Täysistunnon pöytäkirja 119/2013 vp

PTK 119/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

119. TIISTAINA 26. MARRASKUUTA 2013

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (14.00—15.58), ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (15.58—17.59) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (17.59—20.22).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 25 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Mikko Alatalo /kesk (e)
 • Heikki Autto /kok (p)
 • Tarja Filatov /sd (e)
 • Sanni Grahn-Laasonen /kok (p)
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Kalle Jokinen /kok (e)
 • Mikael Jungner /sd (e)
 • Saara Karhu /sd (e)
 • Mari Kiviniemi /kesk (e)
 • Suna Kymäläinen /sd (e)
 • Paula Lehtomäki /kesk (s)
 • Päivi Lipponen /sd (e)
 • Anne Louhelainen /ps (e)
 • Lasse Männistö /kok (e)
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Mats Nylund /r (p)
 • Simo Rundgren /kesk
 • Annika Saarikko /kesk (s)
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Hanna Tainio /sd
 • Jani Toivola /vihr
 • Kari Tolvanen /kok (s)
 • Stefan Wallin /r (e)
 • Pauliina Viitamies /sd (e)
 • Pertti Virtanen /ps (s)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 2 edustajaa:

 • Hanna Tainio /sd (14.15)
 • Simo Rundgren /kesk (16.50)

__________

U-asiat

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 21.11.2013 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 79, 80/2013 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asiasta U 79 lakivaliokunnan sekä

asiasta U 80 talousvaliokunnan on annettava lausunto.

__________

Toimielinten jäsenet

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytää Jani Toivola vapautusta lakivaliokunnan sekä työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsenyydestä. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Pyyntöön suostuttiin.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Täydennysvaalit toimitetaan huomenna keskiviikkona 27.11.2013 kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaaleja varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään huomenna keskiviikkona kello 11.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2014 talousarvioesityksen (HE 112/2013 vp) täydentämisestä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 193/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 2) asiasta.

Päätökset

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verontilityslain sekä tuloverolain 124 ja 124 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 194/2013 vp

[Keskustelu sallittiin päiväjärjestyksen 1) asian yhteydessä.]

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 195/2013 vp

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaalilain 2 ja 18 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 192/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 196/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain 7 ja 11 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 197/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain ja sairausvakuutuslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 198/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi mielenterveyslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 199/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2013 neljänneksi lisätalousarvioksi

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 165/2013 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 25/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö.

Mietinnön esittelypuheenvuoron jälkeen keskustelussa on nopeatahtinen osuus, jolloin etukäteen varatut puheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia.

Keskustelua ei syntynyt.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 120/2/2013

10) Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2014 tuloveroasteikkolaiksi sekä eräiksi muiksi laeiksi; Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2014 tuloveroasteikkolaiksi sekä eräiksi muiksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 105/2013 vp) täydentämisestä

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 105/2013 vp

Hallituksen esitys  HE 181/2013 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 22/2013 vp

Lakialoite  LA 33, 43, 47, 48, 60/2013 vp

Toimenpidealoite  TPA 30/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan toisessa käsittelyssä hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteesta.

Menettelytapa hyväksyttiin.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 120/3/2013

11) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 109/2013 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 23/2013 vp

Lakialoite  LA 14/2011 vp, 2/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 120/4/2013

12) Hallituksen esitys eduskunnalle veroasioita koskevista tiedoista Niuen kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 179/2013 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 24/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Ensin päätetään valtiovarainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi sopimuksen.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

13) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 160/2013 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 15/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

14) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rautatielain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 168/2013 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 16/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

15) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 5 luvun 8 ja 9 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 170/2013 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 21/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

16) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi apteekkimaksusta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 171/2013 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 20/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

17) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vakuutusyhtiölain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 83/2013 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 28/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

18) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 177/2013 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 7/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

19) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi aluehallintovirastoista annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 114/2013 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 16/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Asian käsittely keskeytettiin 22.11.2013 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 118/2/2013

Yleiskeskustelu ei jatkunut.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

20) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi patentti- ja rekisterihallituksen valitusasioiden käsittelystä annetun lain kumoamisesta annetun lain voimaanpanosta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 156/2013 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 14/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

21) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja työttömyyskassalain 25 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 175/2013 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 22/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

22) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Energiavirastosta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 124/2013 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 29/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

23) Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 110/2013 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 26/2013 vp

Lakialoite  LA 52/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 27.11.2013 pidettävään täysistuntoon.

24) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 151/2013 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 27/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 27.11.2013 pidettävään täysistuntoon.

25) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 182/2013 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 17/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 27.11.2013 pidettävään täysistuntoon.

26) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajokorttilain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 173/2013 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 18/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 27.11.2013 pidettävään täysistuntoon.

27) Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Yhdistyneiden arabiemiirikuntien kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 189/2013 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 19/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 27.11.2013 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 27.11.2013 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 20.22.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen