Täysistunnon pöytäkirja 12/2005 vp

PTK 12/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

12. PERJANTAINA 18. HELMIKUUTA 2005

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Matti Ahde /sd
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Merikukka Forsius-Harkimo /vihr
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Klaus Hellberg /sd
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Susanna Huovinen /sd
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Timo Kalli /kesk
 • Miapetra Kumpula /sd
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Iivo Polvi /vas
 • Kari Rajamäki /sd
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Matti Saarinen /sd
 • Astrid Thors /r
 • Jukka Vihriälä /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

18.2. edustaja

 • Kari Rajamäki /sd

19.2.—2.3. edustajat

 • Heidi Hautala /vihr
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Leena Rauhala /kd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Unto Valpas /vas

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

18.2. edustaja

 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

18.2. edustajat

 • Matti Ahde /sd
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Susanna Huovinen /sd
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Timo Kalli /kesk
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Iivo Polvi /vas
 • Matti Saarinen /sd
 • Jukka Vihriälä /kesk

21.—25.2. edustaja

 • Liisa Hyssälä /kesk

__________

Uudet hallituksen esitykset

Puhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 7—12/2005 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkitään saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 915, 921, 922, 929, 941, 956, 960, 970, 979, 980, 988, 1013, 1017, 1019, 1021, 1027/2004 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys tiettyjen sellaisten tavanomaisten aseiden käytön kielloista tai rajoituksista, joiden voidaan katsoa aiheuttavan tarpeettoman vakavia vammoja tai olevan vaikutuksiltaan umpimähkäisiä, tehdyn yleissopimuksen viidennen pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 203/2004 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 1/2005 vp

Puhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä ulkoasiainvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee ponnessa tarkoitetun sopimuksen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Sopimus hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys valtion eläkelain ja valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 273/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 1/2005 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys Euroopan ydinfysiikan tutkimusjärjestön erioikeuksista ja -vapauksista tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 269/2004 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 3/2005 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 3. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys laiksi osakeyhtiölain 7 luvun 6 ja 8 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 282/2004 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 2/2005 vp

Lakialoite  LA 130/2004 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 2. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyy talousvaliokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Hallituksen esitys alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 1978 pöytäkirjaan vuonna 1997 tehdyn muutospöytäkirjan hyväksymisestä sekä laeiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 175/2004 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 3/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 13.09.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​