Täysistunnon pöytäkirja 117/2010 vp

PTK 117/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

117. PERJANTAINA 19. MARRASKUUTA 2010

Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (13.02—13.27).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 26 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Mikko Alatalo /kesk (e)
 • Marko Asell /sd (s)
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Lasse Hautala /kesk
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (p)
 • Harri Jaskari /kok (e)
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Jaakko Laakso /vas
 • Reijo Laitinen /sd (s)
 • Jari Leppä /kesk
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Markku Pakkanen /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk (e)
 • Petri Salo /kok (s)
 • Pertti Salovaara /kesk (s)
 • Astrid Thors /r (e)
 • Marja Tiura /kok (e)
 • Tapani Tölli /kesk (e)
 • Kari Uotila /vas
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Lasse Virén /kok
 • Henna Virkkunen /kok (e)
 • Pertti Virtanen /ps (s)
 • Paavo Väyrynen /kesk (e)

__________

Hallituksen esitykset

Ensimmäinen varapuhemies:

Tasavallan presidentti on tänään 19.11.2010 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 257—264/2010 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 804, 809, 812, 816, 822, 826, 845—850, 852, 853, 855—861/2010 vp.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Työllisyyden turvaaminen Suomessa

Äänestykset

Välikysymys  VK 4/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen tehdään päätös ed. Paavo Arhinmäen ym. välikysymyksestä. Keskustelu asiasta päättyi 17.11.2010 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 115/1/2010

Esitän nyt työjärjestyksen mukaisesti eduskunnan hyväksyttäväksi yksinkertaisen päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodon: "Kuultuaan vastauksen eduskunta siirtyy päiväjärjestykseen."

Vastoin tätä puhemiehen ehdotusta on ed. Paavo Arhinmäki ed. Kari Rajamäen, ed. Markus Mustajärven, ed. Tarja Tallqvistin ja ed. Pirkko Ruohonen-Lernerin kannattamana tehnyt seuraavan ehdotuksen perustellun päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodoksi: "Kuultuaan hallituksen vastauksen eduskunta toteaa, että hallitus ei ole toiminut eikä aio toimia riittävän tarmokkaasti suomalaisen työn puolustamiseksi ja julkista taloutta heikentävän, reilusti toimiville yrityksille ja niiden työntekijöille vahingollisen harmaan talouden ja palkkasyrjinnän torjumiseksi ja että hallitus ei siksi nauti eduskunnan luottamusta, ja siirtyy päiväjärjestykseen."

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Ensimmäinen varapuhemies:

Pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä ed. Paavo Arhinmäen ehdotuksesta puhemiehen ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi puhemiehen ehdotuksen äänin

jaa 105, ei 67; poissa 27.

( Ään. 1 )

( liite1 )

Eduskunta siirtyi päiväjärjestykseen.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys laeiksi opintotukilain sekä lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 149/2010 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 8/2010 vp

Lakialoite  LA 70, 72, 76/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelu asiasta päättyi 16.11.2010 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 114/23/2010

Keskustelussa on ed. Päivi Räsänen ed. Anneli Kiljusen kannattamana tehnyt vastalauseen 1 mukaiset kolme lausumaehdotusta.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Ensimmäinen varapuhemies:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksista.

Äänestyksessä ed. Päivi Räsäsen 1. lausumaehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 104, ei 68; poissa 27.

( Ään. 2 )

Äänestyksessä ed. Päivi Räsäsen 2. lausumaehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 104, ei 67; poissa 28.

( Ään. 3 )

Äänestyksessä ed. Päivi Räsäsen 3. lausumaehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 105, ei 67; poissa 27.

( Ään. 4 )

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys laeiksi sairausvakuutuslain, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain, lapsilisälain sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 139/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 28/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelu asiasta päättyi 16.11.2010 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 114/27/2010

Keskustelussa on ed. Anneli Kiljunen ed. Antti Vuolanteen kannattamana tehnyt seuraavan lausumaehdotuksen: "Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa pikaisella aikataululla eduskunnalle esityksen indeksisuojan ulkopuolella olevien opintotuen opintorahan ja asumislisän määrän sitomisesta kuluttajahintojen muutosta vastaavaan kansaneläkeindeksiin."

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Ensimmäinen varapuhemies:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta.

Äänestyksessä ed. Anneli Kiljusen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 105, ei 67; poissa 27.

( Ään. 5 )

Asian käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta ja vaihtamisesta tehdyn yleisen turvallisuussopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 245/2010 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 22/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä. (Hälinää — Puhemies koputtaa)

Pyydän, että rauhoitutaan ja otetaan paikka, jossa istutaan, tai sitten poistutaan tästä salista, jotta voimme jatkaa istuntoa järjestyneesti.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys laiksi tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 143/2010 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 24/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Keskustelu

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 118/10/2010

6) Hallituksen esitys laiksi asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 140/2010 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 9/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 6) asia.

7) Valtioneuvoston selonteko Suomen osallistumisesta EU:n sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon EUNAVFOR Atalantaan

Mietintöjen pöydällepano

Valtioneuvoston selonteko  VNS 5/2010 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 8/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 24.11.2010 pidettävään täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys laeiksi taiteen edistämisen järjestelystä annetun lain 1 a §:n, taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun lain ja Valtion taidemuseosta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 189/2010 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 9/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 23.11.2010 pidettävään täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 178/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 28/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 23.11.2010 pidettävään täysistuntoon.

10) Lakialoite laiksi eräiden naisjärjestöjen valtionavusta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Lakialoite  LA 84/2010 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 10/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 23.11.2010 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 23.11.2010 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.27.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​