Täysistunnon pöytäkirja 117/2006 vp

PTK 117/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

117. PERJANTAINA 17. MARRASKUUTA 2006

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Sirkka-Liisa Anttila.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Eva Biaudet /r
 • Mikko Elo /sd
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Tony Halme /ps
 • Heidi Hautala /vihr
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Anne Huotari /vas
 • Susanna Huovinen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Roger Jansson /r
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Jyrki Katainen /kok
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Leena Luhtanen /sd
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Outi Ojala /vas
 • Kalevi Olin /sd
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Sirpa Paatero /sd
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Eero Reijonen /kesk
 • Jukka Roos /sd
 • Simo Rundgren /kesk
 • Martin Saarikangas /kok
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Jouko Skinnari /sd
 • Timo Soini /ps
 • Ilkka Taipale /sd
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Oras Tynkkynen /vihr

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

17.11. edustajat

 • Susanna Huovinen /sd
 • Katri Komi /kesk
 • Seppo Kääriäinen /kesk

20. ja 21.11. edustaja

 • Outi Ojala /vas

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

17.11. edustaja

 • Sinikka Hurskainen /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

17.11. edustajat

 • Heidi Hautala /vihr
 • Anne Huotari /vas
 • Roger Jansson /r
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Outi Ojala /vas
 • Sirpa Paatero /sd
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Jouko Skinnari /sd
 • Timo Soini /ps

17.—21.11. edustaja

 • Suvi-Anne Siimes /vas

__________

Uudet hallituksen esitykset

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään 17. päivänä marraskuuta 2006 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 260—266/2006 vp, joista hallituksen esitys n:o 265 on esitys vuoden 2007 talousarvioesityksen (HE 122/2006 vp) täydentämisestä.

Samalla ilmoitetaan, että tämän täydentävän esityksen johdosta tehtävät talousarvioaloitteet on jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi tiistaina 21. päivänä marraskuuta kello 12.

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkitään saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 747, 751, 755, 756, 764, 766, 767, 770, 773—775, 777, 780—783, 785, 801, 802, 804, 806, 810, 814, 818, 820, 822/2006 vp.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Valtioneuvoston koulutuspoliittinen selonteko

Äänestykset

Valtioneuvoston selonteko  VNS 4/2006 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 12/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen tehdään nyt päätös eduskunnan kannanotosta valtioneuvoston koulutuspoliittisesta selonteosta.

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö n:o 12, joka sisältää ehdotuksen selonteosta annettavan kannanoton sanamuodoksi. Keskustelu asiasta päättyi viime keskiviikkona pidetyssä täysistunnossa.

PTK 115/1/2006

Keskustelussa on ed. Kaarina Dromberg ed. Paula Risikon kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy kannanottoonsa seuraavat lausumat:

1) vastalauseeseen 1 sisältyvän 1. lausumaehdotuksen,

2) vastalauseeseen 1 sisältyvän 2. lausumaehdotuksen,

3) vastalauseeseen 1 sisältyvän 4. lausumaehdotuksen sekä

4) seuraavan lausumaehdotuksen: "Eduskunta edellyttää, että opiskelijoiden opintososiaalista asemaa parannetaan lakialoitteessa LA 111/2006 vp esitetyllä tavalla siten, että opintotuen opintorahaa korotetaan vastaamaan paremmin opiskelijoiden elinkustannuksia, että opintolainan valtiontakauksen määriä muutetaan ja että opiskelijan vapaan tulon rajoja korotetaan kahdellakymmenellä prosentilla; lakialoitteessa LA 120/2006 vp esitetyllä tavalla siten, että opintolainan valtiontakauksen määriä muutetaan ja opintolainan houkuttelevuutta parannetaan ottamalla käyttöön verotuksessa tehtävä nykyistä laajempi opintolainavähennys."

Ed. Unto Valpas on ed. Matti Kankaan kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy kannanottoonsa seuraavat lausumat:

1) vastalauseeseen 2 sisältyvän 1. lausumaehdotuksen,

2) vastalauseeseen 2 sisältyvän 2. lausumaehdotuksen,

3) vastalauseeseen 2 sisältyvän 4. lausumaehdotuksen,

4) vastalauseeseen 2 sisältyvän 5. lausumaehdotuksen,

5) vastalauseeseen 2 sisältyvän 8. lausumaehdotuksen ja

6) vastalauseeseen 2 sisältyvän 9. lausumaehdotuksen.

Selonteko hyväksytään.

Sivistysvaliokunnan mietintöön sisältyvät kahdeksan lausumaehdotusta hyväksytään.

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt on päätettävä muista lausumaehdotuksista. Opiskelijoiden opintososiaalisen aseman parantamista koskevat ed. Drombergin 4) ehdotus ja ed. Valppaan 5) ehdotus ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Muut lausumaehdotukset ovat erillisiä, joten niistä äänestetään erikseen mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

Äänestykset ja päätökset:

1) Äänestys ed. Valppaan 5) ehdotuksen ja ed. Drombergin 4) ehdotuksen välillä

Ed. Valppaan 5) ehdotus "jaa", ed. Drombergin 4) ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 100 jaa- ja 48 ei-ääntä, 7 tyhjää; poissa 44.

( Ään. 1 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Valppaan 5) ehdotuksen.

2) Äänestys ed. Valppaan 5) ehdotuksesta mietintöä vastaan

Mietintö "jaa", ed. Valppaan 5) ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 89 jaa- ja 65 ei-ääntä; poissa 45.

( Ään. 2 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Drombergin 1) ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Drombergin 1) ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 111 jaa- ja 45 ei-ääntä; poissa 43.

( Ään. 3 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Drombergin 2) ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Drombergin 2) ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 114 jaa- ja 43 ei-ääntä; poissa 42.

( Ään. 4 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Drombergin 3) ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Drombergin 3) ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 90 jaa- ja 67 ei-ääntä; poissa 42.

( Ään. 5 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Valppaan 1) ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Valppaan 1) ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 90 jaa- ja 67 ei-ääntä; poissa 42.

( Ään. 6 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Valppaan 2) ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Valppaan 2) ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 90 jaa- ja 67 ei-ääntä; poissa 42.

( Ään. 7 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Valppaan 3) ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Valppaan 3) ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 101 jaa- ja 56 ei-ääntä; poissa 42.

( Ään. 8 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Valppaan 4) ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Valppaan 4) ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 98 jaa- ja 59 ei-ääntä; poissa 42.

( Ään. 9 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Valppaan 6) ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Valppaan 6) ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 92 jaa- ja 66 ei-ääntä; poissa 41.

( Ään. 10 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannanoton selonteon johdosta.

Asia on loppuun käsitelty.

Eduskunta siirtyy päiväjärjestykseen.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 76/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 29/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 3)—5) asiasta.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys laeiksi eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja vastuuvelan kattamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 79/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 30/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät 1. ja 3.—7. lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

1. ja 3.—7. lakiehdotus hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä hallituksen esitykseen sisältyvän 2. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

4) Hallituksen esitys eläkelaitosten toimintapääomaa ja vastuuvelkaa koskevien säännösten muuttamiseksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 77/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 31/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

5) Hallituksen esitys laeiksi Vakuutusvalvontavirastosta annetun lain muuttamisesta sekä eläkesäätiölain 64 §:n 2 momentin ja vakuutuskassalain 96 §:n 2 momentin kumoamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 78/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 32/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät 1. ja 2. lakiehdotus ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnössä ehdotettu uusi 4. lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

1., 2. ja 4. lakiehdotus hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä hallituksen esitykseen sisältyvän 3. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

6) Hallituksen esitys laeiksi henkilötietojen käsittelystä rangaistusten täytäntöönpanossa annetun lain ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 37 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 106/2006 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 15/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

7) Hallituksen esitys vuoden 1989 kansainvälisen meripelastusyleissopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja merilain muuttamisesta sekä vuoden 1910 erinäisten meriapua ja meripelastusta koskevien määräysten yhdenmukaistuttamisesta tehdyn kansainvälisen sopimuksen irtisanomisen hyväksymisestä

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 97/2006 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 19/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä liikennevaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee siinä tarkoitetun sopimuksen hyväksymistä, ja toiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee siinä tarkoitetun varauman hyväksymistä, sekä kolmanteen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee siinä tarkoitetun sopimuksen irtisanomista. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista, jotka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Mietinnön ensimmäiseen, toiseen ja kolmanteen ponteen sisältyvät sopimuksia koskevat ehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

8) Hallituksen esitys laiksi lapsipornografian levittämisen estotoimista

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 99/2006 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 20/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

9) Hallituksen esitys laiksi sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 111/2006 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 21/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Täysistunto keskeytetään ja sitä jatketaan kello 16.

Täysistunto keskeytetään kello 13.26.

Täysistuntoa jatketaan

kello 16

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Sirkka-Liisa Anttila.

9) Hallituksen esitys laiksi sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 111/2006 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 21/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Jatketaan päiväjärjestyksen 9) asian käsittelyä.

Keskustelu päättyy.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

10) Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus toiminnastaan sekä tilintarkastuskertomus valtion tilinpäätöksen tarkastuksesta vuodelta 2005

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 13/2006 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 27/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

11) Hallituksen esitys laiksi Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 70/2006 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 16/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

12) Hallituksen esitys laiksi pakkokeinolain 5 luvun 12 §:n ja 6 luvun 5 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 140/2006 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 17/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

13) Hallituksen esitys laiksi kunnallisen eläkelain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 86/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 36/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

14) Hallituksen esitys valtion eläkelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 173/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 37/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

15) Valtioneuvoston selonteko vähittäiskaupan rakenteesta, muutoksista ja kauppaa koskevista erityiskysymyksistä

Mietintöjen pöydällepano

Valtioneuvoston selonteko  VNS 3/2006 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 17/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi keskiviikon täysistuntoon.

16) Hallituksen esitys laiksi verontilityslain 13 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 209/2006 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 28/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

17) Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain 173 a §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 211/2006 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 29/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

18) Hallituksen esitys laiksi Bulgarian tasavallasta ja Romaniasta tuotavan tavaran arvonlisäverotuksesta eräissä tapauksissa

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 212/2006 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 30/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

19) Hallituksen esitys ulkomailta vuokratun työntekijän sekä rajoitetusti verovelvolliselle maksettavan työkorvauksen verottamiseen liittyviksi säännöksiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 158/2006 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 31/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

20) Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan tilisäännön muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Puhemiesneuvoston ehdotus  PNE 3/2006 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 32/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

21) Hallituksen esitys laiksi järjestyksenvalvojista annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 265/2004 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 22/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

22) Hallituksen esitys laeiksi tieliikennelain ja ajoneuvolain 89 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 225/2006 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 22/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

23) Hallituksen esitys yrittäjän eläkelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 197/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 38/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

24)  Hallituksen esitys työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 91/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 39/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 16.03.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​