Täysistunnon pöytäkirja 119/2004 vp

PTK 119/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

119. TORSTAINA 11. MARRASKUUTA 2004

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Tuija Brax /vihr
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Merikukka Forsius-Harkimo /vihr
 • Heidi Hautala /vihr
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Tanja Karpela /kesk
 • Tatja Karvonen /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Maija-Liisa Lindqvist /kesk
 • Leena Luhtanen /sd
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Lyly Rajala /kok
 • Maija Rask /sd
 • Jukka Roos /sd
 • Simo Rundgren /kesk
 • Tero Rönni /sd
 • Martin Saarikangas /kok
 • Matti Saarinen /sd
 • Petri Salo /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Minna Sirnö /vas
 • Timo Soini /ps
 • Osmo Soininvaara /vihr

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Jari Koskinen /kok
 • Kimmo Sasi /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

11.11. edustajat

 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Reijo Laitinen /sd
 • Leena Luhtanen /sd

11. ja 12.11. edustajat

 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Lyly Rajala /kok

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

11.11. edustajat

 • Matti Saarinen /sd
 • Anni Sinnemäki /vihr

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

11.11. edustajat

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Heidi Hautala /vihr
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Maija-Liisa Lindqvist /kesk
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Maija Rask /sd
 • Jukka Roos /sd
 • Osmo Soininvaara /vihr

11. ja 12.11. edustajat

 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Martin Saarikangas /kok

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys kansaneläkkeen tasokorotusta koskevaksi lainsäädännöksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 176/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 23/2004 vp

Lakialoite  LA 47, 63/2003 vp, 101/2004 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi viime istunnossa.

PTK 118/2/2004

Keskustelussa on ed. Toimi Kankaanniemi ed. Pentti Tiusasen kannattamana tehnyt seuraavan lausumaehdotuksen: "Eduskunta toteaa, että 7 euron kuukausikorotus kansaneläkkeisiin ei ole todellinen tasokorotus, ja edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin hallitusohjelman hengen mukaisen kansaneläkkeiden todellisen tasokorotuksen toteuttamiseksi kuluvan vaalikauden aikana näiden pienimpien eläkkeiden jälkeenjääneisyyden korjaamiseksi."

Selonteko hyväksytään.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Puhemies:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Kankaanniemen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 93 jaa- ja 65 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 40.

( Ään. 1 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

__________

Puhetta ryhtyy johtamaan toinen varapuhemies Ilkka Kanerva.

__________

3) Hallituksen kertomus valtiovarain hoidosta ja tilasta vuonna 2003

Ainoa käsittely

Kertomus  K 10/2004 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 22/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 22.

Mietintö hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

4) Hallituksen esitys Pohjoismaiden investointipankkia koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 188/2004 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 14/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 14. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Lakialoite laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 38 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Lakialoite  LA 71/2004 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 17/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 17. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

6) Hallituksen esitys laiksi työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta Kainuun hallintokokeilualueella vuosina 2005—2009

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 144/2004 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 18/2004 vp

Lakialoite  LA 94/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 18. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 120/1/2004

7) Hallituksen esitys laiksi tieliikennelain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 104/2004 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 19/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö n:o 19. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

8) Hallituksen esitys laiksi rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä sekä laiksi rautatielain muuttamisesta ja laiksi Euroopan laajuisen rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 182/2004 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 20/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö n:o 20. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

9) Hallituksen esitys laiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 169/2004 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 14/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö n:o 14. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

10) Laki työntekijäin eläkelain 4 c §:n 12 momentin 2 kohdan kumoamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 127/2004 vp (Esa Lahtela /sd ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 13.

Täysistunto lopetetaan kello 19.25.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​