Täysistunnon pöytäkirja 120/2001 vp

PTK 120/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

120. KESKIVIIKKONA 24. LOKAKUUTA 2001

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Hannu Aho /kesk
 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Klaus Bremer /r
 • Mikko Elo /sd
 • Satu Hassi /vihr
 • Esko Helle /vas
 • Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk
 • Reijo Kallio /sd
 • Erkki Kanerva /sd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Seppo Kanerva /kok
 • Matti Kangas /vas
 • Tapio Karjalainen /sd
 • Tarja Kautto /sd
 • Marja-Leena Kemppainen /kd
 • Martti Korhonen /vas
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Reijo Laitinen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Rauha-Maria Mertjärvi /vihr
 • Pertti Mäki-Hakola /kok
 • Tero Mölsä /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Håkan Nordman /r
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Kari Rajamäki /sd
 • Maija Rask /sd
 • Kimmo Sasi /kok
 • Marjatta Stenius-Kaukonen /vas
 • Martti Tiuri /kok
 • Unto Valpas /vas
 • Marjatta Vehkaoja /sd
 • Jari Vilén /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Pehr Löv /r
 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk
 • Unto Valpas /vas
 • Kari Rajamäki /sd
 • Pertti Mäki-Hakola /kok
 • Lauri Kähkönen /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

24.10. edustajat

 • Hannu Aho /kesk
 • Timo Kalli /kesk
 • Matti Kangas /vas
 • Tapio Karjalainen /sd
 • Marja-Leena Kemppainen /kd
 • Katri Komi /kesk
 • Martti Korhonen /vas
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Eero Lämsä /kesk
 • Pertti Mäki-Hakola /kok
 • Unto Valpas /vas

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

24.10. edustaja

 • Rauha-Maria Mertjärvi /vihr

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

24.10. edustajat

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Håkan Nordman /r
 • Margareta Pietikäinen /r
 • Marjatta Stenius-Kaukonen /vas
 • Marjatta Vehkaoja /sd

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Yrittäjyyden edellytykset muuttuvassa yhteiskunnassa

Ajankohtaiskeskustelu

Keskustelualoite  KA 21/2001 vp (Mauri Salo /kesk ym.)

Puhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on ajankohtaiskeskustelu aiheesta "Yrittäjyyden edellytykset muuttuvassa yhteiskunnassa". Avauspuheenvuorot asiasta käyttävät keskustelualoitteen ensimmäinen allekirjoittaja ed. M. Salo ja ministeri Mönkäre. Näiden puheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia. Avauspuheenvuorojen jälkeen puhemies myöntää harkintansa mukaan enintään 3 minuutin pituisia puheenvuoroja. Puheenvuoron voi varata tästä alkaen P-painiketta käyttäen.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys vuoden 2001 kolmanneksi lisätalousarvioksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 193/2001 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

3) Vahvistamatta jätetty arpajaislaki, laki arpajaisverolain muuttamisesta, laki rahankeräyslain muuttamisesta, laki viihdelaitelain muuttamisesta, laki rikoslain 17 luvun muuttamisesta, laki rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 3 ja 6 §:n muuttamisesta, laki näkövammaisten kirjastosta annetun lain 5 a §:n muuttamisesta ja laki raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuoton käyttämisestä (HE 197/1999 vp)

Yksi käsittely

Vahvistamatta jäänyt laki  VJL 5/2001 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 15/2001 vp

Puhemies:

Yhden käsittelyn asiana esitellään päiväjärjestyksen 3) asia, joka koskee eduskunnan käsiteltäviksi palautuneita tasavallan presidentin vahvistamatta jättämiä arpajaislakia, lakia arpajaisverolain muuttamisesta, lakia rahankeräyslain muuttamisesta, lakia viihdelaitelain muuttamisesta, lakia rikoslain 17 luvun muuttamisesta, lakia rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 3 ja 6 §:n muuttamisesta, lakia näkövammaisten kirjastosta annetun lain 5 a §:n muuttamisesta ja lakia raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuoton käyttämisestä. Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 15, jossa hallintovaliokunta ehdottaa, että lait hyväksytään asiasisällöltään muuttamattomina, paitsi että lakien voimaantulosäännöksiin tehdään teknisluontoinen muutos, joka merkitsee, että lait tulevat voimaan 1. päivänä tammikuuta 2002.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 4) ja 5) asiasta.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 123/3/2001

4) Vahvistamatta jätetty laki totopelien tuottojen käyttämisestä hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen (HE 65/2001 vp)

Yksi käsittely

Vahvistamatta jäänyt laki  VJL 6/2001 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 16/2001 vp

Puhemies:

Yhden käsittelyn asiana esitellään päiväjärjestyksen 4) asia, joka koskee eduskunnan käsiteltäväksi palautunutta tasavallan presidentin vahvistamatta jättämää lakia totopelien tuottojen käyttämisestä hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen. Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 16, jossa hallintovaliokunta ehdottaa, että laki hyväksytään asiasisällöltään muuttamattomana, paitsi että lain voimaantulosäännökseen tehdään teknisluontoinen muutos, joka merkitsee, että laki tulee voimaan 1. päivänä tammikuuta 2002.

Keskustelua ei synny.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 123/4/2001

5) Vahvistamatta jätetty laki raha-automaattiavustuksista (HE 75/2001 vp)

Yksi käsittely

Vahvistamatta jäänyt laki  VJL 7/2001 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 17/2001 vp

Puhemies:

Yhden käsittelyn asiana esitellään päiväjärjestyksen 5) asia, joka koskee eduskunnan käsiteltäväksi palautunutta tasavallan presidentin vahvistamatta jättämää lakia raha-automaattiavustuksista. Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 17, jossa hallintovaliokunta ehdottaa, että laki hyväksytään asiasisällöltään muuttamattomana, paitsi että lain voimaantulosäännökseen tehdään teknisluontoinen muutos, joka merkitsee, että laki tulee voimaan 1. päivänä tammikuuta 2002.

Keskustelua ei synny.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 123/5/2001

6) Hallituksen esitys Pohjoismaiden välillä valtioiden eläkejärjestelmien mukaisen eläkeoikeuden sopeuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 172/2001 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys Euroopan unionin turvallisuusalan tutkimuslaitokselle ja satelliittikeskukselle sekä niiden elimille ja niiden henkilöstölle myönnettävistä erioikeuksista ja vapauksista tehdyn neuvostossa kokoontuneiden Euroopan yhteisöjen jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöksen hyväksymisestä sekä laiksi sen lainsäädännön alaan kuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja näiden virastojen oikeustoimikelpoisuudesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 173/2001 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ulkoasiainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

8) Hallituksen esitys Kansainvälisen viinijärjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 174/2001 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys Latinalaisen Amerikan sijoitusyhtiön perustamissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 175/2001 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ulkoasiainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

10) Hallituksen esitys osuuskuntalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 176/2001 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan, jolle lakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään talousvaliokuntaan, jolle lakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

11) Laki maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 6 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 83/2001 vp (Eero Lämsä /kesk ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

12) Laki kuntalain 86 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 84/2001 vp (Liisa Hyssälä /kesk ym.)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan.

13) Laki arvonlisäverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 122/2001 vp (Eero Lämsä /kesk ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

14) Laki yritystoiminnan tukemisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 129/2001 vp (Pekka Nousiainen /kesk ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään talousvaliokuntaan.

15) Laki sairausvakuutuslain 76 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 130/2001 vp (Mikko Kuoppa /vas)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

16) Hallituksen esitys laeiksi vammaistukilain 2 ja 8 §:n sekä kansaneläkelain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 149/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 27/2001 vp

Lakialoite  LA 100/1999 vp, 183/2000 vp

Toimenpidealoite  TPA 212/2000 vp, 65/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan varsinaiseen täysistuntoon.

17) Hallituksen esitys laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 170/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 28/2001 vp

Lakialoite  LA 58/2000 vp, 72/2001 vp

Toimenpidealoite  TPA 97, 258/2000 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan varsinaiseen täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava varsinainen täysistunto on huomenna torstaina kello 18, kyselytunti huomenna kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 22.26.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen