Täysistunnon pöytäkirja 117/2004 vp

PTK 117/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

117. TIISTAINA 9. MARRASKUUTA 2004

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Markku Koski.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Arja Alho /sd
 • Ulla Anttila /vihr
 • Tuija Brax /vihr
 • Arto Bryggare /sd
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Merikukka Forsius-Harkimo /vihr
 • Tuula Haatainen /sd
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Tatja Karvonen /kesk
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Esko Kurvinen /kok
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Minna Lintonen /sd
 • Outi Ojala /vas
 • Reino Ojala /sd
 • Iivo Polvi /vas
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Simo Rundgren /kesk
 • Tero Rönni /sd
 • Petri Salo /kok
 • Minna Sirnö /vas
 • Timo Soini /ps
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Pentti Tiusanen /vas

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Paula Lehtomäki /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

9.11. edustajat

 • Tuula Haatainen /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Kari Rajamäki /sd
 • Esko-Juhani Tennilä /vas

9. ja 10.11. edustajat

 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Outi Ojala /vas
 • Pentti Tiusanen /vas

9.—11.11. edustaja

 • Tuomo Hänninen /kesk

9.—12.11. edustajat

 • Tuija Brax /vihr
 • Tatja Karvonen /kesk
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Tero Rönni /sd
 • Petri Salo /kok
 • Minna Sirnö /vas
 • Timo Soini /ps

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

9.11. edustajat

 • Ulla Anttila /vihr
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Jyrki Kasvi /vihr

9.—12.11. edustaja

 • Simo Rundgren /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

9.11. edustajat

 • Arja Alho /sd
 • Arto Bryggare /sd
 • Esko Kurvinen /kok
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Minna Lintonen /sd
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Iivo Polvi /vas

9. ja 10.11. edustaja

 • Reino Ojala /sd

9.—12.11. edustaja

 • Jan-Erik Enestam /r

__________

U-asiat

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 28. päivänä lokakuuta sekä 4. päivänä marraskuuta 2004 päivätyillä kirjelmillään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetut Euroopan unionin asiat U 57, 58/2004 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on lähettänyt mainitut asiat käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asian U 57 osalta talousvaliokunnan sekä

asian U 58 osalta työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys vuoden 2004 kolmanneksi lisätalousarvioksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 207/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 31) — 33) asiasta.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

2) Hallituksen esitys Kansainvälisen kauppatiedon ja -yhteistyön järjestön perustamisesta hallitustenväliseksi järjestöksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräyksien voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 202/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ulkoasiainvaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys tiettyjen sellaisten tavanomaisten aseiden käytön kielloista tai rajoituksista, joiden voidaan katsoa aiheuttavan tarpeettoman vakavia vammoja tai olevan vaikutuksiltaan umpimähkäisiä, tehdyn yleissopimuksen viidennen pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 203/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ulkoasiainvaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys Athene-järjestelmälle myönnettävistä erioikeuksista ja vapauksista tehdyn neuvostossa kokoontuneiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 204/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ulkoasiainvaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys laiksi kunnallisen eläkelain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 205/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys laiksi siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan ja laiksi tuloverolain 76 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 206/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan, jolle ulkoasiainvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

7) Hallituksen esitys laeiksi Suomen Pankin virkamiehistä annetun lain ja Rahoitustarkastuksesta annetun lain 34 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 208/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys Rahoitustarkastuksesta annetun lain sekä kirjanpitolain 8 luvun 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 209/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys laeiksi kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 3 ja 4 §:n, rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain 3 §:n ja elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 210/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys laeiksi valtion eläkelainsäädännön sotilaseläkejärjestelmää koskevien säännösten muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 211/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

11) Hallituksen esitys laiksi autoverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 212/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

12) Hallituksen esitys laeiksi kiinteistöverolain 3 §:n, varallisuusverolain 10 ja 34 §:n sekä korkotulon lähdeverosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 213/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

13) Hallituksen esitys laeiksi evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain ja evankelis-luterilaisen kirkon perhe-eläkelain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 214/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

14) Hallituksen esitys laeiksi maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 215/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

15) Hallituksen esitys laiksi ilmailulain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 216/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

16) Hallituksen esitys laiksi laivanrakennus- tai laivanvarustamotoimintaa harjoittaville yrityksille myönnettävistä valtiontakauksista annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 217/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

17) Hallituksen esitys laeiksi valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain sekä valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 218/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

18) Hallituksen esitys laiksi tavaramerkkilain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 219/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

19) Hallituksen esitys laeiksi vakuutusedustuksesta ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 220/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

20) Hallituksen esitys laeiksi sosiaalihuoltolain ja kansanterveyslain väliaikaisesta muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 221/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

21) Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain 15 luvun 1 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 222/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

22) Hallituksen esitys työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 223/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

23) Hallituksen esitys vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 224/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

24) Hallituksen esitys laiksi lastensuojelulain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 225/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

25) Hallituksen esitys laiksi sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 226/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

26) Hallituksen esitys laeiksi ympäristönsuojelulain, terveydensuojelulain 15 §:n ja ympäristölupavirastoista annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 227/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ympäristövaliokuntaan.

27) Hallituksen esitys laiksi vesihuoltolain 16 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 228/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ympäristövaliokuntaan.

28) Hallituksen esitys laiksi vuokra-asuntojen korkotukilainalla rahoitettujen asuntojen vapautumisesta käyttörajoituksista

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 229/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ympäristövaliokuntaan.

29) Hallituksen esitys laiksi oikeusapulain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 180/2004 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 9/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 9. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

30) Hallituksen esitys laiksi työsopimuslain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 185/2004 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 13/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö n:o 13. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

31) Määrärahan osoittaminen Vöyrinjoen perkaukseen ja kunnostukseen

Lähetekeskustelu

Lisätalousarvioaloite  LTA 56/2004 vp (Miapetra Kumpula /sd ym.)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

32) Määrärahan osoittaminen haja-asutusalueiden vähittäiskauppojen investointitukeen

Lähetekeskustelu

Lisätalousarvioaloite  LTA 57/2004 vp (Erkki Pulliainen /vihr)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

33) Määrärahan osoittaminen Mänttä-Vilppula-alueen työllisyyden vahvistamiseen ja kriisialuesuunnitelman toteuttamiseen

Lähetekeskustelu

Lisätalousarvioaloite  LTA 58/2004 vp (Tero Rönni /sd ym.)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

34) Hallituksen esitys laiksi rikoslain 17 luvun, kokoontumislain ja järjestyksenvalvojista annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 81/2004 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 8/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 16. päivänä marraskuuta pidettävään täysistuntoon.

35) Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston kertomus yhtiön toiminnasta vuodelta 2003

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 9/2004 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 21/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetetaan kello 17.33.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen

​​​​