Täysistunnon pöytäkirja 119/2006 vp

PTK 119/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

119. KESKIVIIKKONA 22. MARRASKUUTA 2006

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Janina Andersson /vihr
 • Tarja Filatov /sd
 • Tony Halme /ps
 • Heidi Hautala /vihr
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Mikko Immonen /vas
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Martti Korhonen /vas
 • Johannes Koskinen /sd
 • Risto Kuisma /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Jaakko Laakso /vas
 • Annika Lapintie /vas
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Jari Leppä /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Leena Luhtanen /sd
 • Olli Nepponen /kok
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Iivo Polvi /vas
 • Kari Rajamäki /sd
 • Eero Reijonen /kesk
 • Simo Rundgren /kesk
 • Mauri Salo /kesk
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Raija Vahasalo /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Raija Vahasalo /kok
 • Suvi Lindén /kok
 • Iivo Polvi /vas
 • Jari Leppä /kesk
 • Olli Nepponen /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

22.11. edustajat

 • Leena Luhtanen /sd
 • Hannes Manninen /kesk

22. ja 23.11. edustajat

 • Tarja Filatov /sd
 • Kari Rajamäki /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

22.11. edustajat

 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Ben Zyskowicz /kok

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

22.11. edustajat

 • Arto Bryggare /sd
 • Heidi Hautala /vihr
 • Lasse Hautala /kesk
 • Mikko Immonen /vas
 • Tatja Karvonen /kesk
 • Martti Korhonen /vas
 • Jari Leppä /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Eero Lämsä /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Klaus Pentti /kesk
 • Iivo Polvi /vas
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Satu Taiveaho /sd

22.—24.11. edustaja

 • Osmo Soininvaara /vihr

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 167/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 34/2006 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 118/27/2006

Keskustelussa on ed. Erkki Virtanen ed. Toimi Kankaanniemen kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään.

Ed. Sirpa Asko-Seljavaara on ed. Seppo Lahtelan kannattamana ehdottanut vastalauseen 2 mukaisen lausumaehdotuksen hyväksymistä.

Selonteko hyväksytään.

Äänestykset ja päätökset:

Puhemies:

Ensin on päätettävä lakiehdotusten hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Joka hyväksyy lakiehdotukset, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotukset hylätty.

Puhemies:

Ilmoitan, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 124 jaa- ja 32 ei-ääntä; poissa 43.

( Ään. 1 )

( liite1 )

Eduskunta on hyväksynyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Puhemies:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta.

Mietintö "jaa", ed. Asko-Seljavaaran ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 91 jaa- ja 66 ei-ääntä; poissa 42.

( Ään. 2 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys laiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 120/2006 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 24/2006 vp

Lakialoite  LA 97/2003 vp, 110/2004 vp, 19, 147/2005 vp

Toimenpidealoite  TPA 89/2005 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 118/22/2006

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Eduskunta yhtyy valtiovarainvaliokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

3) Valtioneuvoston selonteko vähittäiskaupan rakenteesta, muutoksista ja kauppaa koskevista erityiskysymyksistä

Palautekeskustelu

Valtioneuvoston selonteko  VNS 3/2006 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 17/2006 vp

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen esitellään talousvaliokunnan mietintö n:o 17 valtioneuvoston selonteosta vähittäiskaupan rakenteesta, muutoksista ja kauppaa koskevista erityiskysymyksistä.

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietinnössään ehdottama kannanotto. Niiden, jotka haluavat tehdä valiokunnan ehdotuksesta poikkeavia ehdotuksia eduskunnan kannanotoksi, on tehtävä ehdotuksensa keskustelun kuluessa.

Talousvaliokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuoron jälkeen käydään nopeatahtinen keskustelu, jossa etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 121/2/2006

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

4) Hallituksen esitys vuoden 2006 toiseksi lisätalousarvioksi
Hallituksen esitys vuoden 2006 toisen lisätalousarvioesityksen (HE 208/2006 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys vuoden 2006 toisen lisätalousarvioesityksen (HE 208/2006 vp) toisesta täydentämisestä

Yleiskeskustelu

Hallituksen esitys  HE 208, 244, 258/2006 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 34/2006 vp

Lisätalousarvioaloite  LTA 107—125/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 34. Asian käsittelyssä noudatetaan eilen pidetyssä täysistunnossa hyväksyttyä menettelytapaa. Sen mukaan asian käsittely alkaa yleiskeskustelulla.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 121/3/2006

5) Hallituksen esitys puolustusvoimalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 264/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään puolustusvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään puolustusvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

6) Hallituksen esitys laiksi verohallintolain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 189/2006 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 33/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys laiksi radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 179/2006 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 23/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys laiksi eläinten kuljetuksesta sekä laeiksi eläinsuojelulain ja rikoslain 17 luvun 14 ja 23 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 160/2006 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 11/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 129/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 40/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

10) Hallituksen esitys laiksi maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 183/2006 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 23/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

11) Hallituksen esitys laiksi tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 114/2006 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 10/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 19.16.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen