Täysistunnon pöytäkirja 116/2004 vp

PTK 116/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

116. PERJANTAINA 29. LOKAKUUTA 2004

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Arto Bryggare /sd
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Mikko Elo /sd
 • Merikukka Forsius-Harkimo /vihr
 • Tuula Haatainen /sd
 • Tony Halme /ps
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Tanja Karpela /kesk
 • Tatja Karvonen /kesk
 • Antero Kekkonen /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Miapetra Kumpula /sd
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Jaakko Laakso /vas
 • Reijo Laitinen /sd
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Olli Nepponen /kok
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Maija Perho /kok
 • Virpa Puisto /sd
 • Lyly Rajala /kok
 • Kari Rajamäki /sd
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Simo Rundgren /kesk
 • Arto Satonen /kok
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Raija Vahasalo /kok
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Pekka Vilkuna /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

29.10. edustajat

 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Matti Vanhanen /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

29.10. edustajat

 • Virpa Puisto /sd
 • Simo Rundgren /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

29.10. edustajat

 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Mikko Elo /sd
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Tatja Karvonen /kesk
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Maija Perho /kok
 • Lyly Rajala /kok
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Säde Tahvanainen /sd

__________

Uudet hallituksen esitykset

Puhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 202—229/2004 vp, joista hallituksen esitys n:o 207 on esitys vuoden 2004 kolmanneksi lisätalousarvioksi.

Samalla ilmoitetaan, että lisätalousarvion johdosta tehtävät talousarvioaloitteet on jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi tiistaina 2. päivänä marraskuuta kello 12.

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkitään saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 639—642, 644, 646—648, 652, 654, 660—662, 664, 669, 671, 673, 674/2004 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Lakivaliokunnan täydennysvaali

Vaaleja

Puhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on lakivaliokunnan täydennysvaali.

Kun täydennysvaalia varten vaalisäännön 8 ja 13 §:n mukaisesti jätetyssä ehdokaslistassa on valiokunnan jäseneksi ja varajäseneksi ehdotettu valittavaksi yhtä monta kuin vaalissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaali on yksimielinen ja että valituiksi ovat tulleet ehdokaslistan mukaisesti lakivaliokunnan jäseneksi ed. Astrid Thors ja häneltä vapautuvalle varajäsenen paikalle ed. Reijo Kallio.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston täydennysvaali

Vaaleja

Puhemies:

Päiväjärjestyksen 2) asiana on Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston täydennysvaali.

Kun täydennysvaalia varten vaalisäännön 8 ja 13 §:n mukaisesti jätetyssä ehdokaslistassa on hallintoneuvoston jäseneksi ehdotettu valittavaksi yhtä monta kuin vaalissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaali on yksimielinen ja että Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston jäseneksi on tullut valituksi ehdokaslistan mukaisesti ed. Säde Tahvanainen.

Puhemies:

Eduskunta päättänee ilmoittaa vaalin tuloksesta valtioneuvostolle.

Hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys kansaneläkkeen tasokorotusta koskevaksi lainsäädännöksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 176/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 23/2004 vp

Lakialoite  LA 47, 63/2003 vp, 101/2004 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 23. Yleiskeskustelu asiasta päättyi viime istunnossa.

PTK 115/3/2004

Yksityiskohtainen käsittely:

Hallituksen esitykseen sisältyvä 1. lakiehdotus

24 §

Keskustelu:

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 24 § saa sen muodon, joka on vastalauseessa 3. Siinä on hallituksen esitykseen nähden 20 euron kuukausittainen korotus.

Sari Essayah /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Rauhalan tekemää ehdotusta.

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 2, mikä tarkoittaa 18 euron korotusta.

Annika Lapintie /vas:

Arvoisa herra puhemies! Kannatan ed. Virtasen ehdotusta.

Paula Risikko /kok:

Arvoisa herra puhemies! Ehdotan, että 24 § saa sen muodon kuin on vastalauseessa n:o 1.

Anne Holmlund /kok:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Risikon tekemää ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Leena Rauhala ed. Sari Essayahin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena.

Ed. Erkki Virtanen on ed. Annika Lapintien kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Ed. Paula Risikko on ed. Anne Holmlundin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Puhemies:

Ehdotukset ovat vastakkaisia, joten ehdotan meneteltäväksi siten, että ensin äänestetään ed. Rauhalan ehdotuksesta ed. Virtasen ehdotusta vastaan, sitten voittaneesta ed. Risikon ehdotusta vastaan ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

Äänestykset ja päätös:

1) Äänestys ed. Virtasen ja ed. Rauhalan ehdotusten välillä

Ed. Virtasen ehdotus "jaa", ed. Rauhalan ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 143 jaa- ja 9 ei-ääntä, 6 tyhjää; poissa 41.

( Ään. 1 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Virtasen ehdotuksen.

2) Äänestys ed. Risikon ja ed. Virtasen ehdotusten välillä

Ed. Risikon ehdotus "jaa", ed. Virtasen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 99 jaa- ja 56 ei-ääntä, 2 tyhjää; poissa 42.

( Ään. 2 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Risikon ehdotuksen.

3) Äänestys ed. Risikon ehdotuksesta mietintöä vastaan

Mietintö "jaa", ed. Risikon ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 102 jaa- ja 52 ei-ääntä; poissa 45.

( Ään. 3 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

42 b §

Keskustelu:

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että tämä 42 b § saa sen muodon, joka on vastalauseessa 3.

Sari Essayah /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Rauhalan tekemää ehdotusta.

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 2.

Annika Lapintie /vas:

Herra puhemies! Kannatan ed. Virtasen ehdotusta.

Paula Risikko /kok:

Arvoisa herra puhemies! Ehdotan, että 42 b § saa sen muodon kuin on vastalauseessa n:o 1.

Anne Holmlund /kok:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Risikon tekemää ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Leena Rauhala ed. Sari Essayahin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena.

Ed. Erkki Virtanen on ed. Annika Lapintien kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Ed. Paula Risikko on ed. Anne Holmlundin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Puhemies:

Ehdotukset ovat vastakkaisia, joten ehdotan meneteltäväksi siten, että ensin äänestetään ed. Rauhalan ehdotuksesta ed. Virtasen ehdotusta vastaan, sitten voittaneesta ed. Risikon ehdotusta vastaan ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

Äänestykset ja päätös:

1) Äänestys ed. Virtasen ja ed. Rauhalan ehdotusten välillä

Ed. Virtasen ehdotus "jaa", ed. Rauhalan ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 107 jaa- ja 42 ei-ääntä, 5 tyhjää; poissa 45.

( Ään. 4 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Virtasen ehdotuksen.

2) Äänestys ed. Risikon ja ed. Virtasen ehdotusten välillä

Ed. Risikon ehdotus "jaa", ed. Virtasen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 101 jaa- ja 50 ei-ääntä, 2 tyhjää; poissa 46.

( Ään. 5 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Risikon ehdotuksen.

3) Äänestys ed. Risikon ehdotuksesta mietintöä vastaan

Mietintö "jaa", ed. Risikon ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 102 jaa- ja 52 ei-ääntä; poissa 45.

( Ään. 6 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Hallituksen esitykseen sisältyvä 2. lakiehdotus

15 a §

Keskustelu:

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 15 a § saa sen muodon, joka on vastalauseessa 3.

Sari Essayah /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Rauhalan tekemää ehdotusta.

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 2.

Annika Lapintie /vas:

Herra puhemies! Kannatan ed. Virtasen ehdotusta.

Paula Risikko /kok:

Arvoisa herra puhemies! Ehdotan, että 15 a § saa sen muodon kuin on vastalauseessa 1.

Anne Holmlund /kok:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Risikon tekemää ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Leena Rauhala ed. Sari Essayahin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena.

Ed. Erkki Virtanen on ed. Annika Lapintien kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Ed. Paula Risikko on ed. Anne Holmlundin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Puhemies:

Ehdotukset ovat vastakkaisia, joten ehdotan meneteltäväksi siten, että ensin äänestetään ed. Rauhalan ehdotuksesta ed. Virtasen ehdotusta vastaan, sitten voittaneesta ed. Risikon ehdotusta vastaan ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

Äänestykset ja päätös:

1) Äänestys ed. Virtasen ja ed. Rauhalan ehdotusten välillä

Ed. Virtasen ehdotus "jaa", ed. Rauhalan ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 110 jaa- ja 37 ei-ääntä, 6 tyhjää; poissa 46.

( Ään. 7 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Virtasen ehdotuksen.

2) Äänestys ed. Risikon ja ed. Virtasen ehdotusten välillä

Ed. Risikon ehdotus "jaa", ed. Virtasen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 95 jaa- ja 56 ei-ääntä, 2 tyhjää; poissa 46.

( Ään. 8 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Risikon ehdotuksen.

3) Äänestys ed. Risikon ehdotuksesta mietintöä vastaan

Mietintö "jaa", ed. Risikon ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 101 jaa- ja 52 ei-ääntä; poissa 46.

( Ään. 9 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Hallituksen esitykseen sisältyvä 3. lakiehdotus

6 §

Keskustelu:

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan tähänkin korotusta eli ehdotan, että 6 § pykälä saa vastalauseen 3 mukaisen muodon.

Sari Essayah /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Rauhalan hyvää ehdotusta.

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Vaihtelun vuoksi ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 2.

Annika Lapintie /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Virtasen ehdotusta.

Paula Risikko /kok:

Arvoisa herra puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 1.

Anne Holmlund /kok:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Risikon ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Leena Rauhala ed. Sari Essayahin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena.

Ed. Erkki Virtanen on ed. Annika Lapintien kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Ed. Paula Risikko on ed. Anne Holmlundin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Puhemies:

Ehdotukset ovat vastakkaisia, joten ehdotan meneteltäväksi siten, että ensin äänestetään ed. Rauhalan ehdotuksesta ed. Virtasen ehdotusta vastaan, sitten voittaneesta ed. Risikon ehdotusta vastaan ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

Äänestykset ja päätös:

1) Äänestys ed. Virtasen ja ed. Rauhalan ehdotusten välillä

Ed. Virtasen ehdotus "jaa", ed. Rauhalan ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 110 jaa- ja 37 ei-ääntä, 6 tyhjää; poissa 46.

( Ään. 10 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Virtasen ehdotuksen.

2) Äänestys ed. Risikon ja ed. Virtasen ehdotusten välillä

Ed. Risikon ehdotus "jaa", ed. Virtasen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 92 jaa- ja 58 ei-ääntä, 3 tyhjää; poissa 46.

( Ään. 11 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Risikon ehdotuksen.

3) Äänestys ed. Risikon ehdotuksesta mietintöä vastaan

Mietintö "jaa", ed. Risikon ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 100 jaa- ja 52 ei-ääntä; poissa 47.

( Ään. 12 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään keskustelutta hallituksen esityksen sisältyvien

4. lakiehdotuksen 19 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike sekä

5. lakiehdotuksen 16 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike.

Eduskunta yhtyy sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys laiksi oikeusapulain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 180/2004 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 9/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

5) Hallituksen esitys laiksi työsopimuslain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 185/2004 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 13/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 9. päivänä marraskuuta kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 13.24.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen