Täysistunnon pöytäkirja 118/2014 vp

PTK 118/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

118. TIISTAINA 25. MARRASKUUTA 2014

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (14.07—15.58), ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (15.58—18.39) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (18.39—20.54).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 23 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk (e)
 • Sanni Grahn-Laasonen /kok (e)
 • Maria Guzenina /sd (e)
 • Lauri Ihalainen /sd (e)
 • Sampsa Kataja /kok
 • Elina Lepomäki /kok (e)
 • Pirkko Mattila /ps
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd (s)
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Petteri Orpo /kok
 • Sirpa Paatero /sd
 • Paula Risikko /kok (e)
 • Simo Rundgren /kesk
 • Annika Saarikko /kesk (p)
 • Janne Sankelo /kok
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Lenita Toivakka /kok (e)
 • Jani Toivola /vihr
 • Tytti Tuppurainen /sd (s)
 • Kauko Tuupainen /ps (s)
 • Mirja Vehkaperä /kesk (s)
 • Pia Viitanen /sd (e)
 • Tuula Väätäinen /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 3 edustajaa:

 • Sirpa Paatero /sd (14.35)
 • Pirkko Mattila /ps (15.09)
 • Paula Risikko /kok (18.10)

__________

Hallituksen esitykset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 21.11.2014 antanut eduskunnalle hallituksen esityksen HE 258/2014 vp, joka otetaan lähetekeskusteluun tässä istunnossa.

__________

U-asiat

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 20.11.2014 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asian U 42/2014 vp, ja puhemies on lähettänyt sen käsiteltäväksi suureen valiokuntaan, jolle maa- ja metsätalousvaliokunnan on annettava lausunto.

__________

Toimielinten jäsenet

Puhemies Eero Heinäluoma:

Pirkko Mattila pyytää vapautusta Kansaneläkelaitoksen val- tuutettujen varajäsenyydestä. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Pyyntöön suostuttiin.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Täydennysvaali toimitetaan huomenna keskiviikkona 26.11.2014 kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat vaalia varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään huomenna keskiviikkona kello 11.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen täydennysvaali

Vaaleja

Puhemies Eero Heinäluoma:

Totean, että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee ehdokaslistan mukaisesti Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen jäseneksi Ritva Elomaan.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2015 talousarvioesityksen (HE 131/2014 vp) täydentämisestä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 247/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

3) Suomi kestävän luonnonvaratalouden edelläkävijäksi 2050 Valtioneuvoston luonnonvaraselonteon "Älykäs ja vastuullinen luonnonvaratalous" linjausten päivitys eduskunnalle 2014

Lähetekeskustelu

Valtioneuvoston selonteko  VNS 9/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan, jolle maa- ja metsätalousvaliokunnan, tulevaisuusvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

Valtioneuvoston esittelypuheenvuoron jälkeen keskustelu käydään etukäteen pyydettyjen puheenvuorojen osalta nopeatahtisena. Ryhmäpuheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia ja muiden etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvosto suosittaa, että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia.

Päätökset

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle maa- ja metsätalousvaliokunnan, tulevaisuusvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annetun neuvoston päätöksen (2014/335/EU, Euratom) hyväksymisestä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 248/2014 vp

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 250/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvojen romutuspalkkiokokeilusta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 251/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta ja ajoneuvolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 252/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 37 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 253/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle tilintarkastuslaiksi ja laiksi julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 254/2014 vp

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 255/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

11) Hallituksen esitys eduskunnalle perhehoitolaiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 256/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

12) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 257/2014 vp

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan, jolle maa- ja metsätalousvaliokunnan ja talousvaliokunnan on annettava lausunto.

13) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 258/2014 vp

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

14) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kielilain 5 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 206/2014 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 4/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 14) asia.

15) Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2015 tuloveroasteikkolaiksi sekä laeiksi eräiden muiden lakien muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 122/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 25/2014 vp

Lakialoite  LA 57/2013 vp, 39, 41, 63, 64, 68, 70, 71, 74/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisälty-vien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

16) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi autoverolain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 125/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 26/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 121/2/2014

17) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtiokonttorista annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 179/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 27/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

18) Laki vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Lakialoite  LA 47/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 28/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

19) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 171/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 28/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

20) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain 54 ja 55 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 219/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 29/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

21) Hallituksen esitys eduskunnalle kansainvälisestä maantieliikenteestä Valko-Venäjän kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 221/2014 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 21/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Ensin päätetään liikenne- ja viestintävaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi sopimuksen.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

22) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 222/2014 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 22/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

23) Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Georgian yhteistä ilmailualuetta koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 225/2014 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 23/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Ensin päätetään liikenne- ja viestintävaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyy sopimuksen.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

24) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 107/2014 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 17/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

25) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 141/2014 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 18/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

26) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi perusopetuslain 26 a ja 35 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 135/2014 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 11/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

27) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydensuojelulain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 76/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 20/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

28) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 165/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 21/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 121/3/2014

29) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä annetun lain kumoamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 213/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 22/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

30) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnallisen eläkelain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 208/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 23/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

31) Hallituksen esitys eduskunnalle vaarallisista ja haitallisista aineista aiheutuvien pilaantumisvahinkojen torjuntavalmiutta, torjumista ja torjuntayhteistyötä koskevan vuoden 2000 pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laeiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja öljyvahinkojen torjuntalain muuttamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 205/2014 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 12/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Ensin päätetään ympäristövaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä pöytäkirjasta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi pöytäkirjan.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

32) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luonnonsuojelulain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 77/2014 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 13/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 121/4/2014

33) Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2014 kolmanneksi lisätalousarvioksi; Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2014 kolmannen lisätalousarvioesityksen (HE 207/2014 vp) täydentämisestä

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 207/2014 vp

Hallituksen esitys  HE 233/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 29/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lisätalousarvioehdotuksen mietinnön mukaisena.

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen lisätalousarvion soveltamisesta.

Asian käsittely päättyi.

34) Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin avun rahoituksesta AKT-EU-kumppanuussopimuksen mukaisesti ja rahoitustuen myöntämisestä merentakaisille maille ja alueille tehdyn sisäisen sopimuksen hyväksymisestä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 92/2014 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 16/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 26.11.2014 pidettävään täysistuntoon.

35) Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi; Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi annetun hallituksen esityksen (HE 128/2014 vp) täydentämisestä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 128/2014 vp

Hallituksen esitys  HE 234/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 30/2014 vp

Lakialoite  LA 22, 73/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 26.11.2014 pidettävään täysistuntoon.

36) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain ja arvonlisäverolain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 220/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 31/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 26.11.2014 pidettävään täysistuntoon.

37) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 197/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 30/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 26.11.2014 pidettävään täysistuntoon.

38) Kansalaisaloite eduskunnalle avioliittolain, rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain ja transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain muuttamisesta (KAA 3/2013 vp)

Mietintöjen pöydällepano

Muu asia  M 10/2013 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 14/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 27.11.2014 pidettävään täysistuntoon.

39) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 103/2014 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 15/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 26.11.2014 pidettävään täysistuntoon.

40) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 4 §:n sekä tietoyhteiskuntakaaren 351 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 237/2014 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 24/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 26.11.2014 pidettävään täysistuntoon.

41) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi poronhoitajien sijaisavusta ja maatalousyrittäjän eläkelain 114 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 239/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 24/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 26.11.2014 pidettävään täysistuntoon.

42) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 223/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 25/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 26.11.2014 pidettävään täysistuntoon.

43) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, sairausvakuutuslain 2 luvun 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen sekä Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 204/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 26/2014 vp

Toimenpidealoite  TPA 22/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 26.11.2014 pidettävään täysistuntoon.

44) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi sekä vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahasto-osuuksien yhdistämisestä tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 175/2014 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 20/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 26.11.2014 pidettävään täysistuntoon.

45) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asuntosäästöpalkkiolain 3 §:n muuttami-sesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 214/2014 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 14/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 26.11.2014 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 26.11.2014 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 20.54.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen