Täysistunnon pöytäkirja 118/2012 vp

PTK 118/2012 vp

tarkastettu versio 2.0

118. KESKIVIIKKONA 28. MARRASKUUTA 2012

Puhetta johti puhemies Eero Heinäluoma (14.13—14.52).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 26 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Eeva-Johanna Eloranta /sd (e)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Jukka Gustafsson /sd (e)
 • Pertti Hemmilä /kok (s)
 • Anna-Maja Henriksson /r (e)
 • Rakel Hiltunen /sd
 • James Hirvisaari /ps (e)
 • Susanna Huovinen /sd (s)
 • Krista Kiuru /sd (s)
 • Paula Lehtomäki /kesk (s)
 • Jari Leppä /kesk
 • Markus Lohi /kesk
 • Eeva-Maria Maijala /kesk (e)
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd (e)
 • Mika Niikko /ps (e)
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Aino-Kaisa Pekonen /vas (s)
 • Jaana Pelkonen /kok (e)
 • Raimo Piirainen /sd (e)
 • Päivi Räsänen /kd (e)
 • Anni Sinnemäki /vihr (p)
 • Jouko Skinnari /sd
 • Jani Toivola /vihr (e)
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Sinuhe Wallinheimo /kok (e)

__________

Valiokuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Puhemies Eero Heinäluoma:

Liikenne- ja viestintävaliokunta on eilen 27.11.2012 valinnut puheenjohtajakseen Kalle Jokisen.

__________

Toimielinten jäsenet

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnan kirjaston hallituksesta pyytävät vapautusta kulttuuriasiainneuvos Barbro Wigell-Ryynänen ja hänen varajäsenensä kansliapäällikkö Päivi Nerg 1.1.2013 lukien. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöjä.

Pyyntöihin suostuttiin.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Täydennysvaali toimitetaan perjantaina 30.11.2012 kello 13 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään 30.11.2012 kello 10.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valiokuntien täydennysvaalit

Vaaleja

Puhemies Eero Heinäluoma:

Totean, että vaalit ovat yksimielisiä ja että eduskunta valitsee ehdokaslistojen mukaisesti perustuslakivaliokunnan jäseneksi, tarkastusvaliokunnan jäseneksi ja hallintovaliokunnan varajäseneksi Anu Urpalaisen.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle kilometrikorvausta koskeviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 88/2012 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 28/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 27.11.2012 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 117/9/2012

Keskustelussa on Markus Mustajärvi Pentti Kettusen kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään. Lisäksi on Markus Mustajärvi Jyrki Yrttiahon kannattamana tehnyt seuraavan lausumaehdotuksen: "Eduskunta edellyttää, että hallitus arvioi uudelleen kilometrikorvauksen leikkauksen toisen vaiheen vaikutukset taloudelliseen toimeliaisuuteen, työvoiman liikkumiseen, matkatyötä tekevien pienyrittäjien asemaan ja valtion verotulokertymään ja tuo selvityksen eduskunnalle viimeistään 31.12.2013."

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ensin on päätettävä lakiehdotusten hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Joka hyväksyy lakiehdotukset, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotukset hylätty.

Pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset äänin

jaa 98, ei 67; poissa 34.

( Ään. 1 )

( liite1 )

__________

Puheenvuoron saatuaan lausui

Mikko Savola /kesk:

Herra puhemies! Äänestin "ei", mutta tämä nappi ei ottanut sitä.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Merkitään pöytäkirjaan.

__________

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta.

Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 100, ei 68; poissa 31.

( Ään. 2 )

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen ja Pohjois-Atlantin liiton kesken vaihdettavan turvallisuusluokitellun tiedon suojaamisesta tehdyn hallinnollisen järjestelyn hyväksymisestä sekä laiksi järjestelyn ja Pohjois-Atlantin liiton kanssa tehdyn tietoturvallisuussopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 139/2012 vp

Puolustusvaliokunnan mietintö  PuVM 5/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ensin päätetään puolustusvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä hallinnollisesta järjestelystä ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta. Keskustelu asiasta päättyi 27.11.2012 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 117/12/2012

Keskustelussa on Jyrki Yrttiaho Markus Mustajärven kannattamana ehdottanut, että hallinnollinen järjestely ja lakiehdotus hylätään. Lisäksi on Jyrki Yrttiaho Markus Mustajärven kannattamana tehnyt seuraavan lausumaehdotuksen: "Eduskunta katsoo, että vain aidot kansalliset turvallisuussyyt voivat olla peruste turvallisuusluokitellun tiedon salassapidolle. Tietojen salaamista vakavissa ihmisoikeusrikoksissa ei voida perustella kansallisilla turvallisuussyillä. Eduskunta yhtyy Euroopan parlamentin päätöslauselmaan (11.9.2012) ja edellyttää, että Naton ja Euroopan unionin ja sen jäsenmaiden välisissä sopimuksissa ja yhteistyössä kunnioitetaan perusoikeuksia ja kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia."

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ehdotan, että hallinnollisesta järjestelystä ja lakiehdotuksesta päätetään yhdessä.

Menettelytapa hyväksyttiin.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Joka hyväksyy hallinnollisen järjestelyn ja lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on hallinnollinen järjestely ja lakiehdotus hylätty.

Pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi hallinnollisen järjestelyn ja ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen äänin

jaa 169, ei 2; poissa 28.

( Ään. 3 )

( liite2 )

Hallinnollisen järjestelyn ainoa ja lakiehdotuksen toinen käsittely päättyivät.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta.

Äänestyksessä Jyrki Yrttiahon ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 168, ei 2; poissa 29.

( Ään. 4 )

Asian käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 82/2012 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 6/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 27.11.2012 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 117/14/2012

Keskustelussa on Jari Lindström Ari Torniaisen kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Joka hyväksyy lakiehdotukset, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotukset hylätty.

Pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset äänin

jaa 100, ei 68; poissa 31.

( Ään. 5 )

( liite3 )

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

5) Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2012 presidentinvaaleissa

Ainoa käsittely

Kertomus  K 18/2012 vp

Tarkastusvaliokunnan mietintö  TrVM 8/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on tarkastusvaliokunnan mietintö.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta.

Asian käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen Pankille myönnettävästä valtiontakuusta Kansainväliselle valuuttarahastolle annettavan lainan vakuudeksi

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 147/2012 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 30/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta antoi suostumuksensa valtiontakuuseen mietinnön mukaisesti.

Asian käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle verotusta koskevaa ennakkopäätösvalitusta, verotusmenettelyä ja muutoksenhakua verotuksessa koskeviksi säännöksiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 76/2012 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 29/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirkkolain 17 luvun muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 127/2012 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 18/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta, lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 4 ja 6 §:n muuttamisesta sekä lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 111/2012 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 21/2012 vp

Lakialoite  LA 2/2011 vp

Toimenpidealoite  TPA 9/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 120/2/2012

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi joukkoliikennelain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 143/2012 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 16/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 29.11.2012 pidettävään täysistuntoon.

11) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 105/2012 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 3/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 29.11.2012 pidettävään täysistuntoon.

12) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalouden rakennetuista annetun lain 17 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 102/2012 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 4/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 29.11.2012 pidettävään täysistuntoon.

13) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 151/2012 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 5/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 29.11.2012 pidettävään täysistuntoon.

14) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 103/2012 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 6/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 29.11.2012 pidettävään täysistuntoon.

15) Laki sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Lakialoite  LA 75/2012 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 22/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 29.11.2012 pidettävään täysistuntoon.

16) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi öljysuojarahastosta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 120/2012 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 7/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 29.11.2012 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 29.11.2012 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 14.52.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​