Täysistunnon pöytäkirja 119/2010 vp

PTK 119/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

119. KESKIVIIKKONA 24. MARRASKUUTA 2010

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (14.08—16.00), ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (16.00—17.59) ja toinen varapuhemies Tarja Filatov (17.59—19.06).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 20 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (p)
 • Anne Holmlund /kok (e)
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Krista Kiuru /sd (e)
 • Sanna Lauslahti /kok (e)
 • Suvi Lindén /kok (e)
 • Mats Nylund /r (s)
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Lyly Rajala /kok
 • Petri Salo /kok (s)
 • Pertti Salovaara /kesk (s)
 • Astrid Thors /r (e)
 • Raija Vahasalo /kok
 • Stefan Wallin /r (e)
 • Ilkka Viljanen /kok
 • Antti Vuolanne /sd (s)
 • Paavo Väyrynen /kesk (e)
 • Jyrki Yrttiaho /vas (s)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 2 edustajaa:

 • Sinikka Hurskainen /sd (15.57)
 • Raija Vahasalo /kok (17.13)

__________

Eduskunnan oikeusasiamiehen sidonnaisuudet

Puhemies:

Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen on 23.11.2010 ilmoittanut muutoksista sidonnaisuuksiinsa (M 7/2010 vp).

Selvitys on nähtävänä keskuskansliassa lainsäädäntöjohtajan huoneessa.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laeiksi avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 37/2010 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 23/2010 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 23.11.2010 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 118/20/2010

Keskustelussa on ed. Esko Ahonen ed. Hannu Hoskosen kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies:

Joka hyväksyy lakiehdotukset, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotukset hylätty.

Pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset äänin

jaa 131, ei 44, tyhjiä 1; poissa 23.

( Ään. 1 )

( liite1 )

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys laiksi Euroopan unionin sotilaallisen kriisinhallintaoperaation EUNAVFOR Atalantan yhteydessä merirosvoudesta tai aseellisesta ryöstöstä epäiltyä koskevan rikosasian käsittelystä

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 117/2010 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 22/2010 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 23.11.2010 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 118/22/2010

Keskustelussa on ed. Pirkko Ruohonen-Lerner ed. Pentti Oinosen kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies:

Joka hyväksyy lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.

Pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen äänin

jaa 162, ei 12, tyhjiä 2; poissa 23.

( Ään. 2 )

( liite2 )

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys Luotsausliikelaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 130/2010 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 17/2010 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 23.11.2010 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 118/24/2010

Keskustelussa on ed. Tero Rönni ed. Martti Korhosen kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies:

Joka hyväksyy lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.

Pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen äänin

jaa 106, ei 67; poissa 26.

( Ään. 3 )

( liite3 )

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys laeiksi luotsauslain muuttamisesta ja vahingonkorvauslain 3 luvun 7 §:n kumoamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 214/2010 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 18/2010 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 23.11.2010 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 118/25/2010

Keskustelussa on ed. Tero Rönni ed. Martti Korhosen kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies:

Joka hyväksyy lakiehdotukset, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotukset hylätty.

Pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset äänin

jaa 109, ei 67; poissa 23.

( Ään. 4 )

( liite4 )

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

5) Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle: Sotilasosaston asettaminen korkeaan valmiuteen osana Ruotsin, Suomen, Viron, Irlannin ja Norjan muodostaman EU:n taisteluosaston valmiusvuoroa 1.1.—30.6.2011 sekä sotilasosaston asettaminen korkeaan valmiuteen osana Alankomaiden, Suomen, Saksan, Itävallan ja Liettuan muodostaman EU:n taisteluosaston valmiusvuoroa 1.1.—30.6.2011

Lähetekeskustelu

Valtioneuvoston selonteko  VNS 8/2010 vp

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen esitellään valtioneuvoston selonteko 8.

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan, jolle puolustusvaliokunnan on annettava lausunto.

Ulkoasiainministeri Alexander Stubbin esittelypuheenvuoron jälkeen on keskustelussa nopeatahtinen osuus, jolloin ryhmäpuheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia ja muut etukäteen varatut puheenvuorot enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvosto suosittaa, että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan, jolle puolustusvaliokunnan on annettava lausunto.

6) Valtioneuvoston selonteko Suomen osallistumisesta EU:n sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon EUNAVFOR Atalantaan

Palautekeskustelu

Valtioneuvoston selonteko  VNS 5/2010 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 8/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen päätetään ulkoasiainvaliokunnan mietinnön pohjalta kannanotosta valtioneuvoston selonteon 5 johdosta.

Valiokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuoron jälkeen keskustelussa on nopeatahtinen osuus, jolloin etukäteen pyydetyt puheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvosto suosittaa, että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 121/1/2010

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

7) Hallituksen esitys jäteverolaiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 159/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 43/2010 vp

Lakialoite  LA 133/2007 vp, 128/2008 vp, 91, 100, 116/2009 vp

Toimenpidealoite  TPA 37/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 121/2/2010

8) Hallituksen esitys laiksi asumisoikeusasunnoista annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 120/2010 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 10/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

9) Laki oikeudenkäymiskaaren 31 luvun 8 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 108/2010 vp (Bjarne Kallis /kd ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys laiksi Suomen säädöskokoelmasta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 219/2010 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 25/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 25.11.2010 pidettävään täysistuntoon.

11) Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun 1 b §:n 4 momentin kumoamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 145/2010 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 26/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 25.11.2010 pidettävään täysistuntoon.

12) Hallituksen esitys laeiksi työttömyysturvalain 2 luvun 1 a §:n ja julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 7 luvun 7 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 240/2010 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 11/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 25.11.2010 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 25.11.2010 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 19.06.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen