Täysistunnon pöytäkirja 117/2005 vp

PTK 117/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

117. TORSTAINA 10. MARRASKUUTA 2005

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Tarja Filatov /sd
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Anne Huotari /vas
 • Mikko Immonen /vas
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Matti Kauppila /vas
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Mikaela Nylander /r
 • Kalevi Olin /sd
 • Reijo Paajanen /kok
 • Lyly Rajala /kok
 • Kari Rajamäki /sd
 • Kimmo Sasi /kok
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Lyly Rajala /kok
 • Matti Kauppila /vas

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

8.—30.11. edustaja

 • Matti Kauppila /vas

9.11. edustaja

 • Ulla-Maj Wideroos /r

10.11. edustaja

 • Seppo Lahtela /kesk

10. ja 11.11. edustajat

 • Anne Huotari /vas
 • Mikko Immonen /vas
 • Kalevi Olin /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

10.11. edustajat

 • Tarja Filatov /sd
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Suvi-Anne Siimes /vas

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

10.11. edustajat

 • Pehr Löv /r
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Kimmo Sasi /kok
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Tapani Tölli /kesk
 • Pia Viitanen /sd
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

10. ja 11.11. edustaja

 • Ilkka Kanerva /kok

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys Kansainvälisen rikostuomioistuimen ja Suomen välillä Kansainvälisen rikostuomioistuimen oikeudenkäynneissä kuultavina olleiden tai kuultavaksi tulevien todistajien ja heidän läheistensä sijoittamisesta Suomen alueelle kirjeenvaihdolla tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 84/2005 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 9/2005 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 9. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys laiksi rikosasioiden sovittelusta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 93/2005 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 13/2005 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 13. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 118/1/2005

4) Hallituksen esitys laiksi perhehoitajalain 2 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 133/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 20/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 20. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 118/2/2005

5) Hallituksen esitys laiksi omaishoidon tuesta, laiksi sosiaalihuoltolain muuttamisesta sekä laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 131/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 21/2005 vp

Lakialoite  LA 13/2003 vp, 5/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 21. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 118/3/2005

6) Hallituksen esitys laiksi asumistukilain 15 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 135/2005 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 12/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö n:o 12. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

7) Hallituksen esitys laeiksi aravarajoituslain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 136/2005 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 13/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö n:o 13. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

8) Laki vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 136/2005 vp (Olavi Ala-Nissilä /kesk ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

9) Laki sosiaalihuoltolain 27 b §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 141/2005 vp (Virpa Puisto /sd ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välisen väestön rekisteröintiä koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laeiksi kotikuntalain ja väestötietolain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 159/2005 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 17/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

11) Hallituksen esitys laiksi julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasauksesta annetun lain sekä julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasausyhtiöstä annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 123/2005 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 16/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 13.

Täysistunto lopetetaan kello 20.06.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen