Täysistunnon pöytäkirja 12/2001 vp

PTK 12/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

12. KESKIVIIKKONA 21. HELMIKUUTA 2001

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Esko Aho /kesk
 • Hannu Aho /kesk
 • Pirjo-Riitta Antvuori /kok
 • Maria Kaisa Aula /kesk
 • Eva Biaudet /r
 • Tuija Brax /vihr
 • Mikko Elo /sd
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Leena-Kaisa Harkimo /kok
 • Mikko Immonen /vas
 • Gunnar Jansson /r
 • Anneli Jäätteenmäki /kesk
 • Erkki Kanerva /sd
 • Juha Karpio /kok
 • Riitta Korhonen /kok
 • Ossi Korteniemi /kesk
 • Risto Kuisma /rem
 • Esko Kurvinen /kok
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Reijo Laitinen /sd
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Henrik Lax /r
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Johannes Leppänen /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Mika Lintilä /kesk
 • Hanna Markkula-Kivisilta /kok
 • Raimo Mähönen /sd
 • Olli Nepponen /kok
 • Sauli Niinistö /kok
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Jussi Ranta /sd
 • Pauli Saapunki /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Arto Seppälä /sd
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Marjatta Stenius-Kaukonen /vas
 • Marjatta Vehkaoja /sd
 • Anu Vehviläinen /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Sauli Niinistö /kok
 • Kimmo Sasi /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

21.2. edustaja

 • Kimmo Sasi /kok

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

21.2. edustajat

 • Maria Kaisa Aula /kesk
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Arto Seppälä /sd

__________

Latvian parlamentin puhemiehen vierailu

Puhemies:

Arvoisat kansanedustajat! Ilmoitan, että Latvian parlamentin puhemies Janis Straume valtuuskuntineen on saapunut seuraamaan täysistuntoa. Eduskunnan puolesta lausun arvoisat vieraat tervetulleiksi eduskuntaan. (Suosionosoituksia)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys postipalvelulaiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 74/2000 vp

Liikennevaliokunnan mietintö  LiVM 13/2000 vp

Lakialoite  LA 87/2000 vp

Toimenpidealoite  TPA 65, 121/2000 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on liikennevaliokunnan mietintö n:o 13/2000 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

Yleiskeskustelussa on ed. Vistbacka ed. Kankaanniemen kannattamana ehdottanut, että käsittelyn pohjaksi otetaan lakialoitteeseen n:o 87/2000 vp sisältyvä lakiehdotus.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Joka hyväksyy käsittelyn pohjaksi liikennevaliokunnan ehdotuksen, äänestää "jaa"; joka hyväksyy käsittelyn pohjaksi ed. Vistbackan ehdotuksen, äänestää "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 133 jaa- ja 22 ei-ääntä; poissa 44.

( Ään. 1 )

Eduskunta on hyväksynyt käsittelyn pohjaksi liikennevaliokunnan ehdotuksen.

Yksityiskohtainen käsittely:

Eduskunta ryhtyy hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

1—3 § ja 1 luvun otsikko sekä 4 ja 5 § ja 2 luvun otsikko hyväksytään keskustelutta.

6 §

Keskustelu:

Raimo Vistbacka /ps:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saisi sen muodon, joka on vastalauseessa 2, eli kaikilla postiyrityksillä olisi samat oikeudet ja velvollisuudet, ketään ei suosittaisi.

Ismo Seivästö /skl:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Vistbackan ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Vistbacka ed. Seivästön kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Vistbackan ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 136 jaa- ja 18 ei-ääntä; poissa 45.

( Ään. 2 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

7—10 § ja 3 luvun otsikko, 11—29 § ja 4 luvun otsikko, 30—32 § ja 5 luvun otsikko, 33—38 § ja 6 luvun otsikko, 39—42 § ja 7 luvun otsikko sekä 43 ja 44 § ja 8 luvun otsikko, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Eduskunta on käsittelyn pohjaa koskevassa äänestyksessä päättänyt yhtyä liikennevaliokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

2) Hallituksen esitys rikosoikeudellista vanhentumista koskevien säännösten uudistamiseksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 27/1999 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 1/2001 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 1. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

Yksityiskohtainen käsittely:

Eduskunta ryhtyy 1. lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

8 luvun 1—3 § hyväksytään keskustelutta.

Uusi 4 §, jota ei ole mietinnössä

Keskustelu:

Kari Myllyniemi /kesk:

Arvoisa puhemies! Ehdotan uutta 4 §:ää, joka ilmenee vastalauseesta. Ehdotuksesta johtuen mietinnön 4 §:n ja sen jälkeen tulevien pykälien numerointi vastaavasti muuttuisi.

Mauri  Salo  /kesk:

Arvoisa rouva puhemies! Kannatan ed. Myllyniemen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Myllyniemi ed. M. Salon kannattamana ehdottanut, että lakiin lisätään uusi 4 § vastalauseen mukaisesti.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö, jossa ei ole tätä pykälää, "jaa"; ed. Myllyniemen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 110 jaa- ja 46 ei-ääntä; poissa 43.

( Ään. 3 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

4—18 § ja 8 luvun otsikko, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään keskustelutta

 • 2. lakiehdotuksen 1 ja 2 §, johtolause ja nimike sekä
 • 3. lakiehdotuksen 1 ja 2 §, johtolause ja nimike.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys suostumuksen antamisesta Valtion kiinteistölaitokselle eräiden kiinteistöjen luovuttamiseen

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 11/2001 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 6 ja 28 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 12/2001 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

5) Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 159/2000 vp (Eero Akaan-Penttilä /kok ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

6) Laki tuloverolain 105 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 181/2000 vp (Seppo Kanerva /kok ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

7) Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 184/2000 vp (Pekka Kuosmanen /kok)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

__________

Puhetta ryhtyy johtamaan ensimmäinen varapuhemies Anttila.

__________

8) Laki työttömyysturvalain 5 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 186/2000 vp (Liisa Hyssälä /kesk ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

9) Laki tuloverolain 31 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 187/2000 vp (Olavi Ala-Nissilä /kesk ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

10) Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 11 g §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 188/2000 vp (Pertti Turtiainen /vas ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan.

11) Laki oikeudenkäymiskaaren 12 luvun ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 8 luvun muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 189/2000 vp (Kari Myllyniemi /kesk)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään lakivaliokuntaan.

12) Laki sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 191/2000 vp (Pirkko Peltomo /sd ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

13) Laki työaikalain 7 §:n 1 momentin 9 kohdan kumoamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 192/2000 vp (Matti Kangas /vas)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan.

14) Laki tuloverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 195/2000 vp (Merikukka Forsius /vihr ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

15) Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 1/2001 vp (Liisa Hyssälä /kesk ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

16) Laki raskauden keskeyttämisestä annetun lain 5 a §:n kumoamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 2/2001 vp (Päivi Räsänen /skl)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

17) Laki arvonlisäverolain 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 5/2001 vp (Pekka Nousiainen /kesk ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

18) Laki ajoneuvoverosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 6/2001 vp (Pertti Hemmilä /kok)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

19) Laki perintö- ja lahjaverolain 55 ja 56 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 9/2001 vp (Jari Leppä /kesk ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava varsinainen täysistunto on huomenna torstaina kello 18, kyselytunti huomenna kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 18.37.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen