Täysistunnon pöytäkirja 117/2002 vp

PTK 117/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

117. TIISTAINA 15. LOKAKUUTA 2002

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Mikko Elo /sd
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Tapio Karjalainen /sd
 • Tanja Karpela /kesk
 • Jyrki Katainen /kok
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Irina Krohn /vihr
 • Jaakko Laakso /vas
 • Paavo Lipponen /sd
 • Sauli Niinistö /kok
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Ilkka Taipale /sd
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Unto Valpas /vas
 • Anu Vehviläinen /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Aulis Ranta-Muotio /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

15.10. edustajat

 • Mikko Elo /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Jaakko Laakso /vas
 • Paavo Lipponen /sd
 • Sauli Niinistö /kok

15.—18.10. edustaja

 • Erkki Tuomioja /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

15.10. edustajat

 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Pääministerin ilmoitus kauppakeskus Myyrmannissa viime perjantaina sattuneesta räjähdyksestä

Pääministerin ilmoitus  PI 3/2002 vp

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen annetaan työjärjestyksen 24 §:ssä tarkoitettu pääministerin ilmoitus kauppakeskus Myyrmannissa viime perjantaina sattuneen räjähdyksen johdosta.

Pääministerin ilmoituksen antaa sisäasiainministeri Itälä. Ilmoituksen johdosta ei sallita keskustelua.

Pääministerin ilmoituksen jälkeen kunnioitamme räjähdyksen uhreina kuolleiden ihmisten muistoa minuutin hiljaisuudella.

Puhemies:

Arvoisat edustajat, ärade riksdagsledamöter! Kunnioitamme kauppakeskus Myyrmannissa surmansa saaneiden muistoa minuutin hiljaisuudella.

Minuutin hiljaisuus.

Eduskunta siirtyy päiväjärjestykseen.

U-asiat

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 10. päivänä lokakuuta 2002 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetut Euroopan unionin asiat U 57, 58/2002 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on tänään lähettänyt mainitut asiat käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asian U 57 osalta valtiovarainvaliokunnan sekä

asian U 58 osalta maa- ja metsätalousvaliokunnan on annettava lausunto.

__________

Puhetta ryhtyy johtamaan ensimmäinen varapuhemies Anttila.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys laeiksi rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetun lain sekä rikoslain 32 luvun 1 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 173/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

3) Hallituksen esitys luottolaitostoiminnasta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 174/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys laiksi Rahoitustarkastuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 175/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

5) Hallituksen esitys laeiksi valtion eläkelain ja valtion perhe-eläkelain 9 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 176/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys laeiksi tekijänoikeuslain ja rikoslain 49 luvun muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 177/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Sinnemäki ehdottanut, että asia pannaan pöydälle huomiseen täysistuntoon.

Selonteko hyväksytään.

Ed. Sinnemäen ehdotus hyväksytään ja asia pannaan pöydälle huomiseen täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys WIPOn tekijänoikeussopimuksen ja WIPOn esitys- ja äänitesopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 178/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Keskustelu:

Anni Sinnemäki /vihr:

Arvoisa puhemies! Pyydän myös tämän asian, koska se liittyy edelliseen, pöydälle huomiseen istuntoon.

Ensimmäinen varapuhemies:

Kun ed. Sinnemäki on ehdottanut asian pöydällepanoa, pannaan asia työjärjestyksen 57 §:n mukaan pöydälle. Onko muita ehdotuksia pöydällepanon ajankohdasta?

Keskustelu pöydällepanosta päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Sinnemäki ehdottanut, että asia pannaan pöydälle huomiseen täysistuntoon.

Selonteko hyväksytään.

Ed. Sinnemäen ehdotus hyväksytään ja asia pannaan pöydälle huomiseen täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys laiksi kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta sekä laiksi kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 179/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys laiksi työntekijäin eläkelain 9 a §:n kumoamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 180/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys laiksi aravalain 12 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 181/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään ympäristövaliokuntaan.

11) Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus toiminnastaan vuonna 2001

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 14/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

Asian käsittely keskeytettiin viime istunnossa.

PTK 116/1/2002

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

12) Hallituksen esitys eräiden valtiovarainministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten johtokuntien lakkauttamista koskevaksi lainsäädännöksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 83/2002 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 11/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

13) Hallituksen esitys laiksi tapaturma- ja liikennevakuutuslaitoksilta vuodelta 2003 perittävästä maksusta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 117/2002 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 12/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

14) Hallituksen esitys laiksi Kansaneläkelaitoksen rahoituksen väliaikaisesta muuttamisesta vuonna 2003

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 124/2002 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 13/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

15) Hallituksen esitys eräiden rekisteröintiasioiden siirtämistä käräjäoikeuksilta maistraateille koskevaksi lainsäädännöksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 79/2002 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 17/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

16) Hallituksen esitys korkea-asteen koulutusta koskevien tutkintojen tunnustamisesta Euroopan alueella tehdyn yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 155/2002 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 7/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä sivistysvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimuksen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Sopimus hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

17) Hallituksen esitys laiksi sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta

Osittain toinen, osittain ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 150/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 26/2002 vp

Lakialoite  LA 73, 133, 191/2000 vp, 77, 100/2001 vp

Toimenpidealoite  TPA 24/2000 vp, 13, 129/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista, joista ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteista.

Menettelytapa hyväksytään.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Eduskunta yhtyy sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteiden hylkäämisestä.

Eduskunta hyväksyy sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asia on loppuun käsitelty.

18) Hallituksen esitys laiksi Repoveden kansallispuistosta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 104/2002 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 8/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

19) Hallituksen esitys Pohjoismaiden välillä tehdyn eräiden kansalaisuutta koskevien määräysten voimaansaattamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 81/2002 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 22/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 22. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

20) Hallituksen esitys laiksi työsopimuslain 1 luvun 10 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 97/2002 vp

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö  TyVM 5/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö n:o 5. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

21) Hallituksen esitys laiksi öljysuojarahastosta annetun lain 2 ja 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 118/2002 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 9/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö n:o 9. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

22) Hallituksen esitys laiksi tieliikennelain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 103/2002 vp

Liikennevaliokunnan mietintö  LiVM 11/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

23) Hallituksen esitys laiksi asuntojen korjaus- ja energia-avustuksista

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 152/2002 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 10/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

24) Hallituksen esitys laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 172/2002 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 11/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetetaan kello 18.06.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jouni Vainio

​​​​