 15 ja ed. Kari Rajamäen ehdotuksen 16 välillä eduskunta hyväksyi ehdotuksen 15 äänin

  jaa 117, ei 49; poissa 33.

  ( Ään. 12 )

  2) Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 15 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 106, ei 59; poissa 34.

  ( Ään. 13 )

  Äänestyksessä ed. Sari Palmin ehdotuksesta 18 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 139, ei 26; poissa 34.

  ( Ään. 14 )

  Luku 30 Merenkulkulaitos hyväksyttiin.

  Luku 40 Ratahallintokeskus

  Puhemies:

  Ed. Soinin ehdotus 19 ja ed. Kuopan ehdotus 21 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

  Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

  1) Äänestyksessä ed. Timo Soinin ehdotuksen 19 ja ed. Mikko Kuopan ehdotuksen 21 välillä eduskunta hyväksyi ehdotuksen 19 äänin

  jaa 115, ei 51; poissa 33.

  ( Ään. 15 )

  2) Äänestyksessä ed. Timo Soinin ehdotuksesta 19 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 107, ei 59; poissa 33.

  ( Ään. 16 )

  Luku 60 Joukkoliikenteen palvelujen ostot, korvaukset ja tuet sekä luku 99 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut menot hyväksyttiin.

  Pääluokka 32
  Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala

  Luku 01 Hallinto ja luku 20 Teknologia- ja innovaatiopolitiikka hyväksyttiin.

  Luku 30 Yrityspolitiikka

  Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 22 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 109, ei 57; poissa 33.

  ( Ään. 17 )

  Luku 50 Alueiden kehittäminen

  Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 23 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 141, ei 25; poissa 33.

  ( Ään. 18 )

  Luku 60 Energiapolitiikka hyväksyttiin.

  Luku 80 Työvoimapolitiikka

  Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 24 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 141, ei 22, tyhjiä 1; poissa 35.

  ( Ään. 19 )

  Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 25 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 110, ei 55; poissa 34.

  ( Ään. 20 )

  Luku 90 Hallinnonalan muut menot hyväksyttiin.

  Pääluokka 33
  Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala

  Luku 01 Hallinto, luku 02 Valvonta ja luku 03 Tutkimus- ja kehittämistoiminta hyväksyttiin.

  Luku 10 Perhe- ja asumiskustannusten tasaus

  Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan 26 ehdotuksesta eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 124, ei 33, tyhjiä 7; poissa 35.

  ( Ään. 21 )

  Luku 20 Työttömyysturva ja luku 40 Eläkkeet hyväksyttiin.

  Luku 60 Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto

  Äänestyksessä ed. Timo Soinin ehdotuksesta 27 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 143, ei 22; poissa 34.

  ( Ään. 22 )

  Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 28 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 133, ei 30; poissa 36.

  ( Ään. 23 )

  Luku 70 Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen hyväksyttiin.

  Pääluokka 35
  Ympäristöministeriön hallinnonala

  Luku 20 Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen

  Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 29 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 108, ei 57; poissa 34.

  ( Ään. 24 )

  Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 30 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 109, ei 57; poissa 33.

  ( Ään. 25 )

  Pääluokka 36
  Valtionvelan korot

  Luku 01 Valtionvelan korko hyväksyttiin.

  Pääluokka 37
  Valtionvelan vähentäminen

  Luku 01 Valtionvelan nettokuoletukset ja velanhallinta hyväksyttiin.

  Esiteltiin tulot.

  Päätökset

  Osasto 11
  Verot ja veronluonteiset tulot

  Luku 01 Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot, luku 08 Valmisteverot ja luku 10 Muut verot hyväksyttiin.

  Osasto 12
  Sekalaiset tulot

  Luku 24 Ulkoasiainministeriön hallinnonala, luku 27 Puolustusministeriön hallinnonala, luku 28 Valtiovarainministeriön hallinnonala, luku 30 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala sekä luku 31 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala hyväksyttiin.

  Osasto 13
  Korkotulot ja voiton tuloutukset

  Luku 01 Korkotulot hyväksyttiin.

  Yleisperustelut

  Yleisperusteluja koskevat ehdotukset

  Seuraava yleisperusteluja koskeva, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisena jätetty, edustajille monistettuna jaettu ehdotus tehtiin täysistunnossa:

 • Mikko Kuoppa /vas
 • Matti Kauppilan /vas kannattamana
 • yleisperusteluissa lausuttavaksi: "Hallitus valmistelee pikaisesti toimenpiteet, joilla vuokra-asuntojen tuotantoa lisätään. Nyt muun rakentamisen lamaantumisen takia on lisäksi hyvät edellytykset asuinolojen parantamiseen." (Vastalause 2)

  Päätökset

  Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 31 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 105, ei 59; poissa 35.

  ( Ään. 26 )

  Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lisätalousarvioaloitteiden hylkäämisestä.

  Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen lisätalousarvion soveltamisesta.

  Asian käsittely päättyi.

  2) Hallituksen esitys laiksi Finanssivalvonnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

  Ensimmäinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 66/2008 vp

  Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 20/2008 vp

  Puhemies:

  Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 26.11.2008 täysistunnossa.

  PTK 113/8/2008

  Nyt ryhdytään lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

  Päätökset

  1. lakiehdotus

  1—6 § ja 1 luvun otsikko sekä 7 § hyväksyttiin mietinnön mukaisina.

  8 §

  Jouko Skinnari /sd:

  Herra puhemies! Ehdotan, että 8 § kuuluu vastalauseen mukaisesti.

  Sirpa Paatero /sd:

  Arvoisa puhemies! Kannatan.

  Keskustelu päättyi.

  Puhemies:

  Ed. Jouko Skinnari on ed. Sirpa Paateron kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

  Selonteko hyväksyttiin.

  Äänestyksessä ed. Jouko Skinnarin ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 8 §:n mietinnön mukaisena äänin

  jaa 107, ei 51; poissa 41.

  ( Ään. 27 )

  9 ja 10 § hyväksyttiin mietinnön mukaisina.

  11 §

  Jouko Skinnari /sd:

  Herra puhemies! Teen esityksen, joka tarkoittaa sitä, että tasavallan presidentti nimittää Finanssivalvonnan johtajan, kuten tälläkin hetkellä, valtioneuvoston esityksestä ja pankkivaltuuston esityksestä.

  Sirpa Paatero /sd:

  Arvoisa puhemies! Kannatan.

  Esko-Juhani Tennilä /vas:

  Arvoisa puhemies! Myös vasemmistoliitto kannattaa tätä.

  Keskustelu päättyi.

  Puhemies:

  Ed. Jouko Skinnari on ed. Sirpa Paateron kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

  Selonteko hyväksyttiin.

  Äänestyksessä ed. Jouko Skinnarin ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 11 §:n mietinnön mukaisena äänin

  jaa 107, ei 50; poissa 42.

  ( Ään. 28 )

  12—17 § ja 2 luvun otsikko, 18—25 § ja 18 §:n edellä oleva väliotsikko, 26—32 § ja 26 §:n edellä oleva väliotsikko, 33—35 § ja 33 §:n edellä oleva väliotsikko, 36 ja 37 § ja 36 §:n edellä oleva väliotsikko sekä 3 luvun otsikko, 38—44 § ja 4 luvun otsikko, 45—49 § ja 5 luvun otsikko, 50—54 § ja 50 §:n edellä oleva väliotsikko, 55—58 § ja 55 §:n edellä oleva väliotsikko, 59—61 § ja 59 §:n edellä oleva väliotsikko, 62—65 § ja 62 §:n edellä oleva väliotsikko, 66 ja 67 § ja 66 §:n edellä oleva väliotsikko sekä 6 luvun otsikko, 68—70 § ja 7 luvun otsikko, 71—74 § ja 8 luvun otsikko, 75 ja 76 § ja 9 luvun otsikko sekä johtolause ja nimike hyväksyttiin mietinnön mukaisina.

  2.— 41. lakiehdotus hyväksyttiin mietinnön mukaisina.

  Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

  3) Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

  Ensimmäinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 111/2008 vp

  Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 28/2008 vp

  Puhemies:

  Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 26.11.2008 täysistunnossa.

  PTK 113/11/2008

  Yleiskeskustelussa on ed. Pentti Tiusanen ed. Unto Valppaan kannattamana ehdottanut, että käsittelyn pohjaksi otetaan vastalauseeseen 2 sisältyvä lakiehdotus.

  Selonteko hyväksyttiin.

  Päätökset

  Puhemies:

  Ensin äänestetään käsittelyn pohjaa koskevasta ehdotuksesta.

  Valiokunnan ehdotus "jaa", ed. Pentti Tiusasen ehdotus "ei".

  Äänestyksessä eduskunta hyväksyi käsittelyn pohjaksi valiokunnan ehdotuksen äänin

  jaa 141, ei 15, tyhjiä 1; poissa 42.

  ( Ään. 29 )

  Puhemies:

  Nyt ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

  18 §

  Anneli Kiljunen /sd:

  Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 18 § saa vastalauseen 1 mukaisen sanamuodon, mikä tarkoittaa sitä, että kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuutta vahvistetaan 450 miljoonalla eurolla vaihtoehtobudjettimme mukaisesti.

  Marjaana Koskinen /sd:

  Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Anneli Kiljusen ehdotusta.

  Erkki Virtanen /vas:

  Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, mikä on vastalauseessa 2, mikä tarkoittaa sitä, että kunnille osoitetaan riittävästi ja reaalisesti kasvavasti valtionosuuksia toisin kuin hallituksen esityksessä.

  Puhemies:

  Ed. Erkki Virtanen, siitä vastalauseesta äänestettiin jo kertaalleen täällä, käsittelyn pohjasta. Voidaanko nyt tulkita niin, että ed. Virtanen luopuu ehdotuksesta?

  Erkki Virtanen /vas:

  Voi tulkita.

  Keskustelun jo päätyttyä saa vielä uudelleen puheenvuoron

  Erkki Virtanen /vas:

  Arvoisa puhemies! Tässä on tietynlainen sekaannus, nimittäin tästä päiväjärjestyksen 3) kohdasta. Sitä ei kai käsitelty. Se oli ed. Tiusasen tekemä pohjaesitys, ja meidän esityksemme on kokonaan eri asiasta. (Puhuja kääntyy ryhmänsä puoleen.) Oletteko eri mieltä? (Ed. Arhinmäki: Ryhmä on yhtenäinen, mutta sekaisin!)

  Puhemies:

  Mutta jos vielä ymmärtäisin, mihin suuntaan se yhtenäisyys nyt on tässä asiassa. (Eduskunnasta: Oikeaan suuntaan!)

  Pentti Tiusanen /vas:

  Arvoisa puhemies! Puhemiehen menettely on ollut aivan oikein. Ed. Erkki Virtanen ei tiedä, että ... (Naurua) Ed. Erkki Virtanen ei tiennyt sitä, että täällä on tehty tämä vastalauseen kaltainen esitys, joka tapahtui siis ensimmäisen käsittelyn yhteydessä, jotenka tämä on oikea menettely.

  Puhemies:

  Ed. Erkki Virtanen, nyt ryhmä lienee yhtenäinen siinä, että tästä ei äänestetä.

  Erkki Virtanen /vas:

  Arvoisa puhemies! Nyt kun ed. Tiusanen on kertonut minullekin, miten on toiminut, niin voimme olla yhtenäisiä. (Naurua)

  Keskustelu päättyi.

  Puhemies:

  Ed. Anneli Kiljunen on ed. Marjaana Koskisen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

  Selonteko hyväksyttiin.

  Äänestyksessä ed. Anneli Kiljusen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 18 §:n mietinnön mukaisena äänin

  jaa 100, ei 57; poissa 42.

  ( Ään. 30 )

  Voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksyttiin mietinnön mukaisina.

  Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

  4) Hallituksen esitys laiksi asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun lain muuttamisesta

  Ensimmäinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 141/2008 vp

  Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 11/2008 vp

  Puhemies:

  Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 26.11.2008 täysistunnossa.

  PTK 113/12/2008

  Yleiskeskustelussa on ed. Pentti Tiusanen ed. Unto Valppaan kannattamana ehdottanut, että käsittelyn pohjaksi otetaan vastalauseeseen sisältyvä lakiehdotus.

  Selonteko hyväksyttiin.

  Päätökset

  Puhemies:

  Ensin äänestetään käsittelyn pohjaa koskevasta ehdotuksesta.

  Valiokunnan ehdotus "jaa", ed. Pentti Tiusasen ehdotus "ei".

  Äänestyksessä eduskunta hyväksyi käsittelyn pohjaksi valiokunnan ehdotuksen äänin

  jaa 133, ei 24; poissa 42.

  ( Ään. 31 )

  Puhemies:

  Nyt ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

  Lakiehdotuksen sisältö hyväksyttiin mietinnön mukaisena.

  Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

  5) Hallituksen esitys laiksi työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003—2009 annetun lain 3 §:n muuttamisesta

  Mietintöjen pöydällepano

  Hallituksen esitys  HE 195/2008 vp

  Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 23/2008 vp

  Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

  6) Hallituksen esitys laiksi lapsen seksuaalisen hyväksikäytön selvittämisen järjestämisestä

  Mietintöjen pöydällepano

  Hallituksen esitys  HE 126/2008 vp

  Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 29/2008 vp

  Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

  7) Hallituksen esitys laiksi työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa

  Mietintöjen pöydällepano

  Hallituksen esitys  HE 125/2008 vp

  Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 30/3008 vp

  Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

  8) Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun maksuprosentista annetun lain 2 §:n muuttamisesta

  Mietintöjen pöydällepano

  Hallituksen esitys  HE 189/2008 vp

  Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 31/2008 vp

  Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

  __________

  Puhemies:

  Tässä vaiheessa suuren valiokunnan kokousta varten täysistunto keskeytetään ja sitä jatketaan kello 15.

  Täysistunto keskeytettiin kello 13.34.

  Täysistuntoa jatkettiin

  kello 15.39

  Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen.

  9) Hallituksen esitys laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

  Lähetekeskustelu

  Hallituksen esitys  HE 202/2008 vp

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan, jolle sosiaali- ja terveysvaliokunta voi halutessaan antaa lausunnon viimeistään 3.12.2008.

  Päätökset

  Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle sosiaali- ja terveysvaliokunta voi halutessaan antaa lausunnon viimeistään 3.12.2008.

  10) Hallituksen esitys laiksi perintö- ja lahjaverolain 14 ja 19 a §:n muuttamisesta

  Lähetekeskustelu

  Hallituksen esitys  HE 205/2008 vp

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

  Päätökset

  Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

  11) Hallituksen esitys eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi

  Lähetekeskustelu

  Hallituksen esitys  HE 206/2008 vp

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan, jolle maa- ja metsätalousvaliokunta voi halutessaan antaa lausunnon viimeistään 4.12.2008.

  Päätökset

  Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle maa- ja metsätalousvaliokunta voi halutessaan antaa lausunnon viimeistään 4.12.2008.

  12) Hallituksen esitys laiksi julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasauksesta annetun lain muuttamisesta

  Lähetekeskustelu

  Hallituksen esitys  HE 208/2008 vp

  Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

  13) Hallituksen esitys laiksi valtion vientitakuista annetun lain 10 §:n muuttamisesta

  Lähetekeskustelu

  Hallituksen esitys  HE 209/2008 vp

  Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

  14) Hallituksen esitys valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 2 ja 8 a §:n muuttamisesta

  Lähetekeskustelu

  Hallituksen esitys  HE 210/2008 vp

  Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

  15) Hallituksen esitys valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

  Lähetekeskustelu

  Hallituksen esitys  HE 211/2008 vp

  Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

  16) Hallituksen esitys laeiksi maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain ja nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 10 a §:n muuttamisesta

  Mietintöjen pöydällepano

  Hallituksen esitys  HE 185/2008 vp

  Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 25/2008 vp

  Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

  17) Hallituksen esitys laeiksi vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 4 §:n muuttamisesta

  Mietintöjen pöydällepano

  Hallituksen esitys  HE 166/2008 vp

  Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 32/2008 vp

  Lakialoite  LA 28, 94/2007 vp, 8/2008 vp

  Toimenpidealoite  TPA 5/2007 vp

  Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

  18) Hallituksen esitys laiksi julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista annetun lain muuttamisesta

  Mietintöjen pöydällepano

  Hallituksen esitys  HE 186/2008 vp

  Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 22/2008 vp

  Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

  __________

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

  Täysistunto lopetettiin kello 16.57.

  Pöytäkirjan vakuudeksi:

  Jarmo Vuorinen