Täysistunnon pöytäkirja 115/2010 vp

PTK 115/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

115. KESKIVIIKKONA 17. MARRASKUUTA 2010

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (14.01—17.24 ja 21.09—23.44) ja toinen varapuhemies Tarja Filatov (17.24—21.09).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 40 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Marko Asell /sd (s)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (e)
 • Juha Hakola /kok
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (p)
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd (e)
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Saara Karhu /sd (s)
 • Tanja Karpela /kesk (s)
 • Jyrki Kasvi /vihr (s)
 • Jyrki Katainen /kok (e)
 • Valto Koski /sd
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Sanna Lauslahti /kok (e)
 • Suvi Lindén /kok (e)
 • Mika Lintilä /kesk
 • Päivi Lipponen /sd
 • Hannes Manninen /kesk (e)
 • Outi Mäkelä /kok
 • Elisabeth Nauclér /r
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Petteri Orpo /kok (s)
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk (e)
 • Lyly Rajala /kok (e)
 • Pekka Ravi /kok
 • Markku Rossi /kesk
 • Petri Salo /kok (s)
 • Pertti Salovaara /kesk (s)
 • Janne Seurujärvi /kesk (e)
 • Astrid Thors /r (e)
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Lasse Virén /kok
 • Pertti Virtanen /ps
 • Paavo Väyrynen /kesk (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 10 edustajaa:

 • Päivi Lipponen /sd (14.17)
 • Juha Hakola /kok (14.53)
 • Outi Mäkelä /kok (15.13)
 • Eero Heinäluoma /sd (15.21)
 • Pauliina Viitamies /sd (15.32)
 • Rakel Hiltunen /sd (15.57)
 • Mika Lintilä /kesk (16.22)
 • Pekka Ravi /kok (16.30)
 • Pekka Vilkuna /kesk (16.44)
 • Valto Koski /sd (18.28)

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Työllisyyden turvaaminen Suomessa

Vastaus ja keskustelu

Välikysymys  VK 4/2010 vp

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen annetaan vastaus ed. Paavo Arhinmäen ym. välikysymykseen työllisyyden turvaamisesta Suomessa.

Valtioneuvoston vastauksen jälkeen käydään keskustelu välikysymyksen johdosta. Keskustelun ensimmäisen puheenvuoron käyttää välikysymyksen ensimmäinen allekirjoittaja ed. Arhinmäki. Sen jälkeen on keskustelussa nopeatahtinen osuus, jolloin ryhmäpuheenvuorot saavat kestää enintään 7 minuuttia ja muut etukäteen varatut puheenvuorot enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvosto suosittaa, että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia.

Kun keskustelu on päättynyt, esitän työjärjestyksen mukaisesti eduskunnan hyväksyttäväksi seuraavan päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodon: "Kuultuaan vastauksen eduskunta siirtyy päiväjärjestykseen." Niiden, jotka eivät hyväksy tällaista yksinkertaista päiväjärjestykseen siirtymistä, tulee jo keskustelun aikana tehdä ehdotus perustellun päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodoksi tai asian lähettämisestä valiokuntaan.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 117/1/2010

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys laiksi tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 188/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 40/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys veroasioissa annettavaa keskinäistä virka-apua koskevan yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 209/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 41/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Lakialoite laiksi vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Lakialoite  LA 79/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 42/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys laeiksi avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 37/2010 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 23/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys laiksi rikoslain 21 luvun 16 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 78/2010 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 21/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys laiksi Euroopan unionin sotilaallisen kriisinhallintaoperaation EUNAVFOR Atalantan yhteydessä merirosvoudesta tai aseellisesta ryöstöstä epäiltyä koskevan rikosasian käsittelystä

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 117/2010 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 22/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Suljemme jälleen P-painikkeen, ja näin ollen lisäpuheenvuoroja on pyydettävä nimilapulla esittämällä se eduskunnan notaarille.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

8) Laki työttömyysturvalain 7 ja 10 luvun muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 75/2010 vp (Merja Kyllönen /vas ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

9) Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 88/2010 vp (Minna Sirnö /vas ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

10) Laki takuueläkkeestä annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 104/2010 vp (Minna Sirnö /vas ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

11) Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2009
Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus 2009
Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2009

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 4/2010 vp

Kertomus  K 6/2010 vp

Kertomus  K 7/2010 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 7/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 23.11.2010 pidettävään täysistuntoon.

12) Hallituksen esitys laiksi julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 230/2010 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 21/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 18.11.2010 pidettävään täysistuntoon.

13) Hallituksen esitys laiksi maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 73/2010 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 18/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 18.11.2010 pidettävään täysistuntoon.

14) Hallituksen esitys laiksi alkoholilain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 217/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 31/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 18.11.2010 pidettävään täysistuntoon.

15) Hallituksen esitys laeiksi apteekkimaksusta annetun lain 2 ja 6 §:n sekä yliopistolain 75 ja 92 a §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 244/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 32/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 18.11.2010 pidettävään täysistuntoon.

16) Hallituksen esitys Luotsausliikelaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 130/2010 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 17/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 18.11.2010 pidettävään täysistuntoon.

17) Hallituksen esitys laeiksi luotsauslain muuttamisesta ja vahingonkorvauslain 3 luvun 7 §:n kumoamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 214/2010 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 18/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 18.11.2010 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 18.11.2010 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 23.44.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen

​​​​