Täysistunnon pöytäkirja 119/2005 vp

PTK 119/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

119. TIISTAINA 15. MARRASKUUTA 2005

Puhetta johtaa toinen varapuhemies Ilkka Kanerva.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Eva Biaudet /r
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Anne Holmlund /kok
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Tanja Karpela /kesk
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Tatja Karvonen /kesk
 • Jyrki Katainen /kok
 • Matti Kauppila /vas
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Valto Koski /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Mikaela Nylander /r
 • Outi Ojala /vas
 • Reijo Paajanen /kok
 • Heli Paasio /sd
 • Lyly Rajala /kok
 • Paula Risikko /kok
 • Arto Seppälä /sd
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Marja Tiura /kok
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Tarja Cronberg /vihr
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Arto Seppälä /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

15.11. edustajat

 • Eero Heinäluoma /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Tanja Karpela /kesk

15. ja 16.11. edustajat

 • Erkki Tuomioja /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /r

15.—17.11. edustaja

 • Markku Laukkanen /kesk

15.—18.11. edustajat

 • Pertti Hemmilä /kok
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Anne Holmlund /kok
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Tatja Karvonen /kesk
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Risto Kuisma /sd
 • Reijo Paajanen /kok
 • Paula Risikko /kok
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Marja Tiura /kok
 • Jutta Urpilainen /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

15.11. edustaja

 • Marjaana Koskinen /sd

15. ja 16.11. edustaja

 • Pekka Vilkuna /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

15.11. edustajat

 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Mikko Immonen /vas
 • Valto Koski /sd
 • Outi Ojala /vas
 • Heli Paasio /sd
 • Arto Seppälä /sd
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Oras Tynkkynen /vihr

15. ja 16.11. edustaja

 • Eva Biaudet /r

__________

U-asiat

Toinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 10. päivänä marraskuuta 2005 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetut Euroopan unionin asiat U 36—38/2005 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on lähettänyt mainitut asiat käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asioiden U 36 ja 37 osalta talousvaliokunnan sekä

asian U 38 osalta hallintovaliokunnan ja liikenne- ja viestintävaliokunnan on annettava lausunto.

__________

Japanin parlamentin alahuoneen varapuhemiehen vierailu

Toinen varapuhemies:

Arvoisat kansanedustajat! Ilmoitan, että Japanin parlamentin alahuoneen varapuhemies Takahiro Yokomichi seurueineen on saapunut seuraamaan täysistuntoa. Eduskunnan puolesta lausun arvoisat vieraat tervetulleiksi eduskuntaan. (Suosionosoituksia)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys sairausvakuutuksen rahoitusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi
Hallituksen esitys sairausvakuutuksen rahoitusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi annetun hallituksen esityksen HE 68/2005 vp täydentämisestä

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 68, 129/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 22/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 22. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan yksityiskohtaiseen käsittelyyn sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnössään ehdottamat, hallituksen esityksiin n:ot 68 ja 129 pohjautuva 1. lakiehdotus, hallituksen esitykseen n:o 68 sisältyvät 2., 5. ja 6. lakiehdotus sekä hallituksen esitykseen n:o 129 sisältyvä 2. lakiehdotus sekä mietinnössä ehdotetut uudet 7. ja 8. lakiehdotus.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 120/1/2005

2) Hallituksen esitys laiksi työnantajan kansaneläkemaksun suuruudesta vuonna 2006 ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 125/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 23/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 23. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 120/2/2005

3) Hallituksen esitys laeiksi kiinteistönmuodostamislain ja eräistä naapuruussuhteista annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 65/2005 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 4/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 4. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys Kansainvälisen rikostuomioistuimen ja Suomen välillä Kansainvälisen rikostuomioistuimen oikeudenkäynneissä kuultavina olleiden tai kuultavaksi tulevien todistajien ja heidän läheistensä sijoittamisesta Suomen alueelle kirjeenvaihdolla tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 84/2005 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 9/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä ulkoasiainvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimuksen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Sopimus hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

5) Hallituksen esitys laiksi pelastuslain 69 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 160/2005 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 16/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

6) Hallituksen esitys Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välisen väestön rekisteröintiä koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laeiksi kotikuntalain ja väestötietolain muuttamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 159/2005 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 17/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä hallintovaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimuksen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista, jotka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Sopimus hyväksytään.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

7) Hallituksen esitys laiksi rikosasioiden sovittelusta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 93/2005 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 13/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

8) Hallituksen esitys Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen tehtävien laajentamista koskevaksi lainsäädännöksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 154/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 19/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

9) Hallituksen esitys laiksi perhehoitajalain 2 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 133/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 20/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

10) Hallituksen esitys laiksi omaishoidon tuesta, laiksi sosiaalihuoltolain muuttamisesta sekä laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 131/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 21/2005 vp

Lakialoite  LA 13/2003 vp, 5/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

11) Hallituksen esitys laiksi julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasauksesta annetun lain sekä julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasausyhtiöstä annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 123/2005 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 16/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

12) Hallituksen esitys laiksi asumistukilain 15 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 135/2005 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 12/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

13) Hallituksen esitys laeiksi aravarajoituslain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 136/2005 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 13/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

14) Hallituksen esitys rikosvahinkolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 192/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti lakivaliokuntaan.

15) Hallituksen esitys laeiksi tuloverolain ja elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 193/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

16) Hallituksen esitys laiksi autoverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 194/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

17) Hallituksen esitys laiksi tullilain 9 a §:n kumoamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 195/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

18) Hallituksen esitys laiksi painelaitelain 27 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 196/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

19) Hallituksen esitys eräiden verotusmenettelyyn liittyvien säännösten muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 91/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 22/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

20) Hallituksen esitys laiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 118/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 23/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

21) Hallituksen esitys laiksi rataverolain 5 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 122/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 24/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetetaan kello 15.21.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen