Täysistunnon pöytäkirja 119/2008 vp

PTK 119/2008 vp

Tarkistettu 2.0

119. PERJANTAINA 5. JOULUKUUTA 2008

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (13.01—13.15) ja ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (15.42—15.42).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 29 edustajaa:

 • Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Janina Andersson /vihr
 • Merikukka Forsius /kok
 • Heidi Hautala /vihr
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Sampsa Kataja /kok
 • Matti Kauppila /vas
 • Krista Kiuru /sd
 • Katri Komi /kesk
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Ville Niinistö /vihr
 • Pentti Oinonen /ps
 • Sanna Perkiö /kok
 • Petri Pihlajaniemi /kok
 • Lyly Rajala /kok
 • Paula Risikko /kok
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Marja Tiura /kok
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Ilkka Viljanen /kok
 • Paavo Väyrynen /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Heidi Hautala /vihr (15.42)

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

5.12. edustajat

 • Heidi Hautala /vihr
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Saara Karhu /sd
 • Sampsa Kataja /kok
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Merja Kyllönen /vas
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Elisabeth Nauclér /r
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Henna Virkkunen /kok

__________

Itsenäisyyspäivän juhlajumalanpalvelus

Puhemies:

Esitellään juhlamenojenohjaajan kirjelmä itsenäisyyspäivän ekumeenisesta juhlajumalanpalveluksesta.

Sihteeri lukee:

"Juhlamenojenohjaaja

Helsingissä, lokakuun 17. päivänä 2008

Eduskunnan puhemiehelle

Juhlamenojenohjaajana minulla on kunnia välittää Teille, Herra Puhemies, sekä eduskunnan varapuhemiehille ja kansanedustajille valtioneuvoston kutsu saapua Tuomiokirkossa lauantaina, joulukuun 6. päivänä 2008 klo 12.00 pidettävään Suomen itsenäisyyspäivän ekumeeniseen juhlajumalanpalvelukseen.

Pekka Kujasalo

Asu: Tumma puku"

"Ceremonimästaren

Helsingfors, den 17 oktober 2008

Till Riksdagens talman

I egenskap av ceremonimästare har jag härmed äran framföra till Er, Herr Talman, samt till riksdagens vicetalmän och riksdagsledamöterna statsrådets inbjudan till den ekumeniska festgudstjänst, som på Finlands självständighetsdag lördagen, den 6 december 2008 avhålles i Domkyrkan kl 12.00.

Pekka Kujasalo

Klädsel: Mörk kostym"

Puhemies:

Pyydän edustajia kokoontumaan Tuomiokirkkoon menoa varten Kansalliskirjaston edustalle huomenna lauantaina, itsenäisyyspäivänä, kello 11.40.

__________

Uudet hallituksen esitykset

Puhemies:

Tasavallan presidentti on tänään 5.12.2008 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 212—215/2008 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 790, 801—803, 806, 808—812, 815—817, 819, 821, 822, 828, 831, 833/2008 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laeiksi autoverolain, arvonlisäverolain ja ajoneuvolain 60 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 192/2008 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 26/2008 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä täysistunnossa.

PTK 118/2/2008

Nyt ryhdytään lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Päätökset

1. lakiehdotus

1, 4 ja 5 § ja 2 luvun otsikko, 6—8, 10, 11, 11 c, 17 ja 21 § hyväksyttiin mietinnön mukaisina.

28 §, jota ei ole mietinnössä

Mikko Kuoppa /vas:

Herra puhemies! Ehdotan, että 28 §:n 1 momentti saisi sen muodon, joka on vastalauseessa 1, joka merkitsee sitä, että taksivähennys nousisi 9 600 eurosta 11 000 euroon.

Heli Paasio /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kuopan ehdotusta.

Bjarne Kallis /kd:

Arvoisa herra puhemies! Saman sisältöinen muutosesitys sisältyy vastalauseeseen 2, joten kannatan myös.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Mikko Kuoppa on ed. Heli Paasion kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön, jossa ei ole 28 §:ää, äänin

jaa 103, ei 66; poissa 30.

( Ään. 1 )

31, 34 d, 35, 35 b, 37, 39—41, 43, 44, 46, 47, 51 a, 54, 59 a, 61, 63, 74 a ja 88 §, 74 a §:n edellä oleva väliotsikko, voimaantulosäännös, liitteenä olevat verotaulukot, johtolause ja nimike hyväksyttiin mietinnön mukaisina.

2. ja 3. lakiehdotuksen sisältö hyväksyttiin mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 119/2008 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 9/2008 vp

Lakialoite  LA 110/2007 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä täysistunnossa.

PTK 118/4/2008

Nyt ryhdytään hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Päätökset

9, 11 ja 18 § hyväksyttiin mietinnön mukaisina.

19 §

Tuula Peltonen /sd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 19 § saa sen muodon, mikä on vastalauseessa, mikä tarkoittaa, että oppisopimuskoulutuksen valtionosuusprosentti ei laske vaan säilyy ennallaan.

Paavo Arhinmäki /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Peltosen ehdotusta.

Pauliina Viitamies /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Peltosen tekemää ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Tuula Peltonen on ed. Paavo Arhinmäen kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Tuula Peltosen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 19 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 103, ei 66; poissa 30.

( Ään. 2 )

Voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksyttiin mietinnön mukaisina.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen laki-aloitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys vuoden 2009 tuloveroasteikkolaiksi ja eräiksi muiksi tulovero- perusteita koskeviksi muutoksiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 112/2008 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 22/2008 vp

Lakialoite  LA 90, 95, 104, 128, 129, 135/2007 vp, 22, 35, 56, 72, 77, 86, 95, 101, 103, 107/2008 vp

Toimenpidealoite  TPA 28, 31/2007 vp, 36, 58/2008 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi 3.12.2008 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 117/6/2008

Keskustelussa on ed. Mikko Kuoppa ed. Veijo Puhjon kannattamana tehnyt kolme lausumaehdotusta, joista ensimmäinen on vastalauseen 1 mukainen:

1. "Eduskunta edellyttää hallituksen pikaisesti valmistelevan esityksen omaishoitajien palkkion verottomuudesta."

2. "Eduskunta toteaa, että lapsi sinänsä pienentää veronmaksukykyä, mutta katsoo, että tämä otetaan parhaiten huomioon lapsilisissä, ja edellyttää, että hallitus valmistelee eduskunnalle pikaisesti esityksen lapsilisien tason korottamisesta, niiden etuoikeuttamisesta toimeentulotuessa ja lapsilisien ostovoiman turvaamisesta."

3. "Eduskunta edellyttää, että aiemman tuloverolain muuttamista koskevan lain (1227/2005) hyväksymisen yhteydessä eduskunnan antaman lausuman ja komennusmiestyöryhmän esityksen (Valtiovarainministeriön muistio 14/2006) mukaista veronhuojennusmenettelyä jatketaan koskemaan komennustyyppistä työtä tekeviä verovelvollisia, joille on määrätty matkakustannusten korvausten verokohtelun epäyhtenäisyyden ja tulkinnanvaraisuuden vuoksi jälkiveroja myös vuosilta 2005—2008."

Ed. Heli Paasio on ed. Kari Rajamäen kannattamana tehnyt vastalauseen 2 mukaisen 1. lausumaehdotuksen.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset hyväksyttiin.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisälty-vien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteiden hylkäämisestä.

Puhemies:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksista.

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan 1. ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 114, ei 55, tyhjiä 1; poissa 29.

( Ään. 3 )

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan 2. ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 104, ei 66; poissa 29.

( Ään. 4 )

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan 3. ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 104, ei 66; poissa 29.

( Ään. 5 )

Äänestyksessä ed. Heli Paasion ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 113, ei 55, tyhjiä 1; poissa 30.

( Ään. 6 )

Asian käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys laiksi vuokra-asuntojen rakentamislainojen valtiontakauksesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 173/2008 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 12/2008 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi 3.12.2008 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 117/20/2008

Keskustelussa on ed. Pentti Tiusanen ed. Unto Valppaan kannattamana tehnyt seuraavan lausumaehdotuksen: "Eduskunta edellyttää, että hallitus rakennusalaa uhkaavan laman torjumiseksi ja siitä aiheutuvien vakavien yhteiskunnallisten seurausten välttämiseksi ottaa uudelleen tarkasteltavakseen koko asuntotuotannon ja asumisen julkisen tukijärjestelmän. Keskeisimpiä ja kiireellisimpiä tehtäviä ovat tällöin aravajärjestelmän uudelleen käyttöönotto ja korkotukilainoituksen ehtojen parantaminen."

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Puhemies:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta.

Äänestyksessä ed. Pentti Tiusasen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 106, ei 64; poissa 29.

( Ään. 7 )

Asian käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys laeiksi maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain ja nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 10 a §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 185/2008 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 25/2008 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksyttiin.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys laiksi lapsen seksuaalisen hyväksikäytön selvittämisen järjestämisestä

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 126/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 29/2008 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys laiksi julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 186/2008 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 22/2008 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys laeiksi sosiaalihuoltolain muuttamisesta annetun lain, yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain muuttamisesta annetun lain ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännösten muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 215/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys eräiden Jerseyn kanssa tehtyjen tuloverotusta koskevien sopimusten hyväksymisestä ja laiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien mää-räysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 203/2008 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 27/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

10) Hallituksen esitys eräiden Guernseyn kanssa tehtyjen tuloverotusta koskevien sopimusten hyväksymisestä ja laiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien mää-räysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 204/2008 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 28/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

11) Hallituksen esitys laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 202/2008 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 29/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

12) Hallituksen esitys laiksi perintö- ja lahjaverolain 14 ja 19 a §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 205/2008 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 30/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

13) Hallituksen esitys laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 109/2008 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 18/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

14) Hallituksen esitys laiksi Maanpuolustuskorkeakoulusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 62/2008 vp

Puolustusvaliokunnan mietintö  PuVM 5/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

15) Hallituksen esitys laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 105/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 35/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

16) Hallituksen esitys laeiksi lääkärin hyväksymisestä merimieslääkäriksi ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 24 a §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 168/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 36/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Täysistunto keskeytetään ja sitä jatketaan kello 15.30.

Täysistunto keskeytettiin kello 13.15.

Täysistuntoa jatkettiin

kello 15.42

Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen.

17) Hallituksen esitys laiksi Euroopan unionin jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten välisen tietojen ja tiedustelutietojen vaihdon yksinkertaistamisesta tehdyn neuvoston puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 190/2008 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 25/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

18) Hallituksen esitys rikoslain 17 luvun muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 196/2008 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 15/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

19) Hallituksen esitys laiksi tartuntatautilain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 167/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 37/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

20) Hallituksen esitys laiksi työttömyyskassalain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 170/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 38/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

21) Hallituksen esitys laiksi Hansel Oy -nimisestä osakeyhtiöstä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 194/2008 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 24/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi maanantaina kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 15.42.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen