Täysistunnon pöytäkirja 117/2012 vp

PTK 117/2012 vp

tarkistettu versio 2.0

117. TIISTAINA 27. MARRASKUUTA 2012

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (14.01—15.56) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (15.56—17.43).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 46 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Sauli Ahvenjärvi /kd (e)
 • Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk (e)
 • Paavo Arhinmäki /vas (e)
 • Eeva-Johanna Eloranta /sd (e)
 • Tarja Filatov /sd
 • Satu Haapanen /vihr (e)
 • Jussi Halla-aho /ps (e)
 • Pertti Hemmilä /kok (s)
 • Anna-Maja Henriksson /r (s)
 • James Hirvisaari /ps (e)
 • Anne Holmlund /kok (e)
 • Susanna Huovinen /sd (s)
 • Olli Immonen /ps
 • Antti Kaikkonen /kesk (e)
 • Jyrki Katainen /kok (e)
 • Krista Kiuru /sd (s)
 • Johannes Koskinen /sd (e)
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd (e)
 • Annika Lapintie /vas (e)
 • Paula Lehtomäki /kesk (s)
 • Markus Lohi /kesk
 • Anne Louhelainen /ps (e)
 • Eeva-Maria Maijala /kesk (e)
 • Silvia Modig /vas (e)
 • Riitta Myller /sd (e)
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd (e)
 • Mika Niikko /ps (e)
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Aino-Kaisa Pekonen /vas (s)
 • Jaana Pelkonen /kok (e)
 • Raimo Piirainen /sd (e)
 • Tuomo Puumala /kesk (e)
 • Simo Rundgren /kesk
 • Päivi Räsänen /kd (e)
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Anni Sinnemäki /vihr (p)
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Astrid Thors /r (e)
 • Jani Toivola /vihr (e)
 • Maria Tolppanen /ps (e)
 • Kari Tolvanen /kok (s)
 • Sinuhe Wallinheimo /kok (e)
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Anne-Mari Virolainen /kok (e)

__________

U-asiat

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 22.11.2012 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 65—68/2012 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle asioista U 65—67 sosiaali- ja terveysvaliokunnan sekä asiasta U 68 ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

__________

Toimielinten jäsenet

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytävät vapautusta perustuslakivaliokunnan jäsenyydestä Kalle Jokinen, tarkastusvaliokunnan jäsenyydestä Lasse Männistö ja hallintovaliokunnan varajäsenyydestä Petteri Orpo. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöjä.

Pyyntöihin suostuttiin.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Täydennysvaalit toimitetaan huomenna keskiviikkona 28.11.2012 kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaaleja varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään huomenna keskiviikkona kello 11.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2013 talousarvioesityksen (HE 95/2012 vp) täydentämisestä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 166/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisesta pankkiverosta sekä laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 16 §:n ja verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 18 ja 20 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 167/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan, jolle talousvaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle talousvaliokunnan on annettava lausunto.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle turvallisuustoimenpiteistä turvallisuusluokitellun tiedon suojaamiseksi Suomen ja Yhdysvaltojen välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 164/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan puolustusvirastolle ja sen henkilöstöön kuuluville myönnetyistä erioikeuksista ja vapauksista neuvostossa kokoontuneiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajien tekemän päätöksen hyväksymisestä sekä laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja Euroopan puolustusvirastoa koskevan neuvoston päätöksen soveltamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 165/2012 vp

Asia lähetettiin puolustusvaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain väliaikaista muuttamista sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain väliaikaista muuttamista koskevan hallituksen esityksen (HE 97/2012 vp) täydentämisestä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 168/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Kuwaitin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 169/2012 vp

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 170/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 171/2012 vp

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle kilometrikorvausta koskeviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 88/2012 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 28/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 118/2/2012

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä annetun lain ja hallintolainkäyttölain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 85/2012 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 13/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupallisten sopimusten maksuehdoista, laiksi saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 57/2012 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 14/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

12) Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen ja Pohjois-Atlantin liiton kesken vaihdettavan turvallisuusluokitellun tiedon suojaamisesta tehdyn hallinnollisen järjestelyn hyväksymisestä sekä laiksi järjestelyn ja Pohjois-Atlantin liiton kanssa tehdyn tietoturvallisuussopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 139/2012 vp

Puolustusvaliokunnan mietintö  PuVM 5/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Ensin päätetään puolustusvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä hallinnollisesta järjestelystä ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 118/3/2012

13) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 81/2012 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 5/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

14) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 82/2012 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 6/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 118/4/2012

15) Hallituksen esitys eduskunnalle verotusta koskevaa ennakkopäätösvalitusta, verotusmenettelyä ja muutoksenhakua verotuksessa koskeviksi säännöksiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 76/2012 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 29/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 28.11.2012 pidettävään täysistuntoon.

16) Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen Pankille myönnettävästä valtiontakuusta Kansainväliselle valuuttarahastolle annettavan lainan vakuudeksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 147/2012 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 30/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 28.11.2012 pidettävään täysistuntoon.

17) Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2012 presidentinvaaleissa

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 18/2012 vp

Tarkastusvaliokunnan mietintö  TrVM 8/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 28.11.2012 pidettävään täysistuntoon.

18) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirkkolain 17 luvun muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 127/2012 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 18/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 28.11.2012 pidettävään täysistuntoon.

19) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta, lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 4 ja 6 §:n muuttamisesta sekä lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 111/2012 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 21/2012 vp

Lakialoite  LA 2/2011 vp

Toimenpidealoite  TPA 9/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 28.11.2012 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 28.11.2012 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 17.43.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​