Täysistunnon pöytäkirja 12/2002 vp

PTK 12/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

12. TIISTAINA 19. HELMIKUUTA 2002

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Tuija Brax /vihr
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Christina Gestrin /r
 • Tuula Haatainen /sd
 • Satu Hassi /vihr
 • Timo Ihamäki /kok
 • Ulla Juurola /sd
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Tapio Karjalainen /sd
 • Juha Karpio /kok
 • Tarja Kautto /sd
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Irina Krohn /vihr
 • Kalervo Kummola /kok
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Reijo Laitinen /sd
 • Suvi Lindén /kok
 • Markku Markkula /kok
 • Hanna Markkula-Kivisilta /kok
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Heli Paasio /sd
 • Osmo Puhakka /kesk
 • Jussi Ranta /sd
 • Ola Rosendahl /r
 • Pauli Saapunki /kesk
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Jouko Skinnari /sd
 • Sakari Smeds /kd
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Ilkka Taipale /sd
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Kari Urpilainen /sd
 • Unto Valpas /vas
 • Lasse Virén /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

19.2. edustajat

 • Satu Hassi /vihr
 • Tapio Karjalainen /sd
 • Tarja Kautto /sd
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Irina Krohn /vihr
 • Markku Markkula /kok
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Heli Paasio /sd
 • Margareta Pietikäinen /r
 • Osmo Puhakka /kesk
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Ilkka Taipale /sd
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Unto Valpas /vas

19.—26.2. edustaja

 • Suvi Lindén /kok

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

19.2. edustajat

 • Kaarina Dromberg /kok
 • Toimi Kankaanniemi /kd

19. ja 20.2. edustajat

 • Hanna Markkula-Kivisilta /kok
 • Lasse Virén /kok

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

19.2. edustajat

 • Tuula Haatainen /sd
 • Ulla Juurola /sd
 • Pauli Saapunki /kesk
 • Jouko Skinnari /sd

19.—22.2. edustajat

 • Tuija Brax /vihr
 • Jari Koskinen /kok
 • Kalervo Kummola /kok
 • Seppo Kääriäinen /kesk

__________

U-asiat

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 14. päivänä helmikuuta 2002 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetut Euroopan unionin asiat U 4, 5/2002 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on tänään lähettänyt mainitut asiat käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asian U 4 osalta maa- ja metsätalousvaliokunnan sekä

asian U 5 osalta sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto.

__________

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen vaalin toimittaminen

Puhemies:

Ilmoitetaan, että eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen vaali toimitetaan ensi tiistaina 26. päivänä helmikuuta kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Apulaisoikeusasiamies valitaan neljän vuoden toimikaudeksi, joka alkaa 1.4.2002 ja päättyy 31.3.2006. Vaali toimitetaan eduskunnan työjärjestyksen 16 §:n 1 momentin mukaan kuten puhemiehen vaali.

Edustajille on jaettu yhteenveto hakijoista ja asiaa koskeva perustuslakivaliokunnan pöytäkirjanote.

__________

Globalisaation hallinta ja Suomi

Puhemies:

Puhemiesneuvosto on perustuslain 97 §:n 1 momentin nojalla päättänyt, että ulkoasiainministeriön 19.6.2001 eduskunnan ulkoasiainvaliokunnalle antama selvitys Suomen poliittisista linjauksista globalisaation hallintaan liittyvissä kysymyksissä (UTP 12/2001 vp) otetaan keskusteltavaksi täysistunnossa keskiviikkona 27. päivänä helmikuuta 2002 pidettävässä täysistunnossa.

Ulkoasiainvaliokunta on 30. päivänä marraskuuta 2001 antanut selvityksestä lausuntonsa (UaVL 7/2001 vp).

Edellä mainitut ulkoasiainministeriön selvitys ja ulkoasiainvaliokunnan siitä antama lausunto on nyt jaettu edustajille.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi työntekijäin eläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 251/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 1/2002 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain 13 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 247/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 2/2002 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevaan eurooppalaiseen yleissopimukseen ja terrorismin vastustamista koskevaan eurooppalaiseen yleissopimukseen tehtyjen varaumien peruuttamisen hyväksymisestä sekä laiksi rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 209/2001 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 1/2002 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 1. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys laiksi vaalilain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 1/2002 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys laeiksi kirkkolain sekä kirkon keskusrahastosta annetun lain 1 ja 9 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 2/2002 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys laeiksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä ja rikosrekisterilain 6 ja 7 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 3/2002 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Ensimmäinen varapuhemies:

Vastoin puhemiesneuvoston ehdotusta, että asia lähetetään työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto, on keskustelussa on ed. Myllyniemi ed. L. Hiltusen kannattamana ehdottanut, että asia lähetetään työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Puhemiesneuvoston ehdotus "jaa", ed. Myllyniemen ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 52 jaa- ja 35 ei-ääntä; poissa 112.

( Ään. 1 )

Eduskunta on hyväksynyt puhemiesneuvoston ehdotuksen, joten asia lähetetään työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

7) Hallituksen esitys laeiksi rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain ja tutkintavankeudesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 217/2001 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 2/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys luopumiseläkelain 8 §:n ja maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain 25 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 200/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 3/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetetaan kello 16.42.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​