Täysistunnon pöytäkirja 119/2001 vp

PTK 119/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

119. TIISTAINA 23. LOKAKUUTA 2001

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Esko Aho /kesk
 • Tuija Brax /vihr
 • Klaus Bremer /r
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Mikko Elo /sd
 • Satu Hassi /vihr
 • Esko Helle /vas
 • Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Reijo Kallio /sd
 • Erkki Kanerva /sd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Seppo Kanerva /kok
 • Tarja Kautto /sd
 • Jari Koskinen /kok
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Reijo Laitinen /sd
 • Henrik Lax /r
 • Tero Mölsä /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Kirsi Piha /kok
 • Jussi Ranta /sd
 • Maija Rask /sd
 • Pekka Ravi /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Ilkka Taipale /sd
 • Martti Tiuri /kok
 • Jari Vilén /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Ilkka Taipale /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

23.10. edustajat

 • Kaarina Dromberg /kok
 • Paavo Lipponen /sd
 • Suvi-Anne Siimes /vas

23. ja 24.10. edustajat

 • Tarja Kautto /sd
 • Kimmo Sasi /kok
 • Jari Vilén /kok

23.—25.10. edustajat

 • Klaus Bremer /r
 • Esko Helle /vas
 • Reijo Kallio /sd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Seppo Kanerva /kok
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Reijo Laitinen /sd
 • Olli Nepponen /kok
 • Lauri Oinonen /kesk

23.—26.10. edustaja

 • Martti Tiuri /kok

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

23.10. edustaja

 • Kirsi Piha /kok

23.—26.10. edustaja

 • Erkki Kanerva /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

23.10. edustajat

 • Esko Aho /kesk
 • Tuija Brax /vihr
 • Jari Koskinen /kok
 • Henrik Lax /r
 • Jussi Ranta /sd
 • Pekka Ravi /kok

23.—25.10. edustaja

 • Satu Hassi /vihr

23.—26.10. edustajat

 • Mikko Elo /sd
 • Tero Mölsä /kesk
 • Maija Rask /sd

__________

Uudet hallituksen esitykset

Puhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään antanut eduskunnalle hallituksen esityksen HE 193/2001 vp vuoden 2001 kolmanneksi lisätalousarvioksi.

Samalla ilmoitetaan, että lisätalousarvion johdosta tehtävät talousarvioaloitteet on jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi lauantaina 27. päivänä lokakuuta kello 12.

__________

U-asiat

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 17. päivänä lokakuuta 2001 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetut Euroopan unionin asiat U 69—71/2001 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on tänään lähettänyt mainitut asiat käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asian U 69 osalta perustuslakivaliokunnan, hallintovaliokunnan ja lakivaliokunnan,

asian U 70 osalta valtiovarainvaliokunnan sekä

asian U 71 osalta talousvaliokunnan on annettava lausunto.

__________

Toimenpidealoitteet

Merkitään, että puhemiesneuvosto on 19. päivänä kuluvaa kuuta päättänyt lähettää valiokuntaan toimenpidealoitteet TPA 156—201/2001 vp.

__________

Erikoisvaliokuntien jäsenet

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytävät vapautusta

perustuslakivaliokunnan varajäsenyydestä ed. Lämsä,

talousvaliokunnan varajäsenyydestä ed. Lehtomäki,

tulevaisuusvaliokunnan jäsenyydestä ed. Juurola ja

ympäristövaliokunnan jäsenyydestä ed. Huovinen.

Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöjä.

Pyyntöihin suostutaan.

Puhemies:

Ilmoitetaan, että erikoisvaliokuntien täydennysvaalit toimitetaan ensi perjantaina 26. päivänä lokakuuta kello 13 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaaleja varten on vaalisäännön 13 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi perjantaina kello 10.

__________

Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan jäsenet

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytää ed. Kiljunen vapautusta Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan jäsenyydestä. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Pyyntöön suostutaan.

Puhemies:

Ilmoitetaan, että Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan täydennysvaali toimitetaan ensi perjantaina 26. päivänä lokakuuta kello 13 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on vaalisäännön 13 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi perjantaina kello 10.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys vuoden 2001 toiseksi lisätalousarvioksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 177/2001 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

2) Hallituksen esitys laiksi valtion liikelaitoksista annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 178/2001 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys laiksi tilastolain 17 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 179/2001 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys laiksi liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista, laiksi osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista, säästöpankkilaiksi, laiksi talletuspankin toiminnan väliaikaisesta keskeyttämisestä, laiksi säästöpankin muuttamisesta osakeyhtiömuotoisiksi pankeiksi annetun lain kumoamisesta sekä laeiksi eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 180/2001 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

5) Hallituksen esitys laiksi tullilain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 181/2001 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys veroäyrin käsitteestä luopumisesta aiheutuviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 182/2001 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys laiksi arpajaisverolain 4 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 183/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 17) asiasta.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys laeiksi arvopaperimarkkinalain ja kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 184/2001 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan, jolle lakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

9) Hallituksen esitys laiksi taidenäyttelyiden valtiontakuusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 185/2001 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sivistysvaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys laiksi kirkkolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 186/2001 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan.

11) Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 6 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 187/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

12) Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 188/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

13) Hallituksen esitys laeiksi kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain 17 §:n, kansanterveyslain 49 §:n ja erikoissairaanhoitolain 59 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 189/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

14) Hallituksen esitys laiksi liikennevakuutuslain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 190/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikennevaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään liikennevaliokuntaan.

15) Hallituksen esitys laiksi työllisyyslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 191/2001 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan.

16) Hallituksen esitys laiksi säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä sekä laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 192/2001 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

17) Arpajaisverokannan pitäminen 5 prosentissa

Lähetekeskustelu

Toimenpidealoite  TPA 212/2001 vp (Virpa Puisto /sd ym.)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

18) Hallituksen esitys muovailtavien räjähteiden merkitsemistä tunnistamista varten koskevan yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja räjähdysvaarallisista aineista annetun lain muuttamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 95/2001 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 9/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä ulkoasiainvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimuksen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista, jotka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Sopimus hyväksytään.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

19) Hallituksen esitys laeiksi kalastuslain sekä riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 1 ja 4 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 120/2001 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 8/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

20) Hallituksen esitys laeiksi Suomenlinnan hoitokunnasta annetun lain 3 §:n ja museovirastosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 121/2001 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 7/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

21) Hallituksen esitys valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 148/2001 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 16/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

22) Hallituksen esitys laiksi kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 147/2001 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 17/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

23) Hallituksen esitys laiksi työsuojeluhenkilörekisteristä

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 106/2001 vp

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö  TyVM 7/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

24) Vahvistamatta jätetty arpajaislaki, laki arpajaisverolain muuttamisesta, laki rahankeräyslain muuttamisesta, laki viihdelaitelain muuttamisesta, laki rikoslain 17 luvun muuttamisesta, laki rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 3 ja 6 §:n muuttamisesta, laki näkövammaisten kirjastosta annetun lain 5 a §:n muuttamisesta ja laki raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuoton käyttämisestä (HE 197/1999 vp)

Mietintöjen pöydällepano

Vahvistamatta jäänyt laki  VJL 5/2001 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 15/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

25)  Vahvistamatta jätetty laki totopelien tuottojen käyttämisestä hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen (HE 65/2001 vp)

Mietintöjen pöydällepano

Vahvistamatta jäänyt laki  VJL 6/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

26) Vahvistamatta jätetty laki raha-automaattiavustuksista (HE 75/2001 vp)

Mietintöjen pöydällepano

Vahvistamatta jäänyt laki  VJL 7/2001 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 17/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

27) Hallituksen esitys laiksi sosiaalihuoltolain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 153/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 26/2001 vp

Lakialoite  LA 156/1999 vp, 149/2000 vp, 45, 46/2001 vp

Toimenpidealoite  TPA 233, 239/2000 vp, 77, 136/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi torstain varsinaiseen täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 18.25.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​