Täysistunnon pöytäkirja 118/2004 vp

PTK 118/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

118. KESKIVIIKKONA 10. MARRASKUUTA 2004

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Ulla Anttila /vihr
 • Tuija Brax /vihr
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Merikukka Forsius-Harkimo /vihr
 • Klaus Hellberg /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Roger Jansson /r
 • Tanja Karpela /kesk
 • Tatja Karvonen /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Mikaela Nylander /r
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Eero Reijonen /kesk
 • Simo Rundgren /kesk
 • Tero Rönni /sd
 • Matti Saarinen /sd
 • Petri Salo /kok
 • Minna Sirnö /vas
 • Timo Soini /ps

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

10.11. edustajat

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Matti Kauppila /vas
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Minna Lintonen /sd
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Lasse Virén /kok

10.—12.11. edustaja

 • Tanja Karpela /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

10.11. edustajat

 • Ulla Anttila /vihr
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Matti Saarinen /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

10.11. edustajat

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Klaus Hellberg /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Roger Jansson /r
 • Esko Kurvinen /kok
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Mikaela Nylander /r
 • Eero Reijonen /kesk

10. ja 11.11. edustaja

 • Tarja Cronberg /vihr

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston kertomus yhtiön toiminnasta vuodelta 2003

Ainoa käsittely

Kertomus  K 9/2004 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 21/2004 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö n:o 21.

Mietintö hyväksytään.

Mietinnön toiseen ponteen sisältyvä ehdotus mietinnön lähettämisestä tiedoksi Yleisradio Oy:lle hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys kansaneläkkeen tasokorotusta koskevaksi lainsäädännöksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 176/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 23/2004 vp

Lakialoite  LA 47, 63/2003 vp, 101/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 119/1/2004

3) Hallituksen esitys laeiksi työttömyysturvalain, työttömyyskassalain sekä työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 140/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 24/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

4) Hallituksen esitys laiksi vaalilain 5 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 179/2004 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 3/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

5) Hallituksen esitys Kansainvälisen rikostuomioistuimen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 129/2004 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 13/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä ulkoasiainvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee ponnessa tarkoitetun sopimuksen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Sopimus hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

6) Hallituksen esitys laeiksi kirkkolain 22 luvun 8 §:n sekä kirkon keskusrahastosta annetun lain 3 ja 9 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 191/2004 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 21/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

7) Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 4 ja 29 §:n sekä eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Puhemiesneuvoston ehdotus  PNE 1/2004 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 15/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta.

Menettelytapa hyväksytään.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Tämän jälkeen on päätettävä eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamista koskevasta puhemiesneuvoston ehdotuksesta.

Yksityiskohtainen käsittely:

Ohjesääntöehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

Puhetta ryhtyy johtamaan toinen varapuhemies Ilkka Kanerva.

__________

8) Hallituksen esitys laiksi kuntien valtionosuuslain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 143/2004 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 16/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

9) Hallituksen esitys laeiksi maatalousyrittäjien eläkelain ja maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 13 ja 22 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 159/2004 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 12/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

10) Laki perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 120/2004 vp (Bjarne Kallis /kd)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

11) Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 129/2004 vp (Päivi Räsänen /kd ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

12) Hallituksen esitys Pohjoismaiden investointipankkia koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 188/2004 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 14/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

13) Hallituksen kertomus valtiovarain hoidosta ja tilasta vuonna 2003

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 10/2004 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 22/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

14) Lakialoite laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 38 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Lakialoite  LA 71/2004 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 17/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

15) Hallituksen esitys laiksi työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta Kainuun hallintokokeilualueella vuosina 2005—2009

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 144/2004 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 18/2004 vp

Lakialoite  LA 94/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

16) Hallituksen esitys laiksi tieliikennelain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 104/2004 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 19/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

17) Hallituksen esitys laiksi rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä sekä laiksi rautatielain muuttamisesta ja laiksi Euroopan laajuisen rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 182/2004 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 20/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

18) Hallituksen esitys laiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 169/2004 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 14/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 19.40.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​