Täysistunnon pöytäkirja 118/2005 vp

PTK 118/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

118. PERJANTAINA 11. MARRASKUUTA 2005

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Tarja Cronberg /vihr
 • Tuula Haatainen /sd
 • Heidi Hautala /vihr
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Anne Huotari /vas
 • Mikko Immonen /vas
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Jyrki Katainen /kok
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Annika Lapintie /vas
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Maija-Liisa Lindqvist /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Mikaela Nylander /r
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Kalevi Olin /sd
 • Jukka Roos /sd
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Irja Tulonen /kok
 • Matti Väistö /kesk
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Maija-Liisa Lindqvist /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Tarja Cronberg /vihr

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

11.11. edustajat

 • Tuula Haatainen /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Seppo Kääriäinen /kesk

11.—14.11. edustaja

 • Kauko Juhantalo /kesk

11.—15.11. edustaja

 • Suvi-Anne Siimes /vas

12.—15.11. edustaja

 • Liisa Jaakonsaari /sd

14. ja 15.11. edustaja

 • Sinikka Hurskainen /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

11.11. edustaja

 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

11.11. edustajat

 • Heidi Hautala /vihr
 • Jari Koskinen /kok
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Annika Lapintie /vas
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Maija-Liisa Lindqvist /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Jukka Roos /sd
 • Irja Tulonen /kok
 • Matti Väistö /kesk

__________

Uudet hallituksen esitykset

Puhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään 11. päivänä marraskuuta 2005 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 192—196/2005 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkitään saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 726, 746—771, 776, 777, 781, 784, 787, 788, 790, 795/2005 vp.

__________

Välikysymys 5/2005 vp: Fortum Oyj:n kannustinohjelmien kohtuullisuus

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen ilmoitetaan, että ed. Martti Korhonen ja 24 muuta edustajaa ovat 11. päivänä marraskuuta tehneet valtioneuvostolle välikysymyksen n:o 5 Fortum Oyj:n kannustinohjelmien kohtuullisuudesta (VK 5/2005 vp).

Annan nyt puheenvuoron välikysymyksen ensimmäiselle allekirjoittajalle ed. Korhoselle välikysymyksen esittämistä varten.

(Hälinää) Ennen kuin ed. Korhonen aloittaa, pyydän, että edustajat rauhoittuvat, ja pyydän siirtämään erilaiset palaverit salin ulkopuolelle.

Martti Korhonen /vas:

Arvoisa herra puhemies! Esitämme seuraavan välikysymyksen:

"Eduskunnalle

Vanhasen ja Heinäluoman hallitus on kieltäytynyt pyrkimästä kohtuullistamaan valtion yli 50-prosenttisesti omistaman Fortum Oyj:n johdon kannustinohjelmia. Näin se hyväksyy kannustinohjelmien lopputuloksen.

Kyse on kuitenkin puolen miljardin euron arvoisesta edusta korkean palkan lisäksi suppeahkolle joukolle yhtiön henkilöstöstä. Tämä lisäetu syntyy aivan muusta kuin erinomaisesta liikkeenjohdollisesta tai muusta yrityksen menestystä siivittäneestä osaamisesta.

Fortumin kohdalla kyse ei ole vain hallituksen asenteesta optio- ja muihin johdon kannustinohjelmiin. Myös omistajaohjaus on linjatonta siinä tilanteessa, kun sähkön hintaa voi nostaa 19 %, vaikka kustannuskehitys ei anna siihen perusteita. Sekä korkean sähkön hinnan että kohtuuttomat optioedut maksaa perimmältään tavallinen suomalainen kuluttaja.

Maan hallitus ei ole käyttänyt hyväkseen yhtiön johdon kannustinjärjestelmässä olevaa mahdollisuutta ottaa huomioon poikkeuksellisten tekijöiden vaikutus eikä ole toiminut yhtiön hallituksessa yhtiön johdon ja avainhenkilöiden kohtuuttomien optiotulojen leikkaamiseksi.

On täysin kestämätöntä, että hallitus kieltäytyy toimista silloinkin, kun jokin asia havaitaan kiistatta kohtuuttomaksi ja perusteettomaksi. Fortumin osalta näin on!

Puuttumattomuus ei suinkaan ole sattumaa. Se on osa Vanhasen ja Heinäluoman hallituksen johdonmukaista politiikkaa, jossa eriarvoisuuden lisääntymistä ei torjuta vaan päinvastoin pidetään suotavana ja jossa hallitus omilla vero- ja muun yhteiskuntapolitiikan toimillaan lisää eriarvoisuutta.

Niinpä hallitus on toteuttanut ylisuuret ja hyväosaisia suosineet veronkevennykset ja alentanut pääomatulojen veroprosenttia. Hallitus aikoo poistaa varallisuusveron muutamalta kymmeneltä tuhannelta vuonna 2006. Lisäksi se aikoo poistaa tuloveroasteikosta yhden tuloluokan askeleena kohti tasaveroa. Tasaveron keskeinen tarkoitus on suurituloisimpien verotuksen keventäminen samalla, kun kansalaisten arjessa tarvitsemia palveluja on pakko rahoituksen vähetessä karsia.

Juuri valmistuneet vuoden 2004 lopulliset verotiedot kertovat selkeästi, että tulot ja vauraus ovat jakautuneet entistä epätasaisemmin yhteiskunnassa. Hyvän palkan lisäksi suurten yritysten johtajat saavat optioita ja muita palkkioita jopa moninkertaisesti vuosipalkan verran. Tästä huolimatta Vanhasen ja Heinäluoman hallitus kieltäytyy käyttämästä verotusta tuloerojen tasaamiseen ja haluaa poistaa viime vuonna 130 miljoonaa euroa valtiolle verotuloja tuottaneen varallisuusveron, jota on maksanut vain muutama kymmenen tuhatta Suomen rikkainta. Esimerkiksi perintöverotuksen kipeitä epäkohtia hallitus ei halua korjata. Samaan aikaan tuloveroa maksetaan sangen pienistäkin etuustuloista, vaikka pelkkä täysi kansaneläke onkin verosta vapaa.

Samalla kun harvahko joukko elää vaurauden ja yltäkylläisyyden keskellä Vanhasen hallituksen erityisessä suojeluksessa, moni on pakotettu elämään pätkä- ja osa-aikatöiden epävarmuudessa, saa olematonta perusturvaa tai opiskelee velaksi vailla varmuutta tulevasta työpaikasta. Köyhyysrajan alapuolella elää mittava joukko suomalaisia samanaikaisesti, kun hallitus ei halua puuttua valtionyhtiön kohtuuttomiin optioetuihin.

Hallituksen suunnitelmat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelumaksujen lisäämiseksi kärjistävät eriarvoisuutta entisestään. Jo toteutettu lääkekorvausuudistus lisää niiden pitkäaikaissairaiden maksurasitusta, joilla lääkekulut ja muut sairaudesta aiheutuvat kulut ovat muutoinkin korkeat.

Pienimpiin etuuksiin Vanhasen hallitus ei tee lainkaan tasokorotusta, kuten työmarkkinatukeen, tai sitten tekee vain aivan mitättömän tasokorotuksen, kuten kansaneläkkeen kohdalla.

Kattavan toimeentuloturvan lisäksi maamme sosiaaliturvajärjestelmän toisena peruspilarina ovat kaikille kuuluvat sosiaali- ja terveyspalvelut. Kunnalliset palvelut ovat kuntien talousvaikeuksien takia vakavasti uhattuina, eikä kunnissa ole näköpiirissä käännettä parempaan. Päinvastoin tilanne kriisiytyy yhä useammassa kunnassa ja kaikkialla maassa. Palvelujen saannin vaikeutuminen koskettaa eniten juuri vähävaraisimpia lapsiperheitä, ikääntyviä, työttömiä ja jopa tavallisia palkansaajia, joilla ei ole suurituloisten tapaan mahdollisuutta itse kustantaa palveluja kokonaisuudessaan. Hallitus ajaa pienten koulujen lakkauttamista ja pakkosäästölakia vaikeuksissa oleville kunnille. Näillä palvelujen säästöillä ja maksuilla rahoitetaan hyvätuloisten ja äveriäiden veronkevennykset.

On tyrmistyttävää, että Vanhasen hallitus, jossa ovat mukana maan suurimmat kuntapuolueet, ei kanna vastuuta kuntien taloudesta ja palveluista. Päinvastoin hallituspuolueet ovat rikkoneet täysin vuoden takaiset kunnallisvaalilupauksensa eduskuntavaalilupauksista puhumattakaan.

Kansalaisten välistä eriarvoisuutta lisäävään kehitykseen on mahdollista puuttua verotuksen, työllisyyspolitiikan ja sosiaaliturvan keinoin sekä tarjoamalla riittävät ja laadukkaat palvelut kansalaisille. Vanhasen ja Heinäluoman hallitus haluaa kuitenkin lisätä eriarvoisuutta.

Edellä olevan perusteella ja Suomen perustuslain 43 §:ään viitaten esitämme valtioneuvoston asianomaisen jäsenen vastattavaksi seuraavan välikysymyksen:

Aikooko hallitus ryhtyä toimiin valtioenemmistöisen Fortumin johdon kannustinohjelmien kohtuullistamiseksi ja muuttaa muutoinkin politiikkaansa niin, että eriarvoisuuden lisäämisen sijasta eriarvoisuutta vähennetään verotuksen, työllisyyspolitiikan, sosiaaliturvan ja hyvinvointipalvelujen avulla?

Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 2005

 • Martti Korhonen /vas
 • Kari Uotila /vas
 • Outi Ojala /vas
 • Annika Lapintie /vas
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Matti Kangas /vas
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Minna Sirnö /vas
 • Iivo Polvi /vas
 • Jaakko Laakso /vas
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Veijo Puhjo /vas
 • Matti Kauppila /vas
 • Unto Valpas /vas
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Mikko Immonen /vas
 • Sari Essayah /kd
 • Leena Rauhala /kd
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Päivi Räsänen /kd
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Timo Soini /ps
 • Tony Halme /ps"

Puhemies:

Työjärjestyksen 22 §:n 1 momentin mukaisesti välikysymys lähetetään keskustelutta valtioneuvostolle vastattavaksi.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi rikosasioiden sovittelusta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 93/2005 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 13/2005 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 13. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 117/3/2005

Yksityiskohtainen käsittely:

1 ja 2 § hyväksytään keskustelutta.

3 §

Keskustelu:

Minna Sirnö /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, mikä on vastalauseessa.

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Sirnön ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Minna Sirnö ed. Erkki Virtasen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Sirnön ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 149 jaa- ja 14 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 35.

( Ään. 1 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

4 § ja 1 luvun otsikko, 5—12 § ja 2 luvun otsikko, 13—20 § ja 3 luvun otsikko sekä 21—26 § ja 4 luvun otsikko, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

2) Hallituksen esitys laiksi perhehoitajalain 2 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 133/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 20/2005 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 20. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 117/4/2005

Yleiskeskustelussa on ed. Erkki Virtanen ed. Leena Rauhalan kannattamana ehdottanut, että käsittelyn pohjaksi otetaan vastalauseeseen sisältyvä lakiehdotus.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Joka hyväksyy käsittelyn pohjaksi sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotuksen, äänestää "jaa"; joka hyväksyy käsittelyn pohjaksi ed. Virtasen ehdotuksen, äänestää "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 99 jaa- ja 66 ei-ääntä; poissa 34.

( Ään. 2 )

Eduskunta on hyväksynyt käsittelyn pohjaksi sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotuksen.

Yksityiskohtainen käsittely:

2 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

__________

Edustajat Maija-Liisa Lindqvist ja Juha Korkeaoja merkitään läsnä oleviksi.

__________

3) Hallituksen esitys laiksi omaishoidon tuesta, laiksi sosiaalihuoltolain muuttamisesta sekä laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 131/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 21/2005 vp

Lakialoite  LA 13/2003 vp, 5/2005 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 21. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 117/5/2005

Yleiskeskustelussa on ed. Leena Rauhala ed. Erkki Virtasen kannattamana ehdottanut, että 1. lakiehdotuksen käsittelyn pohjaksi otetaan vastalauseeseen sisältyvä lakiehdotus.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Joka hyväksyy käsittelyn pohjaksi sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotuksen, äänestää "jaa"; joka hyväksyy käsittelyn pohjaksi ed. Rauhalan ehdotuksen, äänestää "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 103 jaa- ja 65 ei-ääntä; poissa 31.

( Ään. 3 )

Eduskunta on hyväksynyt käsittelyn pohjaksi sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotuksen.

Yksityiskohtainen käsittely:

Hallituksen esitykseen sisältyvä 1. lakiehdotus

1 § hyväksytään keskustelutta.

1 a §, jota ei ole mietinnössä

Keskustelu:

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan vastalauseen mukaisesti, että lakiin lisätään uusi 1 a §.

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Rauhalan ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Leena Rauhala ed. Erkki Virtasen kannattamana ehdottanut, että lakiin lisätään 1 a § vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Rauhalan ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 108 jaa- ja 58 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 32.

( Ään. 4 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

2 § hyväksytään keskustelutta.

3 §

Keskustelu:

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa.

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Virtasen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Erkki Virtanen ed. Leena Rauhalan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Virtasen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 109 jaa- ja 55 ei-ääntä; poissa 35.

( Ään. 5 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

4 §

Keskustelu:

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa.

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Rauhalan ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Leena Rauhala ed. Erkki Virtasen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Rauhalan ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 99 jaa- ja 63 ei-ääntä; poissa 37.

( Ään. 6 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

5 § hyväksytään keskustelutta.

__________

Ed. Tarja Cronberg merkitään läsnä olevaksi.

__________

6 §

Keskustelu:

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa.

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Virtasen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Erkki Virtanen ed. Leena Rauhalan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Virtasen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 100 jaa- ja 61 ei-ääntä; poissa 38.

( Ään. 7 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

7—13 §, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Hallituksen esitykseen sisältyvien 2. ja 3. lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyy sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välisen väestön rekisteröintiä koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laeiksi kotikuntalain ja väestötietolain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 159/2005 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 17/2005 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 17. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Hallituksen esitys laiksi julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasauksesta annetun lain sekä julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasausyhtiöstä annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 123/2005 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 16/2005 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 16. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

6) Hallituksen esitys laeiksi kiinteistönmuodostamislain ja eräistä naapuruussuhteista annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 65/2005 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 4/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys sairausvakuutuksen rahoitusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi
Hallituksen esitys sairausvakuutuksen rahoitusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi annetun hallituksen esityksen HE 68/2005 vp täydentämisestä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 68, 129/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 22/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys laiksi työnantajan kansaneläkemaksun suuruudesta vuonna 2006 ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 125/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 23/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 13.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen