Täysistunnon pöytäkirja 119/2009 vp

PTK 119/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

119. PERJANTAINA 4. JOULUKUUTA 2009

Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (13.01—13.23).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 31 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Mikko Alatalo /kesk (s)
 • Risto Autio /kesk (e)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Merikukka Forsius /kok (s)
 • Anne Holmlund /kok (e)
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk (s)
 • Tanja Karpela /kesk (p)
 • Elsi Katainen /kesk
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Mari Kiviniemi /kesk (e)
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Marjaana Koskinen /sd (s)
 • Suvi Lindén /kok (e)
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Tuija Nurmi /kok (e)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (p)
 • Mauri Pekkarinen /kesk (e)
 • Raimo Piirainen /sd
 • Tero Rönni /sd
 • Matti Saarinen /sd
 • Paula Sihto /kesk
 • Anni Sinnemäki /vihr (e)
 • Johanna Sumuvuori /vihr (p)
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Tarja Tallqvist /kd (s)
 • Markku Uusipaavalniemi /kesk
 • Mirja Vehkaperä /kesk (p)
 • Pia Viitanen /sd
 • Ilkka Viljanen /kok (s)
 • Pekka Vilkuna /kesk

__________

Itsenäisyyspäivän juhlajumalanpalvelus

Ensimmäinen varapuhemies:

Esitellään juh-lamenojenohjaajan kirjelmä itsenäisyyspäivän ekumeenisesta jumalanpalveluksesta.

Sihteeri lukee:

"Juhlamenojenohjaaja

Helsingissä, marraskuun 6. päivänä 2009

Eduskunnan puhemiehelle

Juhlamenojenohjaajana minulla on kunnia välittää Teille, Herra Puhemies, sekä eduskunnan varapuhemiehille ja kansanedustajille valtioneuvoston kutsu saapua Tuomiokirkossa sunnuntaina, joulukuun 6. päivänä 2009 kello 12.00 pidettävään Suomen itsenäisyyspäivän ekumeeniseen juhlajumalanpalvelukseen.

Mikko Jokela

Asu: Tumma puku"

"Ceremonimästaren

Helsingfors, den 6 november 2009

Till Riksdagens talman

I egenskap av ceremonimästare har jag härmed äran framföra till Er, Herr Talman, samt till riksdagens vicetalmän och riksdagsledamöterna statsrådets inbjudan till den ekumeniska festgudstjänst, som på Finlands självständighetsdag söndagen, den 6 december 2009 avhålles i Domkyrkan klockan 12.00.

Mikko Jokela

Klädsel: Mörk kostym"

Puhemies:

Pyydän edustajia kokoontumaan Tuomiokirkkoon menoa varten Kansalliskirjaston edustalle itsenäisyyspäivänä kello 11.40.

__________

Hallituksen esitykset

Ensimmäinen varapuhemies:

Tasavallan presidentti on tänään 4.12.2009 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 261—266/2009 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 865, 885, 886, 888, 889, 895—901, 904—906/2009 vp.

__________

Valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuudet

Ensimmäinen varapuhemies:

Sisäasiainministeri Anne Holmlund on 3.12.2009 ilmoittanut muutoksista sidonnaisuuksiinsa (VN 5/2009 vp).

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Valtioneuvoston tiedonanto Kööpenhaminan ilmastokokouksesta

Valtioneuvoston tiedonanto  VNT 2/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen tehdään päätös valtioneuvoston tiedonannosta 2. Keskustelu asiasta päättyi 2.12.2009 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 117/4/2009

Esitän nyt työjärjestyksen mukaisesti eduskunnan hyväksyttäväksi yksinkertaisen päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodon: "Saatuaan tiedonannon eduskunta siirtyy päiväjärjestykseen."

Vastoin tätä puhemiehen ehdotusta on tehty seuraavat kaksi ehdotusta perustellun päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodoksi:

Ed. Paavo Arhinmäki ed. Erkki Virtasen kannattamana: "Saatuaan valtioneuvoston Kööpenhaminan ilmastokokousta koskevan tiedonannon eduskunta edellyttää, että hallitus ottaa tavoitteekseen Kööpenhaminan ilmastokokouksessa oikeudellisesti sitovan sopimuksen syntymisen, missä sovitaan kehittyneiden maiden 30—40 prosentin kasvihuonekaasujen päästövähennystavoitteista vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä, ja siirtyy päiväjärjestykseen."

Ed. Susanna Huovinen ed. Satu Taiveahon kannattamana: "Eduskunta pitää tärkeänä, että Suomi toimii Kööpenhaminan ilmastokokouksessa uusien, innovatiivisten rahoitusratkaisujen löytämiseksi. Esimerkiksi kansainvälisen varainsiirtoveron käyttöönotto voisi olla hyvä väline ilmastorahoituksen kokoamiseksi. Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden takaamiseksi eduskunta edellyttää, että hallitus varmistaa, että ilmastonmuutoksen hillinnän kotimaiset kustannukset jaetaan sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla, ja siirtyy päiväjärjestykseen."

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin äänestetään ed. Paavo Arhinmäen ehdotuksesta ed. Susanna Huovisen ehdotusta vastaan ja sitten voittaneesta puhemiehen ehdotusta vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Ensimmäinen varapuhemies:

Pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on ratkaisevassa äänestyksessä äänestänyt.

1) Äänestyksessä ed. Paavo Arhinmäen ehdotuksesta ed. Susanna Huovisen ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi ed. Susanna Huovisen ehdotuksen äänin

jaa 148, ei 17; poissa 34.

( Ään. 1 )

2) Äänestyksessä ed. Susanna Huovisen ehdotuksesta puhemiehen ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi puhemiehen ehdotuksen äänin

jaa 103, ei 62; poissa 34.

( Ään. 2 )

( liite1 )

Eduskunta siirtyi päiväjärjestykseen.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys aluehallinnon viranomaisten tehtäviä koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 161/2009 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 18/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 3.12.2009 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 118/13/2009

Keskustelussa on ed. Rakel Hiltunen ed. Unto Valppaan, ed. Veijo Puhjon ja ed. Valto Kosken kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Ensimmäinen varapuhemies:

Joka hyväksyy lakiehdotukset, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotukset hylätty.

Pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt 1.—37., 39.—54., 56.—142., 144.—212. ja 214.—219. lakiehdotuksen äänin

jaa 105, ei 62; poissa 32.

( Ään. 3 )

( liite2 )

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä 38., 55., 143. ja 213. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys laiksi sidotusta pitkäaikaissäästämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 159/2009 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 24/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 3.12.2009 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 118/17/2009

Keskustelussa on ed. Matti Kangas ed. Toimi Kankaanniemen kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Ensimmäinen varapuhemies:

Joka hyväksyy lakiehdotukset, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotukset hylätty.

Pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt 1.—3. lakiehdotuksen äänin

jaa 106, ei 61; poissa 32.

( Ään. 4 )

( liite3 )

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä 4. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

4)  Hallituksen esitys laiksi rakennuksen ilmastointijärjestelmän kylmälaitteiden energiatehokkuuden tarkastamisesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 253/2009 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 12/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Ennen kuin jatketaan, pyydän nyt rauhoittumaan, istumaan paikalleen ja, jos se ei ole mahdollista, sitten poistumaan salista, jotta voidaan jatkaa 4) asian asiallista käsittelyä. Pyydän todellakin hiljentymään.

Keskustelu

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 120/11/2009

5) Hallituksen esitys talletuspankkien ja kiinnitysluottopankkien varainhankinnalle annettavista valtiontakauksista

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 255/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 42/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 7.12.2009 pidettävään täysistuntoon.

6) Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle toiminnastaan varainhoitovuodelta 2008

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 15/2009 vp

Tarkastusvaliokunnan mietintö  TrVM 5/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 7.12.2009 pidettävään täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys kuntajakolaiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 125/2009 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 21/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 7.12.2009 pidettävään täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys laiksi alueiden kehittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 146/2009 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 22/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 7.12.2009 pidettävään täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys käräjäoikeuslain sekä eräiden käräjäoikeuksien asiallista toimivaltaa koskevien säännösten muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 227/2009 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 18/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 7.12.2009 pidettävään täysistuntoon.

10) Hallituksen esitys laiksi tieliikennelain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 247/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 30/2009 vp

Lakialoite  LA 55/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 7.12.2009 pidettävään täysistuntoon.

11) Hallituksen esitys laiksi rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 249/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 31/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 7.12.2009 pidettävään täysistuntoon.

12) Hallituksen esitys laiksi rautatielain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 207/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 32/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 7.12.2009 pidettävään täysistuntoon.

13) Hallituksen esitys laeiksi arvopaperimarkkinalain, Finanssivalvonnasta annetun lain sekä Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 1 ja 6 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 187/2009 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 28/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 7.12.2009 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi maanantaina 7.12.2009 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.23.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen